AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
Ahmet Cezmi SAVAŞ
Zirve Üniversitesi

Ali Kemal CİLAVDAROĞLU
Zirve Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmeleri için öğretmenlik uygulaması sırasında öğretmen adaylarına uygulama öğretmenleri tarafından verilen rehberlik hizmetleri çok önemlidir. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirmede eğitim fakültelerinin okullarla işbirliği yapması ve sorumluluğu okullarla paylaşması gerekmektedir (Yüksek Öğretim Kurumu, 1998). Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının özel ve resmi okullardaki öğretmenlik uygulamalarındaki deneyimlerinin incelenmesidir. Bu araştırma sonunda, bir dönem özel ve bir dönem de devlet okullarındaki uygulama öğretmenlerinin etkili matematik öğretimi için mentorluk uygulamalarının neler olduğunun adayların kendi bakış açılarından yola çıkılarak tespit edilmesi ve karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Bu araştırmada mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik betimsel bir araştırma olup hem nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli hem de nitel veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2011–2012 öğretim yılında Gaziantep Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 47 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli nicel verilerin toplanması amacıyla ölçme aracı olarak, Peard ve Hudson (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Etkili Matematik Öğretimi Ölçeği (Mentoring for Eff ective Mathematics Teaching) kullanılmıştır. Bu ölçekte eleştirel bakış açısı oluşturma, öğrenme-öğretme sürecini planlamada rehberlik etme, öğretim uygulamalarında örnek olma, öğrenme öğretme sürecinde yardımcı olma ve etkili matematik öğretimi boyutlarından oluşmaktadır.

Nitel verileri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen 5 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarına, uygulama öğretmenlerinin mentorluk uygulamalarında eğitim teknolojilerini ne ölçüde kullandıkları, yeterince destek olup olmadıkları, karşılaştıkları problemler, elde ettikleri kazanımlar sorulmuştur. Öğretmen adayları 1.dönem özel okullara, 2.dönem devlet okullarına öğretmenlik uygulamasına gönderilerek boylamsal bir araştırma yapılmıştır. Her dönem sonunda nitel ve nicel anketler uygulanmıştır. Ayrıca 2 dönem sonunda nitel görüşme formuna her iki okulu karşılaştırmaları istenmiştir. Verilerin analizinde nicel soruların analizinde SPSS programında t testi, nitel soruların analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre uygulama öğretmenlerinin öğretim tekniklerini kullanmalarında özel ve devlet okulları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca nicel anketin her bir boyutu için anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Nitel araştırma sorularında verilen cevaplar kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Oluşan bu temalar frekanslarıyla birlikte tablolar halinde özel ve devlet okullarındaki uygulamalar karşılaştırılmıştır. Tabloların altına çarpıcı cümlelerden örnekler tırnak içinde aynen aktarılmıştır. Genel olarak öğretmen adaylarının uygulama derslerinde bir problemle karşılaşmadıkları söylenmiştir. Öğretmen adaylarından bir kısmı devlet okullarından daha fazla memnun kalırken diğer bir kısmı ise özel okullarda daha fazla memnuniyet elde ettiklerini ifade etmişlerdir. Nicel ve nitel detaylı sonuçlar ve tartışma bildiri tam metninde yer almaktadır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular ışığında uygulama öğretmenlerine önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: öğretmenlik uygulaması, matematik öğretimi, mentorluk, aday öğretmen


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özel ve Resmi Okullardaki Öğretmenlik Uygulamalarındaki Deneyimlerinin İncelenmesi (Boylamsal Bir Araştırma)
Ahmet Cezmi SAVAŞ
Zirve Üniversitesi

Ali Kemal CİLAVDAROĞLU
Zirve Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.