AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sezan SEZGİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Günümüzde Web 2.0 teknolojilerinin kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu teknolojilerden öğretme öğrenme
ortamlarında nasıl yararlanılabileceği eğitim araştırmacılarının son yıllarda ilgilendiği öncelikli konuların başında gelmektedir. Web 2.0 teknolojileri etkileşime, fazla teknoloji bilgisi gerektirmeden tasarım yapmaya, materyal
geliştirmeye ve yayınlamaya olanak tanıdığından kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Özellikle en yaygın Web 2.0 teknolojilerinden olan video paylaşım siteleri ve bloglar kullanıcıların kendilerini ifade etmelerinde onlara esneklik ve özgürlük tanıyan önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu teknolojilerin eğitim durumlarında nasıl kullanılabileceği özellikle de öğretmen eğitiminde öğretmenlere model olacak bir yapıda nasıl işe koşulabileceği konusunda sınırlı çalışma bulunmaktadır. Bu gerekçe doğrultusunda bu çalışma blog kullanılarak sunulan eğitim amaçlı etkileşimli youtube video hazırlama eğitimini geleneksel olarak bilgisayar laboratuarlarında gösterip yaptırma şeklinde uygulanan eğitimi ile öğretmen adaylarının içerik edinimlerine katkısı açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma nedensel karşılaştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmada 2011-2012 öğretim yılında Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma evreni olarak araştırmacılar tarafından belirlenirken yansız atama yöntemi ile 1-B Şubesi Deney (37 öğrenci), 1-A şubesi (34 öğrenci) de kontrol grupları olarak belirlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının blog yardımı ile öğretimde etkileşimli video entegrasyonuna yönelik içerik bilgilerini ölçmek amacıyla 12 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir test geliştirilmiştir. Testin kapsam geçerliliği için uzman kanısından yararlanılmıştır. Testin güvenilirliği için test tekrar test yöntemi kullanılarak hesaplanan korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmada uygulamaya başlamadan hemen önce hem deney hem de kontrol gruplarına içerik bilgisi testi uygulanmıştır. Bu çalışmada araştırmaya örneklem olan öğretmen adaylarından, deney grubuna etkileşimli video hazırlama, aşama aşama hazırlanan eğitim ile oluşturulan bir blog üzerinden verilmiştir. Etkileşimli video hazırlama sürecinde Youtube video paylaşım sitesinin “spotlight “ aracı kullanılmış, bu yolla videolar birer etkileşimli videoya dönüştürülmüştür.

Videoların nasıl çekilip bilgisayara yüklendiği, bilgisayarda nasıl düzenlendiği ve etkileşimli video haline getirilerek ilköğretimde bir derste nasıl kullanıldığı kamera arkası görüntülerle adım adım blog üzerinden öğrencilere sunulmuştur. Kontrol grubunda ise etkileşimli video hazırlama öğretim elemanı tarafından anlatılarak öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanmıştır. Her iki grup öğrencileri de kendi eğitim amaçlı etkileşimli videolarını hazırlamışlardır. Uygulama sonrasında içerik bilgisi testi tekrar uygulanarak uygulama süreci tamamlanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular öğretmen adaylarının eğitiminde etkileşimli video hazırlama ve bu etkileşimli videoyu sınıf içi eğitime entegre etmeye yönelik becerilerin kazanımında blog kullanılarak hazırlanan web tabanlı asenkron öğrenme materyali ile öğrenme ile bilgisayar laboratuvarında gösterme-yaptırma tekniği ile öğrenme arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Bir başka ifadeyle her iki öğrenme yöntemi de öğretmen adaylarının konuya yönelik içerik bilgisini artırmada benzer bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda özellikle bu araştırma kapsamında ele alınan konuda olduğu gibi işlem basamaklarının açık bir şekilde ifade edilebildiği durumlarda öğretmen adaylarının gerekli içerik bilgilerini kazanmalarında bloglar yardımıyla sunulan asenkron öğrenme materyallerinden yararlanılabilir. Bu tür materyallerden yararlanılması laboratuvar ortamında sıklıkla kullanılan gösterip-yaptırma tekniğinin kullanımı ile ortaya çıkan zaman kaybı, özellikle kalabalık sınıflarda her öğrenciye erişememe gibi dezavantajları ortadan kaldırabileceği gibi öğrenciye istediği zaman istediği kadar tekrar yapma olanağı da tanıyacaktır

Anahtar Sözcükler: blog, web tabanlı asenkron öğretim, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, etkileşimli video


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Blog Tabanlı Asenkron Öğretimin Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Video Entegrasyonu Konusundaki İçerik Edinimi Düzeylerine Etkisi
Serkan ŞENDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Sezan SEZGİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.