AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İş Doyum Düzeylerine Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi: Hatay İli Örneği
Hamide ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

Özge KELLECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenler (BİTEFO) için belirlenen görevler incelendiğinde, görevlerin çok çeşitli alanlarda ve çoğunun ucu açık olduğu görülmektedir. Ancak alan yazındaki pek çok çalışma BİTEFO’ların okullarda mesleki ve idari sorunlar, hatta meslek hayatlarının ilk yılında bile tükenmişlik yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu sorunlar nedeniyle BİTEFO’lar kendilerinden beklenen performansı gösterememektedir. Okullarda BİTEFO’ların daha istekli ve verimli çalışmalarını sağlamak için, öncelikle BİTEFO’ların iş doyum düzeylerini saptamak ve iş doyumunun düşük olduğu boyutları iyileştirmek için
çeşitli çözüm önerileri sunmak gerekir. Bu araştırmanın amacı, BİTEFO’ların iş doyum düzeylerini belirlemek ve iş
doyumlarını olumsuz etkileyen faktörlerin azaltılması için yeni bir görev tanımları ve çalışma esasları önerisinde bulunmaktır. Araştırmanın deseni tarama modelidir.

Çalışmanın katılımcıları, Hatay ilinde görev yapan 47 BİTEFO’dur (36 erkek 11 kadın). Veri toplama aracı olarak, Şahinkayası, Kelleci, Şahinkayası (2012) tarafından geliştirilmiş olan BİTEFO İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Herzberg’in Çift etmenli iş doyum teorisine göre geliştirilmiştir. Ölçekte dış ve iç etmenlerin boyutlarını kapsayan beşli Likert tipinde 85 madde yer almaktadır. Bu ölçeğin yanı sıra, bazı demografik bilgiler, genel olarak iş doyum düzeylerini ölçen bir madde ve açık uçlu üç soru da veri toplama aracına eklenmiştir. Veriler elektronik ortamda toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde güvenirlik analizi sonucu BİTEFO İş Doyum Ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır.

Veri analizleri, katılımcıların sadece %34’ünün formatör öğretmen olmaktan memnun olduğunu, neredeyse yarısının (%49) ise memnun olmadığını göstermiştir. Diğer katılımcılar (%17), bu konuda kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Sonuçlara göre, BİTEFO’ların dış etmenlere bağlı iş doyumları (x=2,69), iç etmenlerinkine (x=3,08) göre daha düşüktür. Dış etmenlere bağlı iş doyumu incelendiğinde, en yüksek iş doyumu, yönetim denetim (2,86) ve kişiler arası ilişkilerde (2,78); en düşük iş doyumu iş güvencesi (2,61) ve özel hayat (2,53) boyutlarında gözlenmiştir. İç etmenlerde ise, en yüksek iş doyumu başarı-motivasyon (4,05) ve işin niteliğinde (3,10), en düşük iş doyumu ise tanınma (2,86) ve eğitime yönelik sorumluluklar (2,74) boyutlarında saptanmıştır. Ayrıca, iş doyum düzeylerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri belirlemek için, ölçekte yer alan açık uçlu sorulara verilen yanıtlar analiz edilmiştir. Buna göre, özellikle görev tanımları ve çalışma esaslarının belirsiz ve eski olmasının BİTEFO’ların iş doyumlarını düşürdüğü söylenebilir.

Formatör öğretmenler özellikle, kendini öğretmen gibi hissetmediklerinden, görev tanımlarının belirsizliğinden, görev ve çalışma esaslarının uygulanmasının bölgeden bölgeye farklılık göstermesinden, okul personelinin BİTEFO’ların görev tanımlarını bilmemesinden dolayı yaşadıkları baskılardan ve mesai saatlerinin uzun olduğundan yakınmışlardır. Bunların yanı sıra, her dönem yenilenen BİTEFO görevlendirmesinin iş güvencelerini tehlikeye attığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, formatörlüğün isteğe bağlı olmasını ve formatörlük için daimi bir kadro verilmesini önermişlerdir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda, BİTEFO’ların iş doyumları ve kuramsal çerçeve dikkate alınarak tespit edilen sorunların giderilmesi için yeni bir BİTEFO görev tanımı ve çalışma esasları taslağı önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri, iş doyumu, görev tanımı, çalışma esasları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İş Doyum Düzeylerine Göre Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Görev Tanımları ve Çalışma Esaslarını Yenileme Önerisi: Hatay İli Örneği
Hamide ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

Özge KELLECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.