AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Cemil UZUN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şölen Serap UÇAK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Figen DEMİREL UZUN
Gazi Üniversitesi

Tuğba BAHÇEKAPILI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Okan ARSLAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Yüksek öğretim kurumları mezunlarını nitelikli bir şekilde yetiştirmek ve bilgi çağına hazırlayabilmek adına bir takım değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu noktada yüksek öğretim kurumları bir yandan güncel teknolojilere erişmek adına birimlerinde altyapı çalışmalarını yürütürken diğer bir yandan öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlama yönünde adımlar atmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimde öğretim teknolojileri hakkında farkındalık sağlamak ve kullanım yeterliliğine ulaşabilmek için öğretim üyelerinin desteklenerek ve ilgili teknolojileri kullanarak öğretim materyalleri üretmesi, kullanması ve paylaşımının yaygınlaştırılması amacına hizmet üzere stratejilerin geliştirilebilmesi için öğretim üyelerinin öğretim teknolojileri farkındalıkları ve kullanım düzeylerini belirlemektir.

Ayrıca kampüs teknolojileri irdelenerek, yeterlilikleri tartışılmış ve eksik görülen kısımlar için öneriler sunulmuştur. Tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak, öğretim teknolojileri hakkında farkındalık, öğretim teknolojileri kullanımı ve paylaşımı hakkında bilgi toplamak üzere literatürde hâlihazırda yapılmış çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan anketler kullanılmıştır bunun yanında detaylı bilgi edinmek amacıyla nitel verilere de başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçları mevcut duruma yönelik yazılım, donanım ve insan gücü planlaması noktasında mevcut duruma öneriler sunmakta ve ilgili iyileştirmeleri içermektedir.

Donanım boyutunda; teknolojiye erişim ve kullanımda teknoloji sınıfları ve laboratuarlarının her ihtiyaç duyulduğunda yaklaşım olarak üçte birinin açık olmadığını ifade edilmiştir. Bu doğrultuda teknoloji sınıfl arı ve laboratuarlarının erişimleri noktasındaki düzenlemeler iyileştirilmelidir, ayrıca üniversite bünyesinde bulunan sekiz akıllı sınıfın öğretim elemanları tarafından kullanılma oranı ise %14’le sınırlıdır. Bu sayısı arttırmak ve kullanılmasını sağlamak amacıyla bu sınıflarda yürütülen uygulamalara yönelik en iyi örnekler üniversite bünyesinde paylaşılmalı, bunun yanında her yıl düzenlenecek kampüs teknolojileri fuarında uygulamalar sunulmalıdır. Bunun yanında hem öğretim elemanlarının eğitimine hem de öğrenciler için ders videolarının çekilmesine yönelik webinar sistemlerinin kurulması ve içeriklerin depolanarak arşivlerin oluşturulması önerilmektedir.

Yazılım boyutunda öğretim yönetim sistemi ve öğrenci bilgi sistemi ve eğer kurulursa webinar sistemi gibi birçok sisteme tek bir erişim noktasından bağlanabilen ve sistemler arası iletişim sağlayabilen bütünleşik bilgi sistemlerinin kullanımı bir çözüm olarak görülmektedir. Diğer bir husus üniversitede açık ders malzemelerinden haberdar olan öğretim elemanlarının oranı %74 durumda iken bu sistemi kullananların oranı sadece %14’tür. Bu durumda öğretim elemanları için özendirici mekanizmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda teşvik ya da ödül seçenekleri etkili mekanizmalar olabilir. Ayrıca öğretim üyelerinin %47’si kendi web sayfalarına sahiptir ve bunun yanında %69’u ders dokümanlarını web üzerinden paylaşmaktadır. Bölüm bazında bakıldığında ise bölümlerin %48’inde dönem içerisindeki derslerin paylaşıldığı bir web sitesinin olduğu gözlenmiştir.

Bu oranı daha da arttırmak adına ders izlencelerinin ve web sayfalarının öğretim elemanları tarafından sadece içerik eklenerek kolaylıkla hazırlanabilecek bir formatta sunulmasına olanak sağlayan bir yazılım önerilebilir. Öğretim üyelerinin %16’sı mevcut derslerin videolarının çekildiğini söylemekte ve %9’u bunların web üzerinden paylaşıldığını ifade etmektedir. Bu durumda ders videolarının sistematik bir yapıda çekilmesinin sağlanarak erişime açılması gerekmektedir. Bu noktada sosyal ağlardan yararlanılarak Youtube üzerinden bir kanal kurularak birçok kategoride videoların yayınlanması diğer bir seçenek olarak görülebilir. İnsan gücü planlaması boyutunda üniversitede yer alan teknik destek ofislerinin merkezi bir birer birim olarak hizmet vermesi sağlanarak ilgili diğer birimlerle işbirliği içerisinde çalışması sağlanmalıdır.

Bulgulara göre öğretim elemanlarının yarısı öğretim teknolojileri destek ofisinden haberdardır. Koordinatörden elde edilen bulgulara göre ise bölüm bazında koordinatörlerin sadece %19’u bölümdeki akademik personel ile bir araya gelerek teknoloji kullanımı konusunda ortak toplantılar gerçekleştirmektedir, ayrıca %65 oranında bölümlerin teknoloji planı yoktur. Öğretim elemanından üniversite düzeyine kadar teknoloji kullanımı konusunda planlar oluşturulmalı ve işleyiş değerlendirilmelidir. Öğretim elemanlarından elde edilen veriler temel teknoloji kullanım düzeyleri açısından kendilerini yeterli gördüklerini görmektedirler. Bu noktada öğretim elemanları daha çok öğretim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu ile ilgili eksikliklerinin olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: yüksek öğretimde teknoloji, teknolojik farkındalık, bilişim teknolojileri entegrasyonu


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Öğretim Teknolojileri Farkındalık Düzeyi, Kullanımı ve Yaygınlaştırılması
Cemil UZUN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Şölen Serap UÇAK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Figen DEMİREL UZUN
Gazi Üniversitesi

Tuğba BAHÇEKAPILI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Okan ARSLAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.