AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Emin İBİLİ
Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğretim metotları öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına ve kişisel özelliklerine uygun olmalıdır. Özellikle öğrenmenin sürdürülebilir olmasında motive edici öğrenme ortam ve materyallerinin ders programlarıyla bütünleştirilerek öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinin büyük önemi vardır. Aksi takdirde öğretimde, sözel ve soyut sembollerin kullanılması, öğretim etkinliğinin azalmasında, hatırlanma düzeyinin düşük olmasında baş faktördür.
Bilişim Teknolojilerinin (BT) uygun öğretim ortamlarının oluşmasına, eğitim ve öğretimde başarının artmasına olumlu yansımaları olmuştur. BT’nin gelişmesiyle birlikte hareketli görsellerin eğitim alanında artık daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bu görsellerden birisi de çizgi filmlerdir. Çizgi filmlerin gelişimi yeni olmamakla beraber eğitim amaçlı kullanımı yeni sayılabilir.

Çizgi filmler özellikle öğretim sürecinde, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğretimi etkili hale getirmek ve öğrencileri derse motive etmek için tercih edilen öğretim teknolojilerinden birisidir. Ancak BT kullanımına karşı olumlu veya olumsuz tepkilerin varlığı her alanda olduğu gibi çizgi film sektöründe de görülmektedir. Bunlardan biriside öğretmenlerin çizgi filmlere yönelik algılanan eğitsel sınırlılıklarıdır. Çizgi filmlerin eğitsel sınırlılıkları ile ilgili her geçen gün çalışmalar artarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar ise, çizgi filmlerin okullarda kullanımında, öğrenciler için en uygun materyali seçecek olan öğretmenlerin benimseme düzeylerini oldukça etkilemektedir. BT’nin benimsenmesini açıklayabilmek için oluşturulan çok sayıda model içinde Davis tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul Modeli(TKM) oldukça güçlü bir model olarak öne çıkmış ve araştırmacılarca en çok kullanılan modellerden biri olmuştur.

TKM daha çok bilgi teknolojileri kullanımındaki niyeti açıklamada kullanılmaktadır. Pratik bir bakış açısından bakıldığında ise yeni olarak kabul edilen bir bilgi teknolojisinin kullanıcılar tarafından benimsenmesini açıklamada kullanılan faydalı bir modeldir Çizgi film materyallerinin öğretmenler tarafından kabul ve kullanımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada, öğretmenlerin çizgi filmlerin kullanımına yönelik algılamış oldukları eğitsel sınırlılıklar ile çizgi film materyallerinin kullanımına yönelik algılanan eğitsel fayda, kullanım kolaylığı, kullanıma yönelik tutum, kullanıma yönelik niyet ve gerçekleşen davranış düzeyleri TKM esas alınarak incelenmiştir. Bunun için Türkiye’nin 46 ilindeki 271 öğretmenden veriler elde edilmiştir. Veriler Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) analiz edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: eğitsel çizgi film, çizgi film kabul ve kullanım düzeyi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmenlerin Çizgi Filmleri Öğretimde Kullanmaya Yönelik Algı ve Tutumlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Emin İBİLİ
Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.