AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
İbrahim YILDIRIM, Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğretim programları kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme etkinlikleri ve değerlendirme olmak üzere 4 temel öğeden meydana gelmektedir. Öğrenme öğretme etkinlikleri programın uygulanma aşmasında büyük önem taşımaktadır. Öğrenme öğretme etkinliklerinde önemli olan bir konuda materyal kullanımıdır. Materyal öğretimi somutlaştırmak amacıyla kullanılır. Öğretimde görsel ve işitsel materyallerin, çoklu ortamların kullanımıyla öğretim daha çok duyuya hitap edecek, daha somut olarak algılanacak, daha kalıcı ve daha zengin öğrenme yaşantıları meydana gelecektir. “İşittiğimi unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim.” deyiminde de bu durum desteklenmektedir (Tan, 2007:162-163). Öğrenci sadece öğretmeni dinleyen ya da herhangi bir görsel materyalden dersi izleyen kişi değil, derse bizzat katılan kişi olmalıdır. Bunun için de öğrenme öğretme durumları buna olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu da ancak uygun materyallerin kullanımı ve bu materyaller aracılığıyla doğru etkinliklerin planlanmasıyla mümkündür.

Soyut öğelerin somutlaştırılması problemi dolayısıyla matematik her zaman öğrenilmesi ve öğretilmesi zor bir alan olmuştur. Bu bağlamda 70’li yıllardan itibaren Maple, Mathematica, Mathcad gibi popüler bilgisayar cebiri yazılımları kullanılmaya başlanmıştır (Çiftçi, 2006:1-2). İhtiyaçlara cevap verebilmek adına kullanılan matematik yazılımları sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Geometer’s Sketchpad, Geogebra, Grafik analiz gibi programlar, farklı teknolojik araçlar kullanılmaktadır. Öğrenciye çoklu ortamların sunulmasının yanında, kullanılan teknolojinin öğrencinin öğrenmesinde ne derece etkili kullanıldığı da önemlidir.

Etkili kullanılmayan, öğrenciye derin bir öğrenme yaşantısı sağlayamayan teknolojik araç öğrenciye yıllardır kullanıla gelen kara tahtadan çok da farklı bir öğrenme yaşantısı sunamaz. Derin öğrenme yaşantısının sağlanabilmesinin iki ayağı vardır. Birincisi Oldknow ve Taylor (2003)’un bahsettiği gibi doğru seçilmiş bir teknolojik araç; ikincisi ise Mishra ve Koehler (2006)’in bahsettiği gibi bu aracı etkili kullanabilen bir öğretmendir. Ancak bu şartlar sağlandığında teknoloji destekli öğretim gerçekleştirilmiş olur. Bu bağlamda çalışmamızın amacı; öğretim sürecinde teknolojinin etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğini örnekleyebilecek etkinlikler ortaya koymak ve öğretmenlere uygulamanın nasıl yapılabileceği konusunda açıklamalar sunabilmektir.

Nitel bir araştırma olan çalışmada belge ve doküman incelemeleri, alanyazın taramaları yapılmış ve bu çalışmalar ışığında orijinal etkinlikler ortaya konulmuştur. Etkinlikler lise 10. Sınıf matematik dersi Trigonometri alt öğrenme alanına ait olup, çalışmada öğrenme öğretme sürecinin yanında değerlendirme sürecinde de kullanılabilecek teknoloji destekli etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Etkinliklerde bilgisayar, akıllı tahta, datashow gibi teknolojik donanımların yanı sıra çeşitli bilgisayar-matematik yazılımlarına ve öğrencilerin değerlendirilmesinde ise teknoloji destekli alternatif ölçme araçlarına yer verilmiştir. Genel olarak, çalışmamamızda teknoloji destekli öğretim süreci çeşitli yönleriyle örneklenmeye çalışılmıştır.

KULLANILAN MATERYAL: Öğretmen ve öğrenciler için bilgisayar, ağ bağlantısı, öğretmen ve öğrencilerin bilgisayarları arasındaki bağlantıyı kontrol etmek için NetOpSchool programı, Sketchpad programı, datashow, akıllı tahta.
KAZANIM: Birim çemberi belirtir ve denklemini yazar.
EKİNLİĞİN AMACI: Birim Çemberin tanımını ve denkleminin öğrenilmesi.
UYGULAMA: Sketchpad programı yardımıyla hazırlanan ve yanda yer alan e-nesneden faydalanarak çemberin
yarıçapının 1 br olduğu fark ettirilir. A noktasının koordinatlarının karelerinin toplamının hiç değişmediğine dikkat çekilir. Birim Çember ifade edilir ve denklemine ulaşılır.

Anahtar Sözcükler: teknoloji destekli öğretim, alternatif ölçme değerlendirme, trigonometri, ders içi etkinlikler


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri
İbrahim YILDIRIM, Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.