AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Funda ERDOĞDU
Ankara Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğretmen adaylarının hem bilgi ve deneyimlerini geliştirip, meslektaşlarıyla paylaşmaları hem de gelecekteki öğrencilerinin bilginin etkin üreticileri ve kullanıcıları olmalarına katkı sağlayabilmeleri için farklı teknolojileri kullanabilmeleri gerekmektedir. Bunun için öğretmen adayları, Bilgi teknolojileri (BT) kullanımına cesaretlendirilmelidir. Bu çalışmanın amacı; blog hazırlama ve kullanma deneyiminin öğretmen adaylarının BT’ye yönelik tutumlarına etkisini incelemektir.

Çalışmaya 2011- 2012 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Bilgisayar II dersini alan Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 77 (54 kadın, 23 erkek) öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına blog oluşturmaları ve blogu kullanarak bir ders tasarımı yapmaları görevi verilmiştir. Öğrenciler, blog hazırlama sürecinde bireysel olarak 4 hafta çalışmışlardır. Çalışmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Nicel veriler, Göktaş ve Demirel (2012) tarafından, öğretmen adaylarının blog kullanımının BT ‘ye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen bir ölçek ile toplanmıştır. Ölçek, beşli likert tipinde 11 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin orjinaline ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .83‘tür. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 55, en düşük puan ise 11’dir. Blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin farklı düzeyde tutum puanına sahip olan öğretmen adaylarını ayrıt etmek için ölçekten toplam puan elde edilmiştir. Elde edilen toplam puanların kümülatif yüzdelerine göre katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. %2.6-49.4 aralığında yer alan 16-44 puan alan öğrenciler birinci gruba, %59.7-100 aralığında yer alan 45-55 puan alan öğrenciler ikinci gruba dahil edilmişlerdir. Nitel veriler ise, açık uçlu bir soru aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilere sorulan açık uçlu soru şöyledir: “Blogun, BT’ye yönelik bakış açınızı ve bilgi-becerinizi nasıl etkilediğini açıklayınız?” Nitel veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiş ve dört kategori altında sınıfl andırılmıştır. Bu kategoriler: “BT’ye ilgi duyma, sevme ve eğlenceli bulma”. “BT’nin gerekli olduğunun farkına varmaları ve gelecekteki meslek hayatında BT’yi kullanarak blog hazırlama düşüncesi”; “BT’den ve blogdan eğitim amaçlı yararlanma” “BT’ye ilişkin bilgi ve becerilerinin gelişimi”.

Araştırmadan elde edilen nicel ve nitel veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin iki farklı düzeyde tutum puanına sahip öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri yanıtların kategorilere dağılımı kay kare istatistik tekniği kullanılarak incelenmiştir. Yapılan kay kare analizi sonucunda, blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin farklı düzeyde tutum puanına sahip olan öğretmen adaylarının; BT’ye ilgi duyma, sevme ve eğlenceli bulma kategorisinde [X²(1)=.105 p>.05] anlamlı düzeyde farklılık göstermediği bulunmuştur ancak katılımcıların nitel sorulara verdikleri cevapların frekansları ile blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin tutum puanları arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur.

BT’nin gerekli olduğunun farkına varma ve gelecekteki meslek hayatında BT’yi kullanarak blog hazırlamayı düşünme kategorisinde [X²(2)=1.315, p>.05] anlamlı düzeyde farklılık görülmemiştir; ancak öğrencilerin nitel sorulara verdikleri cevapların frekansları ile blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin tutum puanları arasında olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur. BT’den ve blogdan eğitim amaçlı yararlanma [X²(1)=.742, p>.05] ve BT’ye ilişkin bilgi ve becerilerinin gelişimi kategorilerinde de [X²(1)=1.052, p>.05] anlamlı düzeyde farklılık görülmezken; öğrencilerin nitel sorulara verdikleri cevapların frekansları ile blogların BT üzerindeki etkilerine ilişkin tutum puanları arasında olumlu yönde ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: blog hazırlama ve kullanma deneyimi, bilgi teknolojilerine yönelik tutum


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimi İle Öğretmen Adaylarının Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Funda ERDOĞDU
Ankara Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.