AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. İsmail ÇELİK
Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKTÜRK
Selçuk Üniversitesi

Fettah EREN
Bildiri Özeti:

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik sistemi olduğu kadar eğitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Günümüzde bilgi, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmelerin anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir (Keser, 1998). Bilgiye gereksinim duyma ve aranılan bilgiye ulaşabilme ulaştığı bilgiyi seçebilme, örgütleyebilme ve kullanabilme, problem çözebilme, teknolojiyi etkili olarak kullanabilme , iletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme öğrencilerde bulunması gereken temel beceriler olarak belirlenmiştir. (ISTE,1998). Bu temel becerilerin öğrencilere kazandırılması için öğrenme ve öğretme ortamlarının öğrencilere göre düzenlenmesinin yanında öğretmenlerinde teknoloji kullanımında belli becerilere sahip olması gerekir.

Internet, öğreten merkezli öğretimden öğrenen merkezli öğretime doğru değişen yeni bir öğretim anlayışı sağlayan ve öğretimin bireyselleştirilmesine olanak sağlayan bir eğitim ortamıdır (Gülümbay, 2006). Web 2.0 teknolojileri internet anlayışını oldukça değiştirmiş, statik sayfalardan etkileşimli sayfalara doğru geçiş sağlamıştır. İkinci nesil web araçları ya da sosyal yazılımlar olarak da isimlendirilen Web 2.0 araçları en kısa biçimde okunabilir ve yazılabilir web olarak da tanımlanmaktadır. Web 2.0 araçlarından özellikle sosyal ağlar resim, video, içerik, profil gibi birçok konuda paylaşım ve etkileşim sağlanmasıyla milyonlarca kullanıcıyı çekmiş ve sosyal ağ toplulukları ile birlikte internet kullanıcıları arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Facebook gibi sosyal ağ siteleri, üniversite öğrencileri tarafından en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer almaktadır. Web 2.0 teknolojisiyle Facebook, öğrenme ve öğretme süreçleri için birçok uygulamaya sahip olmasına rağmen, çoğu eğitimci ya da öğrencinin Facebook’un eğitsel kullanımları hakkında fikirleri yoktur. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Facebook kullanım amaçlarını farklı değişkenlere göre belirlemek ve Facebook’un eğitsel kullanım konusunda literatüre katkıda bulunmaktır. Mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada tarama modeli kullanılmış, çalışmanın araştırma grubunu 2011-2012 akademik yılında Konya Üniversitesi A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi farklı
branşlarda öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının Facebook Kullanım Amacını
belirlemek amacıyla Mazman(2009) tarafından geliştirilen Facebook Kullanım Amacı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
5’li likert tipinde ve 11 maddeden oluşmaktadır. ölçeğin üç alt faktörü bulunmaktadır Bu faktörler ve iç tutarlık
katsayıları Sosyal iliskiler (.681) (Faktör maddeleri 1,2,3,5,6,8), Çalışmaya ilişkin (.813) (Faktör maddeleri 7,9) ve günlük kullanıma iliskin (.871). (Faktör maddeleri 10,11)’dir. Bu faktörler altında yer alan maddelerin düzeltilmiş
madde-toplam korelasyonları .13 ile .57 arasında değişmektedir. 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır.

Ölçeğe ilişkin seçenekler , (“Her zaman” ,“Çoğunlukla” ,“Bazen” ,“Nadiren” ,“Hiçbir”) şeklindedir. Çalışmada verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılacaktır. Çözümlemeler için aritmetik ortalamalar, toplam puanlar, frekans ve yüzdeler belirlenecek, karşılaştırmalarda t-testi, tek yönlü varyans ve Scheff e çözümlemelerinden yararlanılacaktır. Araştırma kapsamında veriler toplanmış olup çözümleme iş lemlerine başlanmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının Facebook’u hangi amaçla kullandıkları cinsiyet, sınıf düzeyi, kişisel bilgisayara sahip olma, internet bağlantısına sahip olma, üniversiteden öğretim üyeleriyle arkadaş olma, Facebook’a girme sıklığı, Facebook’ta geçirilen süre ve arkadaş sayısı değişkenlerine göre incelenecektir.

Çalışma sonunda öğretmen adaylarının Facebook’u en fazla sosyal ilişkiler için kullandıkları ve Facebook’ta geçirilen süre arttıkça sosyal ilişkiler için Facebook kullanımı da artması beklenmektedir. Facebook’u çalışmalara ilişkin kullanma amacı, öğretmen adaylarının Facebook’u eğitsel olarak kullanıp kullanmadıklarını anlamak için önemlidir. Öğretmen adaylarından Facebook’u çalışmalara ilişkin kullananların not ortalamasının yüksek olması çalışma sonucunda beklenilmektedir. Çalışmada ayrıca dünyada ve Türkiye’de Facebook’un eğitsel kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir

Anahtar Sözcükler: öğretmen adayları, web 2.0, sosyal ağlar


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Amaçlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. İsmail ÇELİK
Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz AKTÜRK
Selçuk Üniversitesi

Fettah EREN
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.