AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Milli Eğitim Bakanlığı`na Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersi`nin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Hayriye Tuğba ÖZTÜRK

Burcu YILMAZ
Bildiri Özeti:

Bilişim Teknolojileri (BT) dersi Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilköğretim okullarında 1998 yılında Bilgisayar Dersi olarak yer almaya başlamıştır ve o tarihten bu yana temel derslerin dışında seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Seçmeli derslere genel olarak bakıldığında, bu dersler, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda seçmeleri sonucu öğrenmeleri ile yeteneklerinin ortaya çıkması, kendilerini keşfetmeleri ve geleceğe hazırlanmaları
açısından önemlidir. Seçmeli derslerin başarıya ulaşması için öğrencilerin ilgi ve isteklerinin merkeze alınması ve de uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. Ancak mevcut uygulamalara bakıldığında, seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda seçilmesi ve de yürütülmesi beklenir iken yapılan araştırmalar bu beklenin tersi yönünde bulgular sunmaktadır.

Örneğin, MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın (EARGED) 2008 yılında yaptığı Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması başlıklı çalışmaya göre, seçmeli derslerin seçilmesi ve yürütülmesinde okulların imkânları diğer ders seçme kriterlerine göre birinci sırada yer almakta iken öğrencilerin istekleri üçüncü sırada yer almaktadır. Bir diğer deyişle, EARGED çalışmasında da belirtildiği gibi seçmeli dersler her ne kadar bu adla anılsa da seçilme kriterlerinden dolayı okulun imkânlarına göre belirlenmektedir. Buna paralel olarak, okutulan seçmeli derslerin okul idaresi ve öğretmenler kurulu tarafından belirlendiğini ortaya koyan araştırmalar vardır. Okutulan seçmeli derslerin alternatif sunulmadan zorunlu seçmeli ders olarak öğrencilere seçtirildiği de araştırma bulgularında yer almaktadır. Son olarak, alanyazında BT öğretmenlerin sorunlarını konu alan araştırmalarda BT dersinin seçmeli statüsü öğretmenlerce ifade edilen sorunlar arasında belirtilmektedir.

Bu bulgulardan hareketle, Bilişim Teknolojileri dersinin seçmeli ders statüsü ile okutulmasının okullardaki mevcut koşullar ve uygulamalar dahilinde düşünüldüğünde dersin pedagojik değerine çeşitli düzeylerde yansıması beklenilmektedir. Bu noktada, bu araştırmanın amacı öncelikle okullardaki genel olarak seçmeli derslerin uygulanmasına yönelik mevcut koşulları ve uygulamaları belirlemek ve daha sonra bu durumun dersin öğretmenlerince BT dersinin pedagojik değerine nasıl yansıdığını tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde 65 BT dersi öğretmenine ulaşılmış ve bu öğretmenlere araştırmacılar tarafından geliştirilen anket elektronik ortamda paylaşılarak uygulanmıştır. Anket, likert tipi ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

Elde edilen veriler, içerik analizi ile yüzde ve frekans hesaplamaları ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, BT dersinin seçmeli statüsünün okullardaki genel olarak seçmeli derslerin uygulanmasına yönelik koşullar ve uygulamalar doğrultusunda öğrenme, öğretim ve de mesleki değerler başlıkları altında öğrencilerin başarı düzeyleri, motivasyonları, öğrenci ve öğretmen etkileşimi, dersin içeriği, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve de öğretmenlerin mesleki değerlerine çeşitli düzeylerde yansıdığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar ışığında araştırmanın sonunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Anahtar Sözcükler: seçmeli bilişim teknolojileri dersi, bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri, okullarda


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Milli Eğitim Bakanlığı`na Bağlı Okullarda Okutulan Bilişim Teknolojileri Dersi`nin Seçmeli Statüsünün Dersin Pedagojik Değerine Yansımasının Öğretmen Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi
Hayriye Tuğba ÖZTÜRK

Burcu YILMAZ
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.