AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Ekrem BAHÇEKAPILI
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

İnternetin insanlığa sağladığı bunca yararın yanında yanlış kullanımı da birçok psikolojik probleme neden olabilmektedir. Sağlıklı internet kullanımı, herhangi bir davranışsal bozukluk olmaksızın, belirli bir amaç doğrultusunda ve zaman aralığında gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır(Odacı & Kalkan, 2010). Problemli
internet kullanımı(PİK) ise, internetin aşırı ve sağlıksız kullanımı ve bunun sonucunda oluşan birtakım problemler olarak tanımlanabilir(Ceyhan, 2011). PİK bireyin aile, sosyal çevre ve iş hayatını olumsuz yönde etkilemektedir(Cao ve diğ., 2011). Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar, PİK’na ilişkin en önemli yordayıcının internet üzerinde geçirilen süre olduğunu göstermektedir(Cao ve diğ., 2011; Kormas, Critselis, Janikian, Kafetzis, & Tsitsika, 2011; Milani, Osualdella, & Di Blasio, 2009; Odaci & Kalkan, 2010). Ayrıca internetin sosyal amaçlı(Ceyhan, 2010; Kormas ve diğ., 2011; Sahin, Kesici, & Thompson, 2010), eğlenme amaçlı(Ceyhan, 2011; Ceyhan, 2010; Frangos, Frangos, & Sotiropoulos, 2011; Kormas ve diğ., 2011), iletişim amaçlı (Ceyhan, 2011; Ceyhan, 2010; Frangosve diğ., 2011), cinsel bilgi edinme amaçlı(Frangosve diğ., 2011; Kormas ve diğ., 2011) ve boş zaman geçirme amaçlı kullanımının(Sahin ve diğ., 2010) PİK ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Buna karşın, bilgi edinme amaçlı ve eğitim amaçlı internet kullanımı ile PİK arasında da ters yönlü bir ilişki olduğu ortaya
konmuştur(Ceyhan, 2011; Ceyhan, 2010; Kormas ve diğ., 2011). Literatürde PİK ve internet kullanım alışkanlıkları (iletişim, sosyal, eğlence vb.) arasındaki ilişki genel olarak ifade edilmektedir.

Öğrencilerin PİK düzeylerinin, interneti spesifik olarak kullanımlarına göre ne şekilde değiştiğinin belirlenmesi konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada üniversite öğrencilerinin PİK düzeyleri; öğrencilerin bilgisayara sahip olma durumları, günlük ortalama internete erişim süreleri, interneti sosyal ve iletişim amaçlı olarak kullanımları açılarından incelenmiştir. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 294 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çalışmada öğrencilerin PİK düzeylerinin belirlenmesi amacıyla olarak Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliştirilmiş, problemli internet kullanım ölçeği(PİKÖ) kullanılmıştır.

Katılımcıların bilgisayar sahipliklerinin ve İnterneti sosyal ve iletişim amaçlı kullanım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla bir anket kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 17 programı ile analiz edilmiştir.Araştırmadan elde edilen veriler Manova testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin internette sıklıkla görüntülü-sesli görüşmeler yapma, chat yapma, arkadaşlık sitelerine girme ve sosyal ağlara girme durumlarına göre PİK düzeylerinin, bu amaçlarla interneti çok az ya da hiç kullanmayan öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır

Anahtar Sözcükler: internet, problemli internet kullanımı, sosyal iletişim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İnternetin Sosyal ve İletişim Amaçlı Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımını Yordayıcılığı
Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Ekrem BAHÇEKAPILI
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.