AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
İbrahim TERCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sinem MIHÇI
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknolojinin gelişimine paralel olarak eğitime entegrasyon süreci devam etmektedir. Günümüzde öğrenciyi merkeze alan ve öğretmenin rehber rol üstlendiği yapılandırmacı eğitim anlayışı yaygınlaşmaktadır. Yapılandırmacı eğitimde öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi esasına dayanmaktadır. Eğitim ortamının tasarlanmasında etkileşimli teknolojiler kullanılarak öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanması ve yeniden yaratması mümkün olmaktadır. Öğrenciyi daha aktif kılan bu sistem sınıfların teknoloji donatılmasını gerektirmektedir. Yapılan yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojileri sınıf ortamına girmektedir. Birçok ülkede bilgisayarların sınıfl arda yer alması ile başlayan bu süreç, günümüzde akıllı tahtalarla devam etmektedir. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilişim Teknoloji Sınıfl arında akıllı tahtaların yer alması ile başlayan bu süreç, Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile devam etmektedir. FATİH projesinin alt boyutunda bütün dersliklerin etkileşimli tahtalarla donatılması hedefl enmektedir. Bu yıl ülkemizdeki bütün liselerde altyapı çalışmaları tamamlanarak sınıfl ar etkileşimli tahtalarda donatılmaktadır.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da ilköğretim okulları da etkileşimli tahtalarla donatılması planlanmaktadır. FATİH projesi yanında birçok okul çeşitli kuruluşların ve belediyelerin destekleri ile sınıfl arın akıllı tahtalarla donatılmasını sağlamışlardır. Kullanılan akıllı tahtalar çok çeşitlilik göstermektedir. En çok kullanılanı bir projeksiyon cihazı, özel bir kalem, tahta ve bilgisayardan oluşmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmelere akıllı tahta kullanımı konusunda çeşitli seminerler verilmektedir. Akıllı tahtaya yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde birçoğunun öğretmenlerle ve öğrencilerle yürütüldüğü nicel çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel yöntemle desenlenen bu araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan Akşemseddin ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Öğrenciler yıl boyunca fen ve teknoloji dersi başta olmak üzere diğer dersleri de akıllı tahta kullanılarak yürütmüşlerdir. Araştırma kapsamında 12 tane 7.sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış yöntemle görüşülmüştür. Nitel verilerin analizinde ise nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

İçerik analizi kuramsal anlamda belirgin olmayan temalar ve eğer varsa alt temaların oluşturularak analiz edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. İçerik analizi için öğrencilerden alınan verilerin indekslere işlenmesi, indekslerden kodların oluşturulması, kodlardan temaların çıkarılması, temaların düzenlenerek tanımlanması ve bu temalar doğrultusunda bulguların ortaya konarak yorumlanması şeklinde içerik analizi için gerekli olan işlemler sırası ile takip edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Öğrencilerden toplanan verilerinin kodlanması, kodlardan temaların oluşturulması ve temaların tanımlanmasında verilerin güvenilirliği için gerekli uzmanlığa sahip iki uzmanın görüşü alınmıştır. Araştırmacıların ve uzmanların yanıtları karşılaştırılarak Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konan Görüş Birliği / (Görüş Ayrılığı + Görüş Birliği) * 100 formülü ile araştırmanın tamamı için verilerin güvenirliği %68 olarak hesaplanmıştır. Güvenilir ve analize uygun olduğu ortaya konulan veriler kodlara ve bu kodlardan temalara dönüştürülerek, başlıklar halinde bulgular yorumlanmıştır. Temalar oluşturulurken yanıtların analize uygunluğu, tema içerip içermemesi, birden fazla tema içermesi gibi durumlara dikkat edilmiştir.

 
Araştırma sonucunda derslerde akıllı tahta kullanımı öğrencileri aktif yapma, kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlama, zamanı etkili kullandırma gibi avantajlar sağlamaktadır. Kalem kullanma zorluğu, kalibrasyon ve program zorluğu, meydana gelen teknik problemler öğrenciler tarafından akıllı tahta kullanımının dezavantajları olarak belirtilmektedir. Daha etkin akıllı tahta kullanımı konusunda görüşleri sorulduğunda ise öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlere ve öğrencilere akıllı tahta kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerektiğini söylemişlerdir

Anahtar Sözcükler: akıllı tahta, ilköğretim, akıllı tahtanın avantajları ve dezavantajları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri
İbrahim TERCAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sinem MIHÇI
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.