AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Niyazi GÜNDOĞMUŞ
Selçuk Üniversitesi

Şemseddin GÜNDÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğretmen yetiştirilirken, öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler tarihin farklı dönemlerinde farklı niteliklerde olduğu görülmektedir (Archambault ve Crippen, 2009). Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi ve becerilerde öncelikle içerik bilgisine odaklanılmıştır (Shulman, 1986). Daha sonra öğretmenlerin içerik bilgilerine meslek bilgilerini ifade eden pedagojik bilgi eklenmiştir.1980’li yılların ortalarına gelindiğine öğretmenlere sadece alan ve pedagoji bilgisinin ayrı ayrı öğretilmesinin yeterli olmadığı fikri benimsenmeye başlamıştır. Nitelikli öğretmen , teknolojiyi dersi planlarken ve hazırlarken kullandığı gibi aynı zamanda materyal geliştirmek için de kullanabilmelidir. Eğitim süreçlerine teknoloji bilgisini entegre edebilmelidir.

Eğitim teknolojilerinin ilk zamanlarında teknolojik beceriler, pedagojik bilgiden ve alan bilgisinden bağımsız şekilde öğretilmiştir (Hargvare ve Hsu, 2000; Graham vd., 2004). Ancak sonradan teknolojinin bağımsız şekilde pedagojik bilgiye ve alan bilgisine hizmet edemeyeceğinin farkına varılmış ve teknolojinin öğrenmeöğretme sürecine entegrasyonuna odaklanılmıştır (Graham vd., 2009; aktaran: Kaya vd. 2011). 2007 yılından itibaren öğretim teknolojileri ile ilgili uluslararası eğitim dergilerinde (Örneğin, Computers and Education ve British Journal of Educational Technology) yayınlar incelendiğinde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ile ilgili çalışmalarda genel olarak, bilgi ve iletişim teknolojisi olarak adlandırılan çağımızda, öğretmenlerin teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmelerinin önkoşulunun kendilerinin teknoloji okuryazarı olmaları ve sahip oldukları teknolojik bilgileri sınıf içi uygulamalarda anlamlı ve uyumlu bir şekilde kullanmaları gerektiği belirtilmektedir (Mishra ve Koehler, 2006; Koehler vd., 2007; Valanides ve Angeli, 2008; Angeli ve Valanides, 2009; aktaran: Kaya 2011).

Güncel çalışmalar göstermiştir ki teknoloji pedagoji ve içerik arasındaki korelasyon önemli düzeydedir. Araştırmalar bu üç alan arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Aslında öğretmen adayları uygun öğretim teknolojileri ve pedagojinin kendi alanlarında bütünleşmesini görseler teknoloji ve pedagojiyi kullanmaktan hoşlanacak ve bu onların öğrenimlerine öğretmen olmada destek olacaktır. Bu çizgide daha çok araştırma yapılacağı açıktır. Ayrıca TPAB araştırmaları farklı araştırma desenleri ile birlikte yürütülebilir. Gelecek araştırmalarda öğretmen adaylarına etkisini analiz etmede farklı değişkenler dahil edilebilir (Şahin, 2011). Teknoloji eğitim entegrasyonu yapılmasında şüphesiz en önemli aktör öğretmenlerdir. Ayrıca öğretmenlerin teknoloji okur yazarı bireyler yetiştirmeleri için kendilerinin “Teknolojik “ Pedagojik Alan Bilgisi” seviyelerinin yüksek olması gerekmektedir.

Öğretmenlerin “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi” seviyelerinin belirlenmesi, yükseltilmesi ve bu seviyelerin yükseltilmesi yönünde karşılaşılacak engellerin tespit edilmesi gerekmektedir. Öğrenme Stratejileri ve TPAB kuramsal çerçevesinde verilerin toplandığı ve analiz edildiği bu çalışmada, son sınıf öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve bölümlerine göre teknolojik pedagojik alan bilgileri ölçülmüş aynı öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri belirlenmiş ve bu değişkenler arasındaki ilişkini incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: teknoloji entegrasyonu , teknolojik pedagojik alan bilgisi , öğrenme stratejileri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Niyazi GÜNDOĞMUŞ
Selçuk Üniversitesi

Şemseddin GÜNDÜZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.