AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Sinem MIHÇI
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Oğuz AKTÜRK
Selçuk Üniversitesi

İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Geçmişten günümüze sürekli gelişen teknoloji hayatımızı birçok yönden kolaylaştırırken diğer yandan bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu çağda bilgisayar ve internet hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Bu da bağımlılık türleri arasından yeni bir bağımlılık türü olan internet bağımlılığı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her yaşta görülebilen internet bağımlılığının en önemli risk gruplarından birisini ergenler oluşturmaktadır. İnternetin ergenlerin hayatında giderek artan bir öneme sahip olması internet kullanımı konusunda araştırma yapılmasını gerekli kılmıştır. İnternet kullanımının teknolojiye yönelik tutum ile ilgili olduğu bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin belli bir alanda başarılı olabilmelerini sağlayan önemli değişkenlerden biri “tutum” dur. Teknoloji çağında yaşayan ve geleceğin bireyleri olan gençlerimizin teknolojiye yönelik tutumları eğitsel ve mesleki anlamda önem taşımaktadır.

Çağın eğitim gereksinimleri karşılayabilmek için bilgi teknolojilerinin eğitim programlarıyla bütünleşmesi kaçınılmazdır. Eğitim sisteminin toplumsal değişimi ve beklentileri karşılayabilmesi ancak teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yararlanıldığı takdirde gerçekleşecektir. Teknoloji eğitim öğretim etkinliklerinde kullanırken şüphesiz birçok faktör etkili olacaktır. Bu faktörlerden içsel olan bireylerin teknolojiye yönelik tutumları onların teknolojiyi nasıl kullanıp kullanmadıklarını teknolojiden aldıkları verimi, geleceğe yönelik seçimlerini, hayat kalitesini etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman, Gazetecilik ve Radyo Televizyon alanlarında öğrenim gören öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarını ve internet bağımlılıklarını incelemektir. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında yürütülmüş olup çalışmanın araştırma grubunu Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde öğrenim gören 405 öğrenci oluşturmuştur. Mevcut durumun betimlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini belirlemek için Ayas, Çakır ve Horzum (2011) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipinde olup, 28 maddeden oluşmaktadır. Puanlama, “Her zaman (5), Sık sık (4), Bazen (3), Nadiren (2) ve Hiçbir zaman (1)” şeklinde yapılmıştır. İnternet Bağımlılığı Ölçeğinden alınabilecek puan, 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı, .96 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin Teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için de Yurdagül ve Aşkar (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, (1) Hiç Katılmıyorum ile (5) Tamamen Katılıyorum arasında değişen 5 dereceli Likert tipi bir ölçek olup, 4 alt boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin “Teknolojiye Yönelik Eğilim” adlı alt boyutunda 8, “Teknolojinin Olumsuzluğu” adlı ikinci alt boyutunda 7, “Teknolojinin Katkısı ve Önemi” adlı üçüncü alt boyutunda 6 ve son olarak da “Herkes İçin Teknoloji” adlı dördüncü alt boyutunda ise 3 madde yer almaktadır. Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak kullanılan Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları birinci alt boyut için .87, ikinci alt boyut için .80, üçüncü alt boyut için .86, dördüncü alt boyut için .76 ve ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ise .89’dur.

Çalışmada verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılacaktır. Çözümlemeler için aritmetik ortalamalar, toplam puanlar, frekans ve yüzdeler belirlenecek, karşılaştırmalarda t-testi, tek yönlü varyans ve Tukey çözümlemelerinden yararlanılacaktır. İnternet bağımlılığı ve teknolojiye yönelik tutumlar arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla da Pearson momentler çarpım korelâsyonu uygulanacaktır. Araştırmaya yönelik veriler toplanmış olup öğrencilerin internet bağımlılıkları ve teknolojiye yönelik tutumları çeşitli demografik değişkenler açısından karşılaştırılarak internet bağımlılığı ile teknolojiye yönelik tutumlar arasındaki ilişki araştırılacaktır. Araştırma sonunda öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ve teknolojiye yönelik tutumlarından yola çıkılarak önerilerde bulunulacaktır

Anahtar Sözcükler: internet bağımlılığı, teknolojiye yönelik tutum


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Sinem MIHÇI
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Oğuz AKTÜRK
Selçuk Üniversitesi

İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.