AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri ile Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tülin HASLAMAN
Bilkent Üniversitesi

Serkan ÇELİK
Kırıkkale Üniversitesi

Yasemin Demiraslan ÇEVİK
Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu araştırmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının özdüzenleyici öğrenme becerileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Özdüzenleme, öğrenenlerin koydukları hedefl ere ulaşmak amacı ile performans dönütlerine dayalı olarak sistematik olarak ürettikleri düşünceler, duygular ve eylemlerdir (Zimmerman, 1989). Genel olarak, özdüzenleyici öğrenenler farklı özdüzenleme süreçleri (örn. hedef belirleme, kendini gözlemleme, kendini değerlendirme) ile görev stratejilerini (örn. zaman yönetimi, örgütleme stratejileri) ve güdülenme inançlarını (örn. özyeterlik, ilgi) birleştiren ve öğrenme sürecinde aktif olarak rol alan öğrenenlerdir (Zimmerman, 2000). Epistemolojik inançlar ise bireylerin bilginin ne olduğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine yönelik inançları olarak tanımlanmaktadır (Schommer, 1990).

Schommer çalışmasında, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının öğrenme sürecinde kullandıkları bilişsel stratejilerinin seçiminde, kullanılmasında ve değerlendirme sürecinde etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer araştırma sonuçlarına göre, epistemolojik inançların, öğrenme sürecinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. Epistemolojik inançlar, bireylerin yeni karşılaştıkları bilgileri işleme ve yorumlama biçimleri, kavrama düzeyleri, değerlendirme ölçütleri, öğrenme stratejileri, üst düzey düşünme ve problem çözme yaklaşımları, değişkenler üzerinde belirleyici etkilere sahiptir (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002). Son zamanlarda özdüzenleyici öğrenme süreçleri ile epistemolojik inançlar arasında ki ilişkilerin incelendiği çalışmaların giderek arttığı görülmektedir (Schommer-Aikins, 2004; Muis, 2007, 2008; Phan, 2008; Barnard, Lan, Crooks, & Paton, 2008; Muis & Franco, 2009).

 Schommer-Aikins (2004) çalışmalarında, öğrenenin öğrenme sürecinin başlangıcındaki inançlarının özdüzenleyici öğrenme etkinliklerini etkileyebileceğini, ardından özdüzenleyici öğrenme süreçlerinde alınan geribildirimlerin de başlangıçta ki inançları etkileyebileceğini ya da muhtemelen değiştirebileceğini belirtmişlerdir. Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının özdüzenleyici öğrenme becerileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırmaya katılan bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına Özdüzenleyici Öğrenme Ölçeği ile Epistemolojik İnanç Ölçeği uygulanmıştır. Haşlaman ve Aşkar (2011) tarafından geliştirilen Özdüzenleyici Öğrenme Ölçeği toplam 59 maddedir. Ölçek öngörü evresi, uygulama evresi ve özyansıma evresi olmak üzere toplam üç boyuttan, uygulama evresi ise kontrol etme-düzenleme ve izleme alt boyutlarından oluşmaktadır.

10’lu likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılar ölçekte yer alan her bir maddeye ilişkin katılma düzeylerine “Beni hiç yansıtmıyor: 1” ve “Beni tam olarak yansıtıyor: 10” ölçütlerine göre 1’den 10’a kadar bir puan vermişlerdir. Schommer (1990) tarafından geliştirilmiş olup, Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Epistemolojik İnanç Ölçeği de; öğrenmenin cabaya bağlı olduğuna inanç, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna inanç olmak üzere toplam üç faktör ve 35 maddede toplanmıştır. 5’li likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.

Katılımcılar (1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (5) Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen Likert tipi beşli derecelendirme cetveli üzerinde işaretlemişlerdir. Araştırmaya, Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde, 1. ve 3. Sınıfında okuyan 109 öğretmen adayı katılmıştır. Grubun % 48.6’ı kız (n=53), % 51.4’ü erkektir (n=56). Öğrencilerin % 42.2’si (n=46) birinci sınıfta, % 57.8’i (n=63) üçüncü sınıfta okumaktadır. Pearson Korelasyon analizi sonuçları Epistemolojik İnanç Ölçeğinde, öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç ile Özdüzenleyici Öğrenme Ölçeğinin uygulama evresinin kontrol etme/düzenleme alt boyutu arasında düşük düzeyde olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri ile Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tülin HASLAMAN
Bilkent Üniversitesi

Serkan ÇELİK
Kırıkkale Üniversitesi

Yasemin Demiraslan ÇEVİK
Hacettepe Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.