AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Elif AKDEMİR
Bülent Ecevit University

Faruk YAŞAROĞLU
Bülent Ecevit University
Bildiri Özeti:

Geçmişten günümüze insanoğlu üzerinde yaşadığı evreni imkânları ölçüsünde keşfetmeye ve tanımlamaya çalışmıştır. Coğrafya bu keşfin sonucunda insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi dağılış, nedensellik ve karşılaştırma ilkelerine bağlı kalarak inceleyen ve sonuçlarını sentez olarak veren bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır (Elibüyük, 1995). Coğrafya, insan ve çevresi ile onlar arasındaki etkileşimi inceler. Günümüzde coğrafya öğretimi ülkemizde ilköğretim kademesinden yükseköğretim kademesine kadar bütün kademelerde verilmektedir. Her bireyin doğal ve toplumsal olguları zamanında etkili bir şekilde çözmek için iyi bir coğrafi birikime ihtiyacı vardır (Alım ve Altaş, 2005). 21.yy da dünyamızda coğrafyaya olan ilgi günden güne artması gerekirken günden güne azaldığı ve azalan ilginin bir sonucu olarak toplumda coğrafya konusunda bilgi açısından yetersiz bireylerin sayısının artış gösterdiği vurgulanmaktadır (Tüzün vd., 2009).

 

Dünya gittikçe daha karmaşık ve coğrafî bilgiye daha bağımlı olmaktadır. Coğrafya uluslar, insanlar ve bireylerin yeryüzünde meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel olayları, tutarlı bir şekilde anlama becerilerini geliştirmede anahtar bir bilimdir (Alım ve Altaş, 2005). Coğrafya hakkındaki genel yargıların ve coğrafya öğretiminde yaşanan başarısızlığın ortadan kalkması için coğrafya öğretimi esasında öğretmenler, öğrencinin dikkatini daha çok çekmeyi başarmalı, dersi daha zevkli, daha anlaşılır ve daha donanımlı sunmaları gerekmektedir. Yakın zamana kadar derslerde öğretmenin anlatımında kara tahta ve tebeşir kullanımı hâkim durumda iken günümüzde çoklu ortam kaynakları kullanılmaktadır (Demirkaya ve Tokcan, 2006). Coğrafi beceriler, coğrafi olarak düşünebilmek, gerekli araç ve teknikleri sağlamak, üst düzey bilişsel becerilerin kazanılmasında ve bilgiye dayalı kararların alınabilmesinde eğitimin her aşamasında önemli bir yer tutmaktadırlar (Demiralp, 2006).

Gelişmekte olan teknolojiye uyum sağlamak ve bu teknolojilerin entegrasyonunu hızlandırmak amacı ile ülkemizde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli projeler yürütülmektedir (Akpınar, 2003). Gelişmekte olan bu teknolojiler arasında en son yeniliklerden biri sunu sırasında öğretmenin materyal ile etkileşimine olanak sağlayan interaktif akıllı tahtalardır. İnteraktif akıllı tahtalar özellikle coğrafya gibi harici görsel kaynak ihtiyacının ve bu kaynaklar ile etkileşimin ağır bastığı derslerde öğrencilere çeşitli görsellerin etkileşimli olarak aktarılmasında yararlanılabilir. Fakat görsel olarak albenisi fazla ve öğretmenin sunu sırasında materyal ile etkileşimine olanak sağlayan interaktif akıllı tahtaların kullanımının ülkemizdeki öğrencilerin coğrafya ders başarılarına olan etkileri henüz netlik kazanmamıştır. Bu çalışmanın amacı akıllı tahta destekli düz anlatım yönteminin Genel Fizik Coğrafya derslerinde öğrenci başarısına olan etkisi ile karatahta destekli düz anlatım yönteminin Genel Fiziki Coğrafya derslerinde öğrenci başarısına olan etkisini karşılaştırmaktır.

Çalışma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi’nde araştırmacı tarafından verilmekte olan Genel Fiziki Coğrafya Dersine kayıtlı 52 (elli iki) öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada yarı deneysel araştırma desenlerinden ön-test son-test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Öğrenci başarısı 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli coğrafi başarı testi aracılığı ile ölçülmüştür. Coğrafi başarı testinin iç tutarlılık değeri 0.839 olarak saptanmıştır. Başarı testinin kapsam geçerliliği uzman görüşü alınarak sağlanmıştır. Çalışma sonuçları Genel Fiziki Coğrafya dersinin akıllı tahta destekli düz anlatım yöntemi eşliğinde anlatılmasının öğrenci başarısını karatahta destekli düz anlatım yöntemi eşliğinde aktarılan Genel Fiziki Coğrafya derslerine göre daha fazla arttırdığını göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: interaktif akıllı tahta, coğrafya eğitimi, öğrenci başarısı


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Elif AKDEMİR
Bülent Ecevit University

Faruk YAŞAROĞLU
Bülent Ecevit University
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.