AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İkili Kodlama Kuramı Temelinde Hazırlanan Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
Ünal ÇAKIROĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Semra Fiş ERÜMİT
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ahmet SARAÇ
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abdullah ÖZKALE
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu çalışmada aynalar konusuyla ilgili ikili kodlama kuramı çerçevesinde tasarlanan eğitim yazılımlarının öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bunun için, 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Işık ve Ses ünitesindeki “Aynalar ve Kullanım Alanları” konusuna yönelik öğretim yazılımı hazırlanmıştır. Yazılımda literatürde kavramsal anlamada eksiklikler olduğu vurgulanan ilgili konunun belirli kazanımlarının öğretilmesi hedeflenmiştir. Tasarım sırasında ilgili kazanımlara yönelik sunulacak bilginin farklı kodlarda sunulması için ikili kodlama kuramı temelinde tasarım ilkeleri göz önünde bulundurulmuş ve bu doğrultuda tasarım öğeleri kullanılmıştır. Araştırma başlangıcında üç farklı şekilde kodlanan eğitim yazılımlarının uygulanacağı aynı ilköğretim okulundan üç farklı grup belirlenmiştir. Bu grupların Fen ve Teknoloji dersindeki mevcut başarı durumlarının birbirinden farklı olup olmadığını belirlemek için bu dersten almış oldukları dönem sonu notları Anova tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu grupların dönem sonu puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Hazırlanan eğitim yazılımlarının uygulaması 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, ilgili konuların öğretileceği zaman diliminde bir gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sürecinde üç farklı gruptaki 114 altıncı sınıf öğrencisine aynalar ile ilgili içerik farklı şekillerde kodlanarak (metin-animasyon, ses-animasyon, ses-metinanimasyon) sunulmuştur. Uygulamada eğitim yazılımı, bilgisayar laboratuarlarında ders saatinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Uygulama sırasında araştırmacılar rehber rol oynamış, yazılımları öğrencilere tanıtmış ve teknik sorunlar dışında öğrencilerin kullanımlarına müdahale etmemişlerdir. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak uygulama sonrasında çoktan seçmeli test ve klinik mülakatlar kullanılmıştır. Çoktan seçmeli test; bir fen ve teknoloji öğretmeni ile birlikte hazırlanmıştır. Daha sonra bu sorular iki fen ve teknoloji öğretmenine kontrol ettirilmiş ve son şekli verilmiştir. Hazırlanan testte sunulan kazanımların hepsine öğretim programındaki ağırlıklarına göre yer verilmeye çalışılmıştır. Bu test uygulandıktan sonra, öğrencilerdeki öğrenmelerin kaynağını ortaya koymak için öğrencilerle klinik mülakatlar yapılmıştır.

Çalışma sonucunda, uygulama sonundaki başarı testleri ile grupların kavramsal anlamalarına yönelik olarak tüm gruplardaki öğrencilerin farklı kodlamalardan olumlu katkılar sağladıkları belirlenmiştir. Üç grupta da literatürde rastlanan, düzlem ve küresel aynalarda cismin görüntüsü, düzlem aynada sağ-sol tersinmesi ve aynalardan yansıyan ışınlara yönelik kavram yanılgılarına çok az rastlanıldığını görülmüştür. Yapılan klinik mülakatlarda sorulara verilen cevaplar, kullanılan yazılımın öğrenmeye katkısı ve yazılımın kullanımı boyutlarında yoğunlaşmaktadır. Yazılımdaki kodlamaların özellikleri ve kavramsal anlamalar arasındaki ilişkilerde ses ve görsel öğeler ile animasyonların farklı kazanımlarda olumlu rol oynadıkları belirlenmiştir. Ayrıca yazılım ile ilgili öğrenme boyutunda öğrencilerin daha çok bilişsel alan ile ilgili ifadeleri ortaya çıkarken, duyuşsal alan özelliklerinin de öğrenmeyi destekleyen özellikler olarak ortaya çıkarıldığı belirlenmiştir.

Yazılımın kullanımı boyutunda ise; yazılımın kullanım şekli ve kullanılabilirliği üzerindeki öğrencilerin olumlu düşünceleri dikkat çekmektedir. Sonuç olarak; çalışma ile karmaşık süreçler içeren ve kavram yanılgılarına rastlanılan aynalar gibi konuların farklı kodlama şekilleri ile sunulmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarındaki farklı eksiklikleri giderebileceği yönünde önemli kanıtlar ortaya konulmaktadır. Bu nedenle farklı kanallardan iletilen bilgilerin akademik başarılara olumlu katkılar sunacağı düşünülerek, yapılacak tasarımlarda sunulacak bilginin ikili kodlama kuramı çerçevesinde sunulabilirliği dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede farklı kanallardan iletilen bilginin, bilişsel yükü oluşturmaması için de hangi bilginin ne şekilde kodlanacağına tasarımcıların özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretim ortamlarının, öğrenende aşırı bilişsel yüklemeyi aza indirgeyecek şekilde tasarlanması ve ikili kodlama kuramının tasarımlarda etkin kullanılması uygun olacaktır.

Anahtar Sözcükler: ikili kodlama kuramı, kavram yanılgıları, aynaların öğretimi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İkili Kodlama Kuramı Temelinde Hazırlanan Öğretim Yazılımlarının Kavramsal Anlamalar Üzerindeki Etkisi
Ünal ÇAKIROĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Semra Fiş ERÜMİT
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ahmet SARAÇ
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Abdullah ÖZKALE
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.