AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğrencilerin Linux Algısı
Mustafa BAŞER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Birçok üniversitenin çeşitli fakültelerindeki derslerde Linux İşletim Sistemi (İS) araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle işletim sistemleri kavramları ile bilgisayar ağları kavramları öğretilirken Linux İS ortamı tercih edilmektedir. Bunun nedenleri arasında Linux’un açık sistem olması ve sanal makinelere kolaylıkla kurulup, disk kalıplarının kolayca taşınır olması sayılabilir. Linux İS genellikle siyah ekranda (komut satırı) komutlar ile kullanıldığından, birçok öğrenci birden bire daha önce alışık olmadığı bir ortamda kendisini bulmaktadır. Öğrencilerin komut satırı algıları grafik ara birim algılarından farklı olmaktadır. Bir olay ya da duruma karşı oluşan algı bu olay ya da duruma karşı tutumun nasıl olacağını belirlemektedir. Araştırmalar göstermiştir ki, bir derse karşı tutum o dersteki başarı ile doğru orantılıdır.

Birçok öğrenci Linux İS ile ilk kez bu derslerde tanışmakta ve derslerde beklenen verim alınamamaktadır. Bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Ağaları Dersinde kullandıkları Linux İşletim Sistemini nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır.Araştırmamızın yöntemi betimseldir. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin Linux algılarını ölçmek için, 15 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek geliştirilirken dersi veren öğretim elemanının ders esnasına öğrencilerin Linux ile ilgili düşünce ve algılarını ifade ettikleri cümleler kullanılmıştır. Ölçekte öğrencilerin cinsiyeti, mezun oldukları lise türü ve komut satırı deneyimleri de sorulmuştur. Ölçek BÖTE’ 3. sınıfta okuyan ve Bilgisayar Ağları dersini alan toplam 105 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği (cronbah-α) 0.867 olarak bulunmuştur.

Tüm maddelerin anketin tamamı ile korelasyonu 0.2’den büyük bulunmuştur. Amacımız ölçek geliştirmek olmadığından faktör analizi yapılmamıştır. Öğrencilerin Linux İS algılarını betimleyebilmek için anket maddelerine verdikleri cevapların ortalaması alınmıştır. Sonuç bölümünde öğrencilerin anket maddelerine verdikleri cevapların ortalaması üzerinde yorumlar yapılacaktır. Tüm anket maddelerin öğrencilere ait ortalaması 3.080 olarak bulunmuştur. Bu sonuç öğrencilerin Linux İşletim Sistemine karşı olumlu bir algıya sahip olduklarını söylemenin güç olduğunu göstermektedir. Öte yandan erkek ve kız öğrencilerin Linux algıları arasında bir fark bulunamamıştır.

 Benzer şekilde daha önce komut satırı deneyimine sahip öğrenciler ile olmayan öğrencilerin Linux algıları arasında fark bulunamamıştır. Öğrencilerin okudukları lise türünün Linux algılarında bir farkın oluşturmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin bir dersteki algıları olumlu ya da olumsuz algıları genellikle o dersteki başarıları ile orantılıdır. Bu araştırmada görüldüğü üzere, öğrencilerde Linux İS’ye karşı olumlu algı oluşmamıştır. Bunun nedenleri arasında Linux İS’nin komut satırı ile kullanılıyor olması akla gelse de, daha önce Windows üzerinde komut satırı kullanmaya alışık öğrencilerde de Linux İS’ye karşı olumlu algı oluşmadığı görülmüştür. Öte yandan okudukları Lise türünün de Linux İS’ye karşı algı oluşumunda bir etkisi olmamıştır. Öğrencilerin Linux İS’ye karşı olumlu algı oluşturamamalarının nedenleri nitel bir çalışma ile ortaya konmalıdır. Daha sonra bu nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

Anahtar Sözcükler: linux, algı, bilgisayar ağları, işletim sistemi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğrencilerin Linux Algısı
Mustafa BAŞER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.