AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Ayşe KÖK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Huriye DALGIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Günümüzde eğitim yazılımları matematik öğrenme ve öğretme süreçleri açısından oldukça önemli hale gelmiştir. Marcus Hohenwarter tarafından 2002 yılında programlanarak geliştirme çalışmaları günümüzde de devam eden; Geogebra’nın, bu alanda sağladığı faydalar göz ardı edilemez. Geogebra dinamik geometri ve bilgisayar cebir sistemlerinin özelliklerini tek bir pakette sunarak, öğrencilerin matematiksel kavramları kendi deneyimleri yoluyla, hem cebirsel hem de grafiksel bir sunumla öğrenmesini sağlar. Dünya genelinde yaygın bir kullanıma sahip olan yazılım, 50 farklı dile çevrilmiş olup eğitimciler tarafından matematik öğrenme ve öğretme süreçlerinde çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2002-2012 yılları arasında Geogebra ile matematik eğitimi alanında yapılan araştırmaların konularını incelemek ve içeriklerine göre dağılımlarını belirleyerek araştırmacılara, eğitimcilere ve öğretmenlere bu alanda katkı sağlamaktır.

Araştırma kapsamını ScienceDirect, Springerlink, Taylor&Francis, Ebscohost, Ulakbim veri tabanları ile ‘Google Akademik’ arama motoruna ‘Geogebra’ anahtar sözcüğünün girilmesiyle ulaşılan makale ve bildiriler oluşturmaktadır. Ayrıca çeşitli Geogebra konferanslarında sunulan bildiriler de çalışmaya dâhil edilerek toplam 73 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma konularının kategorize edilebilmesi için Kayhan ve Özgün-Koca (2004)’ nın kendi çalışmalarında kullandıkları 12 temel başlık ve bu başlıkların alt başlıklarından oluşan kriterler kullanılmıştır. Bu başlıklar ve alt başlıklar aşağıda görüldüğü gibidir:

 
• Matematiğe karşı tutum (tutum, endişe, güven, inançlar, motivasyon vb.)
• Bilişsel boyut (düşünme, muhakeme, konuya ilişkin bilgi, anlama, yaratıcılık, problem çözme, kavram yanılgıları vb.)
• Başarı (başarı, performans vb.)
• Teknoloji (hesap makinesi, yazılım programları, bilgisayar vb.)
• Öğretim yöntemleri (kavram haritası, çoklu zekâ, işbirlikli öğrenme, tartışma, iletişim, matematiksel modeller, öğretim materyalleri, eğitimsel oyunlar vb.)
• Matematik eğitiminde öğretmen yetiştirme programı (temel alan bilgisi, pedagoji, tecrübe, öğretmen davranışları vb.)
• Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme (test, kitap değerlendirmesi vb.)
• Sosyo-kültürel etkiler (yaş, cinsiyet, ırk, kültürel farklılıklar, sosyo-ekonomik durum vb.)
• Matematik konuları (analiz, cebir, aritmetik, geometri, oran-orantı, fonksiyon, kesirler, istatistik, olasılık, rasyonel sayılar vb.)
• Fen eğitimi (fen, fizik, biyoloji vb.)
• Matematiksel kültür (matematiğin doğası, tarihi ve estetiği vb.)
• Diğer (sosyoloji, ihtiyaçlar, kariyer gelişimi, edebiyat vb.)

 
Bu kriterler incelendiğinde, Geogebra’nın bir dinamik geometri yazılımı olması nedeniyle araştırmaya dâhil edilen çalışmaların konularına göre ayrıştırılmasında “Teknoloji” başlığı göz ardı edilmiştir. Çünkü Geogebra’nın bir bilgisayar yazılımı olması bütün çalışmaların doğal olarak bu başlıkta yer almasına neden olacaktı. Bu nedenle çoğu Geogebra’ nın geliştiricileri tarafından yazılımın geliştirilme aşamaları ile ilgili yazılan makale ve bildiriler, “Öğretim yöntemleri” başlığının “Öğretim materyali” alt başlığına dâhil edilmiştir. Yine, bir konunun Geogebra ile nasıl anlatıldığını ve ne tür materyaller oluşturulduğu ile ilgili çalışmalar da özelliklerine göre “Matematik konuları” veya “Öğretim yöntemleri” başlığına dâhil edilmiştir. İncelenen çalışmaların bazıları tek bir boyutta değerlendirilirken, bazıları birden fazla boyutta değerlendirilmiştir.

Çalışmanın bulgularına göre en yaygın çalışılan araştırma başlıklarının sırasıyla “Öğretim materyali”, “Bilişsel boyut” ve “Duyuşsal Boyut” olduğu görülmüştür. Bu ana başlıkların da kendi içinde nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmiş aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. “Öğretim yöntemleri” başlığı altında en yaygın çalışılan alt başlıklar sırasıyla “Öğretim materyali” ve “Matematiksel modellemeler” olarak belirlenmiştir. “Bilişsel boyut” başlığı altında en yaygın çalışılan alt başlıklar sırasıyla “Problem çözme” ve “Anlama” olarak belirlenmiştir. “Duyuşsal boyut” başlığı altında en yaygın çalışılan alt başlıklar ise “Tutum” ve “Motivasyon” konuları olmuştur. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılmış çalışmaların analizinin, bu konuda çalışan araştırmacılara ve eğitimcilere, programın geleceği ve matematik derslerinde daha etkin kullanımı ile ilgili fikir verebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: geogebra, dinamik matematik yazılımı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Geogebra İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Ayşe KÖK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Huriye DALGIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

İsmail ŞAHİN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.