AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Nuray Çalışkan DEDEOĞLU
Sakarya Üniversitesi

Gülay AĞAÇ
Sakarya Üniversitesi

Gülçin ERDOĞAN
Sakarya Üniversitesi

Ceren KOÇAK
Sakarya Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Türkiye’de 2000’li yılların başından beri gerek öğretmen yetiştirme gerek ilk ve ortaöğretim müfredatlarında gerçekleştirilen büyük çaplı reformlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımı olarak nitelendirilen Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile devam etmektedir. Okul ortamlarının teknoloji ile
bütünleşmesini sağlayacak olan FATİH projesi, teknolojik donanım alt yapısının geliştirilmesi yanında etkili kullanıcıların yetiştirilmesini de hedefl emektedir (FATİH, 2011). Teknoloji, eğitim alanındaki uygulamaları ve erişilebilir düzeye ulaşması ile birlikte 2005 yılında yenilenen ilköğretim müfredatlarında ilk defa yerini almıştır. İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programında (İMÖP) öğrencilerde geliştirilmesi hedefl enen beceriler arasında “bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma” bulunmaktadır (MEB, 2009). Buradaki “etkin” kelimesi matematik öğretiminde teknolojinin potansiyel katkılarından faydalanabilmenin önemine işaret etmektedir.

Bilgisayar teknolojilerinin okul ortamlarında kullanılması ile birlikte yaklaşık otuz yıldır gerçekleştirilen uluslararası araştırmalar, odaklanılan konular bakımından başlangıcından günümüze farklılık göstermektedir: İlk yıllarda yazılımların öğrenme üzerine etkisinin sorgulandığı araştırmalar, 2000’li yıllardan beri öğretmenin teknolojiyi nasıl kullandığına, öğretmen eğitimine, son yıllarda ise teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi, nitelikli sanal öğrenme nesnelerinin tasarlanması, işbirliğine dayalı e-ortamların oluşturulması şeklinde çeşitlenmektedir (Artigue, 2010). İnternet ve uygulamalarının geliştirilmesi, İnternet’e erişimin artması ile öğrenme kaynakları Web tabanlı nesnelerle çeşitlenmiştir.

Bu bağlamda öğrenme nesnesi, öğrenmeyi destekleyen dijital kaynaklar olarak tanımlanmaktadır (Wiley, 2000). Artigue (2011) kaliteli matematik eğitimi için teknoloji boyutunun göz ardı edilmesinin mümkün olmayacağını ve nitelikli dijital öğrenme kaynaklarının (öğrenme nesnelerinin) geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Farklı ülkelerde (Meksika, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Litvanya ve İran) hayata geçirilen geniş ölçekli Web tabanlı dijital öğrenme içerik projeleri üzerine yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada farklı coğrafyalardaki yeni yaklaşımlar ve bunların matematik öğretimindeki etkinliği müfredat içerikleri (curriculum content), öğretim uygulamaları (teaching practices) ve etkinlik tasarımı (activity design) olmak üzere üç boyutta incelenmiştir (Sinclair ve diğerleri, 2010).

Kısaca açıklayacak olursak, müfredat içerikleri boyutunda söz konusu teknolojinin ülkelerdeki matematik öğretim programları ile karşılıklı uyumu; öğretim uygulamaları boyutunda teknolojinin sınıf ortamındaki öğretmen ve öğretim uygulamalarını ne derece etkilediği veya değiştirdiği; etkinlik tasarımı boyutunda ise öğrenci etkinliklerinde teknolojinin matematiksel becerileri kullandırma gücü ele alınmıştır. Ülkemizde ulusal Fatih projesinin uygulanmaya başlaması ile Web tabanlı dijital öğrenme kaynaklarının sınıf ortamlarında kullanılma imkanı artacaktır.Çalışmamızda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  Genel Müdürlüğü’nün Eğitim Portalı adı altındaki http://www.egitim.gov.tr/ Web sayfasından ulaşılan “öğrenme nesneleri” Sinclair ve diğerlerinin (2010) analiz boyutları temele alınarak matematik öğretimindeki etkinliği çerçevesinde incelenmiştir. MEB “öğrenme nesnesi” veri tabanında farklı türlerden toplam 115 adet 5., 6., 7. ve 8. sınıfl ar matematik dersi öğrenme nesnesi döküman incelemesi yöntemiyle nitel olarak incelenmiştir.

Sınıf düzeyleri ve öğrenme alanları temelinde MEB öğrenme nesneleri ve matematik kazanımları karşılaştırıldığında, öğrenme nesnelerinin oldukça sınırlı sayıda kazanıma karşılık geldiği, sanal ortamda sunulan bu nesnelerin kağıt kalem ortamı materyallerinden farklı olarak teknolojinin matematik öğretimindeki potansiyel katkılarını sergileyecek güçte olmadığı araştırma bulguları çerçevesinde ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: öğrenme nesneleri – matematik öğretimi – ilköğretim – etkili teknoloji kullanımı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Meb Destekli Sanal Öğrenme Nesnelerinin Matematik Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı Bağlamında İncelenmesi
Nuray Çalışkan DEDEOĞLU
Sakarya Üniversitesi

Gülay AĞAÇ
Sakarya Üniversitesi

Gülçin ERDOĞAN
Sakarya Üniversitesi

Ceren KOÇAK
Sakarya Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.