AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitim-Öğretim Kurumları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi:Bir Uygulama Çalışması
M. Hanefi CALP
Gazi Üniversitesi

Ömer ENFİYECİ
Gazi Üniversitesi

M.Rahmi CANAL
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitim-öğretim kurumları web sitelerinin etkin, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde geliştirilmesi, günümüzde bir kalite göstergesi olarak ifade edilebilmektedir. Ancak, geliştirilen web sitelerinin boyutlarının artması, karmaşıklığa sebep olmakta ve bu karmaşıklık, son kullanıcılar açısından değerlendirildiğinde birtakım kullanılabilirlik sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Kullanılabilirlik sorunlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ise geliştirilen web sitelerin tasarım kaliteleri açısından çok önemlidir. Dolayısıyla, sözkonusu sitelerin tasarım sürecinde yapılan hatalarının tespit edilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Böylece, kullanıcılara daha kaliteli bir hizmet sunulmuş olunur. Bu çalışmada, öncelikle kullanılabilirlik kavramı tanımlanmış ve daha sonra gerçek kullanıcılar üzerinde kullanılabilirlik testi yöntemi kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Tosya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kurum web sitesinin kullanılabilirlik düzeyi incelenmiştir.

Çalışmanın amacı, web sitenin kullanılabilirlik problemlerinin tespit edilmesi, bu problemlerin düzeltilmesi, siteye ilişkin görüşlerin belirlenmesi ve sitenin daha kaliteli bir duruma getirilmesini sağlamaktır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda çalışma, altı (6) haftalık bir sürede, Tosya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojisi Alanı’na ait Bilişim Teknolojileri laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Testlerin uygulanması sürecinde, daha doğru sonuçlar elde etmek için aynı özellikteki bilgisayar yazılım ve donanımları kullanılmıştır. Kurumun web sayfası http://www.tosyateml.k12.tr adresinde yayınlanmakta olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılının ilk dönem başında yenilenmiştir. Çalışmanın katılımcıları yetmiş beş (75) kişiden oluşmakta ve seçilen katılımcıların tercih edilmesinde ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle katılımcılardan, belirlenen web sitesi ile ilgili dokuz (9) adet maddeden oluşan görevlerin uygulanması istenmiştir.

Görevler yerine getirilirken katılımcılar, site ile ilgili düşüncelerini sesli olarak dile getirmişlerdir. Bu yolla, katılımcıların görevleri uygulama esnasındaki yorumları ve uygulama süreleri kayıt altına alınmıştır. Kullanılabilirlik testi sonuçlarının kayıtları test edici tarafından oluşturulmuştur. Çalışmanın sonraki aşamasında, kullanıcıların web sitesine ilişkin görüşleri uygulanan anket ile belirlenmiş ve elde edilen veriler SPSS programına girilerek betimsel analiz yoluyla çözümlenip değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonuçları web sitelerinin kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir (güvenilirlik değeri α = 0,867). Çalışma sonucunda kullanılabilirlik sorunları ortaya konulmuş, çözüm önerileri getirilmiş ve ortaya çıkan kullanılabilirlik sorunları ile katılımcıların web sitesine ilişkin görüşleri ilişkilendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre test edilen kurum web sitesinin; gezinme kolaylığı, tasarım, erişim kolaylığı ve verimlilik açısından başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, web sitenin karmaşıklığı, zorluğu, güncelliği, hızlılığı ve etkinliği hususunda olumlu yanıtlar vermişler, ancak kontrol edilebilirlik, yardım etme ve öğrenilebilirlik konularında kararsız kalmışlardır. Yapılan analizler, test edilen web sitenin kullanılabilirliğinin genel anlamda iyi düzeyde olduğunu ortaya
koymuştur.

Anahtar Sözcükler: kullanılabilirlik, kullanılabilirlik testi, web site arayüz tasarımı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitim-Öğretim Kurumları Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Analizi:Bir Uygulama Çalışması
M. Hanefi CALP
Gazi Üniversitesi

Ömer ENFİYECİ
Gazi Üniversitesi

M.Rahmi CANAL
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.