AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler: Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Türkan KARAKUŞ
Atatürk Üniversitesi

Engin KURŞUN
Atatürk Üniversitesi

Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
Çocukların İnternet’i güvenli bir biçimde kullanmaları için ailelerin yönlendirmesi çok önemlidir. Birçok anne baba çocuklarının İnternet’te kötü alışkanlıklar edinebileceği ve kendileri için uygun olmayan içeriklerle karşılaşabileceği endişesi taşımaktadır. Buna rağmen Türkiye’de bir çok anne baba aktif İnternet kullanıcısı olmadıkları için çocuklarını İnternet’i güvenli biçimde kullanmaları konusunda bilinçlendirememekte ve bu konuda kendileri de bir önlem almamaktadırlar. Liau, Khoo ve Ang (2008) ve Livingsone ve Helsper (2008)’in benzer çalışmalarına göre göre aileler çocuklarına sağladıkları desteğin yeterli olduğu görüşündediler ve çocuklarının rapor ettiğinden daha fazla oranda çocuklarını desteklediklerini ifade etmektedirler. Bu çalışmanın amacı İnternet riskleri ile karşı karşıya olan çocukların ne kadar ebeveyn desteği aldığını kendileri ve ebeveynleri açısından bir karşılaştırmasını yapmaktır.

Amaç ve Yöntem
Bu çalışma çocukların ve ailelerin İnternet kullanım alışkanlıkları ve karşılaştıkları riskleri ortaya koymaya yönelik yürütülen bir Avrupa Birliği Projesi olan EU Kids Online II kapsamında yapılmıştır. Proje kapsamında Avrupa’dan Türkiye’nin de dâhil olduğu 25 ülkeden yaklaşık 25 bin çocuk ve ebeveyni ile yüzyüze görüşmelerle anket soruları yöneltilmiştir. Bu çalışmada ise Türkiye’den katılan 1018 çocuk ve ebeveyne yönelik veriler ele alınmıştır. Anketler uygulanırken, Türkiye’nin her bölgesini temsil edecek büyüklükte örneklemler seçilmiştir. Anketler çocuklar ve ebeveynler için ayrı ayrı uygulanmıştır, çocuklara uygulanan anket bir çok İnternet alışkanlığını, riskleri ve alınan destekleri içerirken, ailelere ise temel olarak çocuklarına sağladıkları destekler hakkında sorular yöneltilmiştir. Çalışmada ebeveynlerin ve çocukların İnternet kullanım düzeyleri ortaya koyulmuştur daha sonra ebeveynlerin
çocuklarını İnternet kullanırken nasıl destekledikleri, çocuklarına İnternet’te yapmalarına izin verdikleri etkinlikler, çocuklarının İnternet güvenliği için kontrol ettikleri unsurlar hem ebeveyn hem de çocukların gözünde ortaya koyulacaktır. Çalışmanın bulguları betimsel ve kestirimsel istatistik yöntemleriyle incelenmiştir.

Bulgular
Türkiye İnternet kullanımında “düşük kullanım orta risk” kategorisinde yer almaktadır. Türkiye’deki ebeveynler
ve çocuklar İnternet kullanımı konusunda en alt sırada yer almakta buna rağmen İnternet riskleri ile karşı karşıya kalma oranları hususunda orta sıralarda yer almaktadırlar. Çocuklar İnternet kullanımı konusunda kendilerini yeterli görürken İnternet’e dair ailelerinden daha fazla şey bildiklerini düşünmektedirler. Ancak sonuçlar çocukların İnternette bilgi paylaşımı konusunda yeterince dikkatli olmadıklarını ve İnternet kullanım becerileri hususunda yine Avrupa’da en arka sırada geldiklerini göstermektedir.


Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada da Liau ve diğerlerinin (2008) çalışmasına benzer şekilde ailelerin genellikle çocuklarının rapor ettiklerinden daha fazla onlara İnternet kullanımında destek sağladıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin İnternet risklerine karşı aldıkları önlemler genellikle temel olarak uyarma ve öğüt verme gibi sosyal anlamda olmaktadır. Ayrıca aileler çocuklarının İnternet’te karşılaştıkları riskleri de azımsamaktadırlar. Sonuçlar ailelerin çocuklarına destek olmaları için daha fazla önlemin alınması gerektiğini işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler: aile desteği, internet güvenliği, medya okuryazarlığı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Evde Alınan Önlemler: Ebeveyn ve Çocuk Açısından Bir Karşılaştırma
Türkan KARAKUŞ
Atatürk Üniversitesi

Engin KURŞUN
Atatürk Üniversitesi

Kürşat ÇAĞILTAY
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.