AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşler ile Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Ünal ÇAKIROĞLU
Karadeniz Technical University

Seyfullah GÖKOĞLU
Karadeniz Technical University

Turgay ERDEMİR
Karadeniz Technical University

Mücahit ÖZTÜRK
Karadeniz Technical University
Bildiri Özeti:

Mobil teknolojilerin öğretim amaçlı kullanımı ile ilgili olan araştırmalarda, bu tür öğrenme ortamlarını oluşturacak olan öğretmenlerin önemli rolleri olduğu ve bu konudaki düşüncelerinin mobil cihazların öğrenme ortamlarına entegrasyonunda değerli görüldüğü ortaya konulmuştur. Bu kapsamda bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mobil cihazlar ile ilgili düşünceleri ve bu cihazları kullanım durumları, bu cihazların öğretim amaçlı kullanılabilirliğinin ve okullara entegrasyonunun kolaylaşması açısından önemlidir. Bu durum bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mobil cihazları mevcut kullanım durumlarını belirleyerek buradan bu öğretmenlerin bu cihazları gelecekteki kullanım durumları hakkında fikir sahibi olmayı gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda bu araştırma öğretmen adaylarının mobil teknolojileri mevcut kullanım durumları ile öğretmen oldukları zaman kullanma yönelimleri arasındaki ilişki nedir? problemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu problem “Mevcut kullanım ile gelecekteki kullanım durumları arasındaki ilişki nasıldır?” ve “Mevcut kullanım ile öğretim amaçlı kullanım durumları arasındaki ilişki nasıldır?” alt problemleri ile ele alınarak elde edilen veriler teknolojinin kabulü ve kullanımı çerçevesinde sunulmuş olan modeller ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmada veriler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. ve 4. Sınıfta okuyan 112 öğrenciye uygulanan anketler aracılığı ile uygulanmıştır. Anket maddeleri uzman görüşler ve literatür taramasıyla şekillendirilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler analiz edildiğinde, katılımcıların mobil teknolojileri mevcut kullanım durumları ile öğretim amaçlı kullanım durumları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde mevcut kullanım ile gelecekteki kullanım niyetleri arasında da pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Anket maddelerine verilen cevaplar ile mobil teknolojiler geliştirilirken ürünün kullanımının kolay olması ve kullanıcıların günlük yaşamlarına uygun olacak şekilde tasarlanmaları yönündeki uyarılar benzeşmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında bu çalışmada öğretmen adaylarının mevcut mobil cihaz kullanımlarının mobil cihazların kullanım kolaylığı perspektifinden de değerlendirilebileceği düşünülebilir.

Mobil teknolojilerin öğretim amaçlı kullanım açısından, öğretmen adayları mobil teknolojilerin öğretimi kolaylaştıracağı, mobil teknolojilerin öğretim sürecinde zamanı verimli kullanmayı sağlayacağı ve mobil teknolojilerin öğretim sürecini kontrol etmede kolaylık sağlayacağı yönünde olumlu cevaplar vermişlerdir. Bu çerçevede öğrencilerin mobil teknolojilerin öğretim amaçlı kullanımı yönündeki düşünceleri teknoloji kabul modelinin algılanan fayda bileşeninin unsurlarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Mobil teknolojilerin gelecekte kullanımına yönelik cevaplar algılanan fayda ve kullanım kolaylığı bileşenlerinin teknoloji kabul modelinde niyet bileşenini oluşturan temel unsurlar olduğu göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Mobil teknolojilerin kullanımına yönelik istek, teknolojilerin gelişimlerini takip etme, kullanımında artış olacağını düşünme gibi öğrenci cevaplarının kabul modelindeki “niyet” çerçevesinde değerlendirebileceği görülmüştür. Sonuç olarak; bu çalışma ile bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının mobil teknolojilerin mevcut kullanımına yönelik anket maddelerine verdikleri cevapların, gelecekteki kullanımlarına ve öğretmen olduklarında öğretim amaçlı kullanımlarına yönelik düşünceleriyle güçlü ilişkiler içerdiği görülmektedir. Buradaki mevcut kullanım, gelecekteki kullanım veya mevcut kullanım, öğretim amaçlı kullanım ilişkileri teknoloji kabul modelindeki algılanan fayda, kullanım kolaylığı ve niyet bilişenleri çerçevesinde açıklanabilmektedir. Çalışmanın önemli sonuçlarından birisi de teknoloji kabul modelindeki niyet bileşeninin aktif kullanıma niyeti açıklamanın yanında gelecekteki kullanımlara yönelik de açıklayıcı olabileceğine yönelik ipuçları sunmuş olmasıdır. Gelecek çalışmalarda nitel bulguların eklenmesiyle mobil teknolojilerin kullanımına yönelik görüşlerin teknolojilerin kullanımına yönelik farklı modellerle açıklanabilirliği daha kapsamlı olarak tartışılabilecektir.

Anahtar Sözcükler: mobil teknolojiler, teknoloji kabul modeli, bilişim öğretmenleri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Mevcut Kullanımlarına Yönelik Görüşler ile Öğretim Amaçlı Kullanımlarına Yönelik Yönelimler Arasındaki İlişki
Ünal ÇAKIROĞLU
Karadeniz Technical University

Seyfullah GÖKOĞLU
Karadeniz Technical University

Turgay ERDEMİR
Karadeniz Technical University

Mücahit ÖZTÜRK
Karadeniz Technical University
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.