AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları ile Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Nihal DULKADİR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Can HANAYLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Günümüzde çevrimiçi sosyal ağların özellikle de Facebook’un kullanımı Türkiye’de ve dünyada çok yaygın hale gelmiştir. Facebook bir sosyal ağ olarak kullanıcılarına bir taraftan eşsiz bir paylaşım ve eğlence olanağı sunarken bir yandan da kullanıcıların çeşitli konularda gruplar kurarak tartışmasına olanak tanıyan yeni nesil bir informal öğrenme ortamı olarak da değerlendirilebilir. Bu ve benzeri özellikleri Facebook’un formal öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabileceğine yönelik fikirlerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda formal öğrenme ortamları için oldukça yeni olan bu teknolojinin öğretme-öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin çeşitli araştırmaların yapılmadan önce bu çalışmalara alt yapı oluşturacak bazı ön çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu gerekçe doğrultusunda mevcut çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Facebook kullanım sıklıkları ile gönderileri beğenme ve gönderilere yorum yapma düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır.

İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın çalışma evrenini araştırmacılar tarafından amaçlı olarak seçilen sayısal alanı, eşit ağırlıklı alanı ve sözel alanı temsil etmek üzere Eğitim Fakültesinde 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalı öğretmen adayları oluşturmaktadır. İlgili bölümlerden (BÖTE (N=60), Sınıf Öğretmenliği (N=60) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (N=60) ) ve her sınıf düzeyinden toplam 180 öğrenci yansız olarak seçilmiştir. Öğretmen adaylarının % 53.3’ü kız (N=96) %46.7’si erkek (N=84), %24.4’ü 1.sınıf (N=44), %25.6’sı ikinci sınıf (N=46),%25’i üçüncü sınıf (N=45) ve %25’i de dördüncü sınıf (N=45) öğrencisidir. Bu anlamda katılımcıların cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından birbirine çok yakın oranda dağıldıkları görülmektedir. Araştırmada elde verileri çözümlemek amacıyla aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel analizlerin yanı sıra tek örneklem t-testi, bağımsız ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır.

Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
• Öğretmen adayları Facebook’u sıklıkla kullanmaktadırlar.
• Öğretmen adayları en çok dikkat çekici fotoğrafl arı, eğitim içerikli ve gerçekçi gönderileri beğenmektedirler.
• Öğretmen adayları Facebook gönderilerine sıklıkla yorum yazmamakla birlikte en çok dikkat çekici fotoğraflara yorum yapmaktadırlar.
• BÖTE öğretmen adayları teknoloji içerikli gönderileri Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına göre daha
çok beğenmektedirler.
• BÖTE öğretmen adayları dikkat çekici fotoğrafl arı Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmen adaylarına göre
daha çok beğenmektedirler.
• BÖTE öğretmen adaylarının Facebook kullanım sıklıkları artıkça güncel içerikli iletileri beğenme ve yorum yapma düzeyleri de artmaktadır. Diğer bir ifadeyle Facebook’u sık kullanan öğretmen adaylarının güncel içerikli paylaşımları daha çok beğendikleri ve yorum yaptıkları ortaya çıkmıştır.
• BÖTE öğretmen adaylarının Facebook kullanım düzeyleri artıkça eğitim içerikli paylaşımlara yorum yapma düzeyleri azalmaktadır. Bir başka ifadeyle Facebook’u daha az kullanan BÖTE öğretmen adayları eğitim içerikli gönderilere daha fazla yorum yapmaktadır.
• Facebook’u sıklıkla kullanan Sosyal Bilgiler öğretmen adayları daha çok kişisel iletilere yorum yapmayı
tercih etmektedirler.
• Facebook’u sık kullanan Sosyal Bilgiler öğretmen adayları gerçeğe yakın paylaşımları daha çok beğenirken
daha az kullanan öğretmen adayları komik iletileri daha çok beğenmektedirler.
• Sınıf Öğretmeni adaylarının Facebook kullanım sıklıkları ile Facebook paylaşımlarını beğenme ve paylaşımlara yorum yapma davranışları arasında anlamlı ilişkiler bulunmamıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının eğitiminde Facebook’un etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: eğitimde facebook kullanımı, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, çevrimiçi sosyal ağlar


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Facebook Kullanım Sıklıkları ile Facebook`taki Gönderi Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Nihal DULKADİR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Can HANAYLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.