AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Harmanlanmış Öğrenme ile İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların Bir İçerik Analizi
Büşra AYAZGÖK
Firat University

Üzeyir ARI
Firat University
Bildiri Özeti:

Bu çalışma ‘harmanlanmış öğrenme’ ile ilgili son 5 yılda Türkiye de yapılmış çalışmaların içerik analizini gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla harmanlanmış öğrenmeyle ilgili akademik dergilerde yayımlanan
makaleler, belirli bildiriler ve YÖK’de bulunan tezler belirlenen ölçütler kapsamında taranmıştır. Bu kapsamda,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimleri, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kırşehir Ahi Evran Eğitim Fakültesi, Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TOJDE ,  TUFED , Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergileri ve ICITS 2010,ICITS 2011 bildirileri taranmıştır.

Türk yazarlar tarafından Türkiye’de yapılan çalışmalar seçilmiştir. Konu, hedef kitle, kuramsal temel, örneklem seçme yöntemi, örneklem büyüklüğü, araştırma türü, araştırma yöntemi, veri toplama teknikleri açısından irdelenen çalışmalar, Türkiye’deki mevcut durumu ortaya çıkarmıştır. Harmanlanmış öğrenme ile ilgili incelenmiş çalışmalarda, hedef kitle olarak daha çok bilgisayar öğretimi ve teknolojileri eğitimi bölümünde okuyan öğretmen adayları üzerinde çalışıldığı, çalışmaların hemen hemen hepsinde araştırma yöntemi olarak deneysel desen kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Çok az da olsa diğer araştırma türlerine de rastlanmıştır. Alanyazında ulaşılan çalışmaların konuları harmanlanmış öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen diğer öğrenme yöntemlerinin öğrenmeye etkisi, harmanlanmış öğrenmenin geleneksel öğrenmeyle arasındaki farklılıkların öğrenmeye ve öğrencilerin derse olan ilgisine etkisi, harmanlanmış öğrenmenin gerçekleştirildiği ortamlardaki akademik başarı, öğrenci motivasyonu gibi etmenlere olan etkisi, öğrencilerin harmanlanmış öğrenme ile ilgili görüşleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Araştırma türü olarak nicel,nitel ve her ikisinin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Ancak her iki yönteminde kullanıldığı çalışmalar nitel ve nicel olarak gerçekleştirilen çalışmalara göre daha az bulunmaktadır. Bu durum alanyazında konuyla ilgili yapılmış çalışmaların çoğunun güvenirliğini azaltıcı etkide bulunduğu söylenebilir. Araştırmaların örneklem büyüklüğüne bakıldığında ise çoğunun deneysel desenle gerçekleştirildiği gözönüne alınırsa çok yüksek sayılara ulaşmadığı saptanmıştır. Harmanlanmış öğrenme ile ilgili olarak yapılmış çalışmalarda genel olarak amaca yönelik örneklem seçimi görülmüştür. Bazı araştırmalarda ise rasgele örneklem seçimi ile araştırmalar yürütülmüştür. Veri toplama tekniklerine bakıldığında ise deney-kontrol grubu deseninde hazırlanmış çalışmalarda genel olarak başarı testleri kullanılmıştır. Ayrıca karma öğrenmeye yönelik görüş anketleri, görüşme ve mülakatlar yoluyla da verilerin toplandığı çalışmalar bulunmaktadır.

Yapılan çalışmalarda özellikle yüz yüze öğrenme ve bilgisayar destekli öğrenmenin harmanlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla yüz yüze öğretimde kullanılan yapılandırmacı yaklaşımı ve diğer öğrenme yaklaşımlarını bilgisayar ile destekleyerek harmanlanmış öğrenme ortamları oluşturulmuştur. Bazı çalışmalarda ise harmanlanmış öğrenme ile ilgili görüşler alınmıştır. Bu çalışma sayesinde Türkiye’deki harmanlanmış öğrenme ile ilgili çalışmalar incelenmiş olup mevcut durum ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu alanda Türkiye’de çok fazla çalışma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalarda harmanlanmış öğrenmenin öğrenci başarısını ve motivasyonunu artırdığı görülmüştür. Bu nedenle harmanlanmış öğrenmenin bütün alanlarda kullanılabilmesi için daha çok çalışmanın yapılaması ve etkililiğinin değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Sözcükler: harmanlanmış öğrenme, içerik analizi, yüz yüze öğrenme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Harmanlanmış Öğrenme ile İlgili Türkiye`de Yapılmış Araştırmaların Bir İçerik Analizi
Büşra AYAZGÖK
Firat University

Üzeyir ARI
Firat University
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.