AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Alper ŞİMŞEK
Karadeniz Teknik Ünv

Ali Rıza AKDENİZ
Karadeniz Teknik Ünv
Bildiri Özeti:

Günümüzde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımı öğretimin: öğretmen merkezliden öğrenci merkezliye; sunuş tarzından öğrenci açıklamalarına; öğretimin tek ya da pasif biçimde yürütüldüğü modelden aktif yürütüldüğü modele; bireyselliğin ve rekabetin ön planda olduğu modelden iş birlikçi grup çalışmalarına; öğretmenin bilgi kaynağı olarak kabul edildiği durumdan rehber kabul edildiği duruma; bilginin değerlendirildiği süreçten performansın değerlendirildiği sürece doğru değişimini sağlamıştır (Sahin ve Turan, 2009). Bunun yanında öğretim programında yer alan hedef kazanımların öğrenciler tarafından anlamlı biçimde kazanabilmeleri için öğretim sürecinde yapılan etkinliklerle BİT’in bütünleştirilmesi teknoloji entegrasyonu olarak adlandırılmaktadır. BİT’nin öğretim sürecine entegrasyonunun önündeki engellerin bir kısmı öğretmen merkezli engeller olarak bilinmektedir.

Literatürde hiçbir yeniliğin öğretmenlere rağmen sınıf ortamına taşınmayacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle öğretmen ve öğretmen adaylarının BİT kullanım becerilerinin, uluslararası ve ulusal ölçekteki öğretmen yeterliliklerinin sağlanabilmesi ve teknoloji entegrasyonunun gerçekleşebilmesi amacıyla geliştirilmesi gerekmektedir. Nitel araştırma deseninde bir durumu betimlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretim sürecine teknoloji entegrasyonuna ilişkin algıları ortaya koyulmuştur. Araştırma kapsamında KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi anabilim dalı 4. sınıfında öğrenim görmekte olan 8 öğretmen adayıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılar amaçsal uygun örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiş ve gönüllük esasına bağlı kalınmıştır. Bu süreçte araştırmacı veri topladığı ortamlarda katılımcı rolündedir. Araştırmacı katılımcılarla verilerin toplandığı dönem içinde iki farklı ders kapsamında 14 hafta süreyle yaklaşık 80 saat aynı ortamı paylaşmıştır. Bu süreçte araştırmacı, katılımcılarla iletişimini güçlendirmeye çalışarak onların kültürlerini, kişisel özelliklerini ve tecrübelerini gözlemlemeye çalışmıştır.

Çalışmada elde edilen veriler, 2012 bahar yarıyılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim dalında öğrenim görmekte olan 8 öğretmen adayıyla yürütüldüğünden bu zamana ve bu örnekleme aittirler. Veri toplamak amacıyla kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme rehberi fizik öğretmen adaylarına yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme rehberinde 2 öğretim üyesi ve 4 araştırmacının görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Katılımcılarla yürütülen yüz yüze görüşmeler ortalama 25-35 dakika sürmüştür. Araştırmanın daha sağlıklı olabilmesi ve veri kaybını önlemek amacıyla görüşmeler, katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Çalışmada öncelikle ses kayıtları yazı diline çevrilerek içerik analizi yöntemi ile kodlanarak analiz edilmiştir. Yazı diline çevrilen veriler, birkaç kez okunarak araştırma soruları ve araştırmanın amacı ile ilgisi olmayanlar çıkarılmıştır. Elde edilen veriler önce kodlanmış sonra bu kodlar sınıfl andırılarak temalar oluşturulmuştur.

Temalar arasındaki ilişkiler belirlenerek veri analizi tamamlanmıştır. Veri analizlerinden elde edilen bulgular araştırma sorularına uygun biçimde kategorileştirilerek frekans tabloları oluşturulmuştur. Bulgular okuyuculara sunulurken frekansı yüksek olan tema ve alt temalarla ilişkili katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntı biçiminde örnekler verilmiştir. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının süreç sonunda var olan BİT kullanım becerilerini geliştirdiklerini, teknoloji kullanımına yönelik algılarını olumlu yönde artırdıklarını göstermiştir. Elde edilen veriler, öğretmen eğitimi sürecinde yer alan teknoloji içerikli derslerin planlanmasında, günün ihtiyaçlarını ve ilgili alan eğitiminin dikkate alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Sözcükler: Teknoloji entegrasyonu, öğretmen yeterlilikleri, pedagoji destekli teknoloji kullanımı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ve Teknoloji Kullanım Yeterlilikleri
Alper ŞİMŞEK
Karadeniz Teknik Ünv

Ali Rıza AKDENİZ
Karadeniz Teknik Ünv
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.