AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerin Etik Kullanımına İlişkin İnanç ve Davranışları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk VURAL
Gaziantep Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SİNCAR
Gaziantep Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının dijital teknolojilerin etik kullanımına yönelik çeşitli kurgu ve senaryolara karşında ortaya koydukları inanç ve davranışları belirlemektir. Araştırma, Gaziantep Eğitim Fakültesi’nde 365 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler, Poole (2007) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması yapılan “eylem ve kabul edilebilirlik” başlıklı veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir. Kullanılan veri toplama aracında 22 senaryo yer almaktadır.

Senaryolar Severson (1997) tarafından enformasyon etiği prensipleri olarak tanımlanan fikri mülkiyet, gizlilik, temsilde adalet ve karşı tarafa zarar vermeme temaları referans alınarak hazırlanmıştır. Bu senaryoların on birinde teknoloji içermeyen, kalan on birinde ise dijital teknolojilerle birlikte var olan birbirine paralel etik durumlar kurgulanmıştır. Araştırma sonunda birbirine paralellik arz eden etik durumların katılımcılar tarafından yapılma sıklığı ve etik bağlamda kabul edilebilirliğine ilişkin tutarlılık analizleri; cinsiyet, sınıf, bölüm, haftalık bilgisayar ve internet kullanım saatleri değişkenleri açısından gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: etik, teknoloji, etik senaryolar


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilerin Etik Kullanımına İlişkin İnanç ve Davranışları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk VURAL
Gaziantep Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet SİNCAR
Gaziantep Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.