AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Muharrrem AKTÜMEN
Ahi Evran Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Matematik için kullanılan tanımlardan biri “matematiğin bir desenler ve düzenler bilimi” olduğudur. Toluk (2003) Türkiye’deki matematik eğitimine hakim olan düşüncenin daha çok “sayı ve şekil bilgisi”, “işlemler ve kurallar topluluğu” görüşlerine dayanmakta olduğunu belirtmiş ve matematiğin “Desenler ve düzenler bilimi” olduğu görüşünün hemen hemen matematik eğitimine hiçbir etkisinin olmadığını görüşünü belirtmiştir. Matematik öğretiminde geometri ve cebiri de kapsayan çoklu temsillerin rolü oldukça önemlidir. Bıu temsiller arasındaki ilişkiyi görebilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Çoklu temsiller arasındaki ilişkiyi net olarak görebilmek için dinamik matematik yazılımlarının kullanılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmada bir dinamik matematik yazılımı olan, türkçeye çevrilmiş, ücretsiz ve geliştirilmeye açık olan açık kaynak kodlu yapısıyla GeoGebra yazılımı çalışmada kullanılmak üzere belirlenmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşmesinin temelini bu durum oluşturmaktadır.

Çalışmanın, çalışma grubunu; 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde ilköğretim matematik öğretmenliği’nde öğrenim görmekte olan 39 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında öğrencilere; Dinamik Geometri Yazılımları ile Matematiksel Kavramların Keşfi adlı seçmeli ders, haftada 2 saat olmak üzere 9 hafta süresince araştırmacı tarafından verilmiştir. Bu ders kapsamında GeoGebra’nın temel özellikleri tanıtılmış ve öğrencilerin bazı matematiksel kavramlar üzerine GeoGebra uygulamaları geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. Bu aşamanın sonunda öğrenciler grup çalışmasına yönlendirilmiştir.

Öğrencilerden, matematiksel bilgilerini ve ders kapsamında dinamik matematik yazılımı olan GeoGebra’nın kullanımına dönük kazandıkları becerileri kullanarak GeoGebra ortamında göze hoş gelen görseller ve desenler oluşturmaları beklenmiştir. Öğrenciler bu süreçte tamamen özgür bırakılarak bir sınırlandırmaya tabii tutlmamışlardır. Ayrıca oluşturdukları GeoGebra uygulamaları ile bu desenleri oluşturma süreçlerini ve desen örneklerinin ekran görüntülerini Microsoft Word ortamına aktararak bu belgeleri dersin sorumlusuna vermeleri istenmiştir. Bu görev için gruplara dört haftalık bir süre verilmiştir. Bu sürenin sonunda öğrenciler desen örneklerini sınıf ortamında sunmuşlar ve bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. Verilerin analizinde hazırlanan GeoGebra uygulamaları ile öğrenciler tarafından hazırlanan Microsoft Word belgelerinden yararlanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.


1. Öğrenciler, desen oluşturma sürecinde matematiğe ait hangi konuları kullanma eğilimindedirler?
2. Öğrenciler, desen oluşturma sürecinde geometriye ait (yansıma, öteleme, dönme) konuları kullanma sıklıkları nelerdir?
3. Öğrenciler, desen oluşturma sürecinde GeoGebra’nın hangi araçlarını kullanmışlardır?
4. Desen hazırlama süreci tamamen rastgele olarak mı ilerlemiştir. Yoksa bir hedefe ulaşma konusunda matematiksel bilgilerini etkin kullanma durumları gerçekleşmiş midir?
Ayrıca, çalışmada öğrencilerin oluşturduğu desen örneklerine ve kurdukları bazı matematiksel ilişkilere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: matematik ve sanat, dinamik matematik, geogebra, desen


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bir Ressamın Fırçası Olarak Geogebra
Muharrrem AKTÜMEN
Ahi Evran Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.