AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi
Cemal TATLI
Muş Alparslan Üniversitesi

Eylem KILIÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Murat KAYRİ
Muş Alparslan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Tarihin derinliklerinden itibaren gelişerek değişen teknolojik ilerlemeler hayatın her alanını adeta etkisi altına almıştır. Teknolojik alanda meydana gelen gelişim ve yarattığı değişim her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini büyük ölçüde göstermiş durumdadır. Bilgi patlamasının yaşandığı çağımızda teknolojinin gelişimi ve değişimi eğitimin gelişim sürecinde eğitime büyük sorumluluklar yüklemektedir. Hayatın her alanında etkisini gösteren teknolojik gelişim toplum alanında da değişimlere sebebiyet verdiğinden bilginin artış göstermiş olduğu bu çağda eğitime duyulan ihtiyacı zorunlu kılmıştır. Eğitime duyulan ihtiyacın zorunlu hale gelmesi her yerde eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi gerekli hale getirdiğinden bireyin artan eğitim ihtiyaçlarını karşılamada eğitim ve öğretimde yeni teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.

1946 yılından itibaren video, televizyon ve teyp eğitimde kullanılmaya başlanmış ve daha sonra bu teknolojilerin yerini bilgisayar teknolojileri almıştır. Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanılması ile bilgisayar tabanlı eğitim, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim yapılmaya başlanılmıştır. Bu teknolojiler öğretmen ve öğrencilerin etkileşimi konusunda sınırlı oluşundan öğrenci ve öğretmenlerin daha fazla etkileşimini sağlamak amacıyla akıllı tahta teknolojileri eğitimde kullanılmaya başlandı. Akıllı tahtaların eğitime getirdiği yeniliklerle bilgi birikimini sağlama, bilgiyi koruma, bilgiyi paylaşma, bilgiyi aktarma gibi işlevleri ile bilgiye daha kolay ulaşmayı sağlamak ve eğitime yeni boyutlar kazandırmak isteminde akıllı tahtalar büyük önem arz etmektedirler. Akıllı tahtaların sunmuş olduğu verimlilik, esneklilik, hızlılık ve bilgide nitelik artışı ile günümüz eğitimine ekonomik katkılar sağlamaktadır.

Günümüzdeki eğitim yoğunluğundan öğretmen ve öğrencinin zamanını verimli bir şekilde değerlendirmesi için Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan akıllı tahtalar Türkiye’de de gün geçtikçe hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış durumdadır. Çoğu eğitim kurumumuz eğitimlerini sürdürmek için akıllı tahta teknolojisini kullanmaya özen göstermektedirler. Dünya genelinde 1997’den itibaren ülkemizde ise son birkaç yılda yaygın bir şekilde akıllı tahtalar kullanmaya başlanılmıştır. Avrupa ve ülkemizde akıllı tahtanın eğitimde kullanılması ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır.

Ancak, son yıllarda akıllı tahtalar üzerine yapılan çalışmaların hangi alanlarda yoğunlaştığı, bulguları, hangi grup öğrencilere uygulandığı noktasında değerlendirme amaçlı yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada akıllı tahtaların kullanımı üzerine yapılan araştırmalar incelenerek çeşitli boyutlarda incelenmesi hedefl enmektedir. Bu amaçla, belge tarama yöntemi kullanılmış ve 2005-2012 yılları arasında yapılan çalışmalar EBSCOHOST, JSTORE, ScienceDirect, ERIC veri tabanları ve GOOGLE AKADEMİ, taranarak 16 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, bağımlı-bağımsız değişken, araştırma yöntemi, alan, düzey ve sonuç boyutları açısından incelenmiştir. Buna göre, yedi çalışmanın matematik eğitimi üzerine yapıldığı, ikisinin fen eğitimi, üçü dil eğitimi, ikisi sosyal bilgiler eğitimi ve ikisi de içerik analizi ve ders öğretimi üzerinedir. Yöntem olarak, ağırlıklı olarak karma ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu incelenen on altı çalışmadan on ikisinde pozitif sonuçlar bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: akıllı tahta, öğrenme, alan yazın taraması


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Kara Tahtadan Akıllı Tahtaya: Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi
Cemal TATLI
Muş Alparslan Üniversitesi

Eylem KILIÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Murat KAYRİ
Muş Alparslan Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.