AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Şeyma Büşra GÜLEN
Gazi Üniversitesi

Hasan ÇAKIR
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Web 2.0 teknolojilerinin, öğrenme ihtiyacına yönelik zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlaması yönünden eğitimde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle blog ve wiki teknolojileri, eğitimde aktif öğrenme, yapılandırmacı yaklaşım, işbirlikli öğrenme ve grup çalışmalarını desteklemektedir (C. P. Coutinho, 2008). Öğretimde blog ve wiki kullanımı öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını artırarak sürece aktif katılımlarını sağlar. Bu ortamlar, öğrenci ve öğretmenlere bir konu hakkında bilgilerini, görüş ve önerilerini paylaşma, diğerlerinden aldığı geri dönütlere göre yeniden yapılandırma imkânı sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin eleştirel, analitik, yaratıcı ve sezgisel düşünme becerilerinin geliştirilmesini destekleyen blog ve wikiler, kaliteli bilgiye ulaşımı da kolaylaştırmaktadır. Blog ve wiki ile tasarlanan öğrenme ortamlarında öğrenciler bireysel olarak veya grup halinde çalışmalara katılabilirler (Duff y & Bruns, 2006). Yapılan çalışmalara göre blogların eğitimde kullanımı öğretmen ve öğrenciler için pek çok avantaj sunmaktadır.

Öğretmenler bir ders için blog sayfası geliştirerek ders saatini, kuralları, bildirimleri, etkinlikleri paylaşabilir ve öğrencileri sınıf ortamından bağımsız çalışmaya teşvik edebilir. Bloglar, sınıf içi tartışmaları, bir konuyla ilgili araştırma ve paylaşımları web ortamına taşıyarak öğrencilerin zaman ve mekânda bağımsız olarak erişimine olanak sağlar (Hong, 2008; McPherson, Wang, Hsu, & Tsuei, 2007). Bloglardan farklı olarak öğrenciler wiki sayfalarındaki içeriğin oluşturulmasında, geliştirilmesinde veya yeniden yapılandırılmasında aktif ve yardımlaşmalı olarak rol alırlar. Wikilerin eğitimde kullanımı, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Paylaşılan içerik sürekli güncellendiği için öğrenciler, bilgilerindeki eksikliği giderme ve farklı bakış açıları kazanma imkânı elde ederler (Hew & Cheung, 2009). Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitiminde blog ve wiki teknolojilerinin kullanılabilirliği ile ilgili alanyazındaki nitel ve nicel araştırmaların incelenmesi ve sonuçlarının sentezlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda elektronik akademik veritabanlarından “wiki”, “blog”, “öğretmen adayı” ve “öğretmen eğitimi” anahtar kelimeleri ile makaleler aranmış ve sonuç olarak 121 adet makaleye ulaşılmıştır.

Makalelerin başlık ve özetlerinin detaylı değerlendirilmesi ile 30 adet makale, literatür taraması kapsamına alınmıştır. Çalışma ulaşılabilen kaynaklarla sınırlandırılmıştır. Yapılan araştırmalar blog ve wikilerin öğretmen yetiştiren kurumlarda uygulanması ve incelediği eğitsel çıktılar bakımından iki ana grupta incelenmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulguların incelenmesinde sürekli karşılaştırma analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte verilerek okunarak ve birbiri ile karşılaştırılarak ortak temalar belirlenmiştir. Yapılan çalışmalara göre bloglar, öğretmen adaylarının eğitiminde sosyal etkileşimli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında kullanılmaktadır (C.P. Coutinho, 2007; Top, Yukselturk, & Inan, 2010). Blog ve wikiler öğretmen adaylarının problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği gibi işbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, iletişim ve etkileşimin artırılmasında öğretim sürecini desteklemektedir (Al-Hebaishi, 2012; C. P. Coutinho, 2008; Goktas, 2009; Kuzu, 2007). Ayrıca bu süreçte öğreticiler daha çok öğrencilere rehberlik ederek model olmaktadırlar. Öğrenciler ise aktif bir şekilde sürece dâhil olarak etkinliklere katılmaktadırlar (Gomez, Meneses, & Diaz, 2010; Yang, 2009).

Çalışmalarda incelenen eğitsel çıktılar genel olarak başarı, motivasyon, üst düzey düşünme, işbirlikli çalışma ve aktif öğrenme olarak belirlenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim sürecine başarılı entegrasyonu için öğretmen eğitimi programlarında, yeni pedagojik yaklaşımlara uygun teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları yer almalıdır. Öğretmen adaylarının bu ortamlarda öğrenme-öğretme deneyimleri kazanmaları sağlanarak profesyonel gelişimlerine destek olunmalıdır (C. P. Coutinho, 2008). 2008 ISTE raporuna göre öğretmenler öğrencilere dijital araçlarla ve kaynaklarla zenginleştirilmiş kişisel deneyimlerini kazanabilecekleri öğrenme ortamları oluşturabilmelidirler.Ayrıca öğrencilerin ilgi, motivasyon, yaratıcılık ve yenilikçiliğini destekleyen yüz yüze veya sanal öğrenme ortamlarına katılarak model olmalıdırlar. Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun etkinlikler tasarlayarak başarının artırılmasını sağlamalıdırlar (ISTE, 2008).

Yeni nesil öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek becerilere sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi ancak onların yetiştirilmesi sırasında teknoloji deneyimlerinin artırılmasıyla mümkün olabilir. Dolayısıyla öğretmen adayları için blog ve wiki teknolojilerinin öğretmen yetiştiren kurumların eğitim programlarında kullanılması, öğretme-öğrenme süreçlerini teknolojiyle nasıl destekleyecekleri konusunda model olması hedefl enmektedir. Bu çalışmada, öğretmen eğitiminde teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturulurken blog ve wikilerin kullanılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Sözcükler: blog, wiki, öğretmen adayları, literatür taraması.


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Blog ve Wiki Kullanımı: Literatür Taraması
Şeyma Büşra GÜLEN
Gazi Üniversitesi

Hasan ÇAKIR
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.