AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı, Yarar, Potansiyel
Didem ALSANCAK
Ahi Evran Üniversitesi

Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknolojide yaşanan gelişme ve değişmelere paralel olarak eğitim amaçlı kullanılabilen teknolojilerde sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Yaşanan bu teknolojik gelişmeler öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında
etkisini hissettirmeye ve her öğretim kademesinde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada öğretim üyelerinin öğrenme-öğretme sürecinde var olan bilişim teknolojilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında bir devlet üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde görev yapmakta olan 9 öğretim üyesi ile çalışılmıştır. Öğretim üyelerinin 2’si Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 2’si Fen Bilgisi Öğretmenliği, 2’si Sınıf Öğretmenliği, 2’si Matematik Öğretmenliği, 1’i Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları yapılan literatür taraması sonucunda hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan görüşme soruları hakkında alan uzmanı olan iki öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda görüşme sorularına ekleme ve düzeltmeler yapılarak son şekli verilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırmalar için uygun olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi için öncelikle görüşme kayıtları dinlenip yazıya dökülerek her bir öğretim üyesi için görüşme metni oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme verileri tek tek okunarak kodlamalar yapılmıştır. Görüşme metinlerinden çıkarılan kodlardan benzer özellik gösterenler gruplandırılmış ve bu gruplardan kategorilere ulaşılmıştır. Analiz sırasında her aşamada gerekli görülen yerlerde görüşme metinlerine dönülerek kontroller yapılmıştır.

Çalışma sonucunda öğretim üyelerinin bilişim teknolojilerine yönelik görüşleri bilişim teknolojisi algısı, kullanım düzeyi, kullanım amacı, teşvik edici faktörler, potansiyeli, gözlemin etkisi, yarar ve tutum açısından incelenmiştir. Sonuç olarak öğretim üyelerinin bilişim teknolojilerini belli bir düzeyde kullandıkları, bu teknolojilere yönelik olumlu algıya sahip oldukları, yararlı buldukları, kullanımları üzerinde gözlemlerinin etkili olduğu bulunmuştur. Öğretim üyeleri öğrenciyi aktif kılmak, öğretimi zenginleştirmek, iletişim, mesleki gelişim, kişisel araştırmalar, kalıcılığı arttırmak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak gibi amaçlar için bilişim teknolojilerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca eğitsel fayda, sosyal çevre, akademik çevre, merak, öğrenci ihtiyaçları ve özyeterliğin kullanım açısından teşvik edici unsurlar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: bilişim teknolojisi algısı, bilişim teknolojisi yararı, öğretim üyesi görüşleri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretim Üyelerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Algı, Yarar, Potansiyel
Didem ALSANCAK
Ahi Evran Üniversitesi

Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.