AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
İdris AKTAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Haluk ÖZMEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

İbrahim BİLGİN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamda vazgeçilmez bir unsur haline gelmesiyle birlikte eğitimöğretim alanında da kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. Bugün gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan birçok ülke teknolojiyi eğitim sistemlerine entegre etme çabasına girmiştir. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı FATİH projesiyle, eğitimi, teknolojiyle destekleme gayreti içerisindedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sınıflara entegrasyonunun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde en önemli faktör teknolojiyi kullanacak öğretmenlerdir. Entegrasyon sürecinde öğretmenlerin deneyim, yaklaşım, inanç, direnç ve tutumları önemli bir yer tutmaktadır. FATİH projesini yürütecek olan öğretmenlerin projeyi yürütme konusunda gerekli yeterliliğe sahip olup olmadığı tartışılmaktadır. Üniversiteden yeni mezun olan öğretmen adaylarının ise bu konuda gerekli yeterliliğe sahip olması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.

Eğitim fakültelerinin işlevi öğretmen adaylarına mesleklerini icra ederken gerekli yeterlilikleri kazandırmaktır. Adayların fakültede yeni teknoloji ve yaklaşımları uygulama becerisi kazanmaları önemlidir. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerine göre FATİH projesi hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin kuzeyindeki bir üniversitede 2011-2012 öğretim yılında 4. sınıfa devam eden, 116 Fen Bilgisi öğretmen adayına Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeği (TPABGÖ) uygulanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan 4 adet açık uçlu soru ile de görüşleri alınmıştır. Adaylar, TPABGÖ ölçeği sonuçlarına göre (X ± 0,5xSS) bağıntısından faydalanılarak; yüksek, orta ve düşük öz güvene sahip olanlar şeklinde sınıfl andırılmıştır.

Bu sınıflandırmaya göre açık uçlu sorular içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, adayların teknolojinin fen eğitiminde kullanılmasının bir gereklilik olduğunu düşündükleri, fakat adayların %50’den daha azının projenin amacını bildikleri görülmüştür. Projeyle birlikte sınıfl arda kullanılacak teknolojik araçlar ve bunların sağlayacağı faydalar hakkındaki maddelere %10-20 arasında bir görüş bildirilmesi proje hakkında fazla bilgilerinin olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca, sınıfl ara teknolojik araç olarak akıllı tahta ve tablet dağıtılacağı, tableti akıllı tahtadan daha fazla duydukları ancak daha önce bunları hiç kullanmadıkları görülmüştür. TPABGÖ puanları ile adayların kendilerini yeterli görmeleri arasında doğru bir orantı bulunmuştur. TPABGÖ düşük olan öğretmen adaylarının bu teknolojileri kullanma konusunda tereddütleri olduğu görülmüştür.

Adayların bütünü bu teknolojileri fakültede görmediklerini belirtmişlerdir. Yine adayların görüşleri doğrultusunda adayların yeterliliklerini arttırma adına fakültelerde teknoloji kullanımına yönelik uygulamalı dersler konulmalı ve bu derslerin sayıları arttırılmalıdır. Sonuç olarak öğretmen adayları teknolojilerin fen bilimleri derslerinde kullanılmasını olumlu gördükleri halde bu teknolojileri fakültede kullanmamış ve görmemişlerdir. Adayların, TPABÖ’leri ile proje ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendilerini yeterli hissetmeleri konusunda doğru bir ilişki vardır.

 Projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilip yürütülmesi için eğitim fakültelerinde bu teknolojilerin öğretildiği sınıflar oluşturulup, dersler açılmalıdır. Adayların adapte olabilmeleri için öğretim elemanları derslerinde bu türden teknolojileri kullanıp adayları teşvik etmelidir. Adayların öz güvenlerini arttırmak için eğitim fakültelerinde dersler teknolojiyle iç içe işlenmelidir. Gerekirse öğretim elemanları içinde teknoloji kullanma kursları verilmelidir. Atanan adayların bu eksikliğini gidermek için hizmet içi kurslar verilmelidir.

Anahtar Sözcükler: fatih projesi, tpab öz güven ölçeği, fen bilgisi öğretmen adayları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
İdris AKTAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Haluk ÖZMEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

İbrahim BİLGİN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.