AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Programlamayı Öğrenme Zorlukları
Mustafa BAŞER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Programlamaya giriş derslerinde öğrencilerin başarı oranları çok düşüktür. Araştırmacılar programlamayı öğrenmeye etki eden birçok faktörlerden bahsetmektedirler. Bunlar arasında programlamayı öğrenen öğrencilerin
araç olarak kullandıkları programlama dili de vardır. 80-90’lı yıllarda programlama PASCAL dili kullanılarak öğretilirdi. Bunun nedeni PASCAL dilinin eğitim dili olarak tasarlanmasıdır. Değişen teknoloji ile birlikte PASCAL
güncelliğini yitirmiş yerine nesne tabanlı programlama dilleri kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllardan sonra birçok üniversitenin programlamaya giriş derslerinde Java programlama dili kullanılmaya başlanmıştır ve hala devam etmektedir. Bununla birlikte Java ile programlamayı öğrenen öğrencilerin başarı oranlarının artmadığı da bir gerçektir. Python programlama dili nesne tabanlı ve pedegojik açıdan programlamayı yeni öğrenen öğrenciler için tasarlanmış olduğu dikkat çekmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi BÖTE bölümü öğrencilerine Programlama Python dili kullanılarak anlatılmaktadır.

Python programlamaya yeni başlayanlar için tasarlanan bir dil olmasına karşın, öğrencilerin başarı oranlarının çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Python ile programlamayı öğrenen öğrencilerin hangi konularda ve genel programlama yeteneklerinde nerelerde daha çok zorlandıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmamamızda ayrıca öğrencilerin programlamayı en iyi nasıl öğrendiklerini belirlemeye çalışacağız. Böylelikle daha sonraki öğretim yıllarında bu zorluklar dikkate alınarak dersler yeniden planlanabilecektir. Araştırmamızın yöntemi betimseldir. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin programlama zorluklarını ölçmek için, 22 maddeden oluşan 3’lü likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Öğrenciler her maddede “Çok zorlandım”, “Az zorlandım”, “Hiç zorlanmadım” seçeneklerinden birini işaretlemişlerdir. İlk 16 madde programlamadaki genel kavramlar, son 6 madde ise programlama yetenekleri ile ilgilidir. Buna ilaveten öğrencilerin programlamayı hangi ortamda daha iyi öğrendikleri sorulmuştur. Ölçek maddeleri yazılırken daha önce programlama zorluklarını araştıran araştırmacıların kullandıkları ölçekler temel alınmıştır.

Ölçek maddeleri Python programlama diline özgü hale getirilmiş ve bazı maddeler kaldırılıp bazı maddeler ilave edilmiştir. Ölçek BÖTE 2. Sınıf’da Programlama Dilleri-I dersini alan toplam 96 öğrenciye uygulanmıştır. Python ile programlamayı ilk defa öğrenen öğrencilerin en az zorlandıkları iki konu sırası ile standart girdi-çıktı (input-print) ve işleçler (aritmetik operatörler) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin en çok nesnelerde miras alma ve veritabanı işlemlerinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler programlama yetenlerinde genel olarak zorlandıklarını belirtmişler, en az kendi yazdıkları programlardaki hataları bulmada, en çok başkalarının yazdığı programlardaki hataları bulmada zorlanmışlardır. Öğrencilerin %16.7’si programlamayı laboratuvarda en iyi öğrendiklerini, %27.1’i derste, %28.1’i kendi başına ve %28.1’ide arkadaşı ile birlikte öğrendiğini belirtmişlerdir. Bu durumda en az etkin ortamın laboratuvar çalışmaları olduğu görülmektedir.

Programlama dilini öğrenme, diğer alanlarda öğrenmeden çok farklı olduğundan, öğrenciler genellikle programlama diline giriş dersinde başarısız olmaktadırlar. Başarısızlıklarının birçok nedeni vardır. Bu çalışmada öğrencilerin en çok hangi konularda zorlandıklarını belirlemeye çalışık. Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda öğrenciler genellikle nesneler ile ilgili konularda zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Belki de, nesneye yönelik programlama kavramı programlamaya giriş dersi konularından çıkarmak daha iyi olacaktır. Bu sonuç, programlamayı en iyi “önce nesne” (object first) öğretme şekli ile zıt düşmektedir. Öğrencilerin genel olarak programlama yeteneklerinde zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Buradan programlamaya giriş derslerinde öğrencilerin daha çok program yazma yeteneklerini artırmaya yönelik faaliyetlerin yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun yapılması kalabalık (150-200) öğrenci gruplarında zor olacağı bir gerçektir. Öğrencilerin laboratuvar çalışmalarında öğrendikleri algısı bu çalışmanın sonuçları ile uyuşmamaktadır.

Anahtar Sözcükler: öğrenme zorlukları, programlama, python


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Programlamayı Öğrenme Zorlukları
Mustafa BAŞER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.