AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet MUTLUOĞLU
Konya N.E. Üniversitesi

Ahmet ERDOĞAN
Konya N.E. Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Başarılı bir hayat ve iyi bir kariyer sahibi olmada önemi giderek arttığı düşünülen matematik, bir ders olarak genelde başarılı olunması arzulanan ancak birçokları için zor, sıkıcı, anlaşılmaz hatta bazen anlamsız olarak bile nitelendirilebilmektedir. Matematikteki öğrenci başarısızlıklarının birçok sebebi vardır. Matematiğin kendi yapısından kaynaklı faktörlerin yanı sıra öğrenme ortamı, ailenin yapısı, yaşanılan çevre, öğrenciye ve öğretmene ait özellikler vs. öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğu tespit edilen faktörlerin bir kısmıdır. Öğretmenin, eğitim sisteminin en temel unsurlarından birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sahip olduğu bilgi ve yeterlilikleri ile öğretim sürecinin kalitesi arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Son yıllarda, öğretmenlerin bilgi yeterlilikleri üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda teknolojik pedagojik alan bilgisi modelinin (TPAB araştırmacılar tarafından büyük bir destekle kabul gördüğünü ve birçok çalışmaya konu edildiğini görmekteyiz. Bu çalışmada; MEB’e bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan matematik öğretmenlerinin TPAB bileşenlerindeki düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2011–2012 eğitim öğretim yılında Konya ili Selçuklu, Meram, Karatay ve Kulu ilçelerinde MEB’e bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 178 ilköğretim matematik öğretmenine; TPAB düzeylerini belirlemek üzere “TPAB Ölçeği” ve demografik özelliklerini belirlemeye yönelik bir bilgi formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; ilköğretim matematik öğretmenlerinin cinsiyetleri ile TPAB bileşenlerindeki düzeylerinin hiçbirisi arasında manidar bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Diğer bir bulguda; ilköğretim matematik öğretmenlerinin kıdemleri (genelde kıdemleri arasında farkın fazla olduğu öğretmenler arasında) ile TPAB bileşenlerinden teknolojik bilgi düzeyleri arasında istatistiki anlamda manidar bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgisayar sahibi olan ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknolojik bilgi, alan bilgisi ve teknolojik pedagoji bilgisi düzeylerinin bilgisayar sahibi olmayan öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde olduğu bulgulanmıştır. Çalışmanın sonucunda; katılımcı bay ve bayan ilköğretim matematik öğretmenlerinin, cinsiyet farklılığı olmadan, yeni öğretim programının vurguladığı ve istediği teknoloji ile öğrenmeyi destekleme ilkesine adapte olabildikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, düşük kıdemdeki öğretmenlerin yüksek kıdemdeki öğretmenlere göre TPAB bileşenlerinden teknolojik bilgide ve teknolojik pedagojik bilgide yüksek düzeye sahip olması, düşük kıdemdeki öğretmenlerin öğrenimleri süresince daha fazla teknoloji yoğunluklu dersler almış olabileceklerinden kaynaklandığı düşünülmüştür.

Son olarak öğretmenlerin TPAB düzeyleri bilgisayar sahibi olup olmadıklarına göre irdelenmiştir. Elde edilen bulguların sonucuna göre; bilgisayar sahibi olan ilköğretim matematik öğretmenlerinin bilgisayar sahibi olmayan ilköğretim matematik öğretmenlerine göre tüm bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu ancak TPAB’ın her bileşeninde bu farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür. Bilgisayar sahibi olan matematik öğretmenlerinin özellikle teknolojiye ilişkin TPAB bileşenlerindeki bilgi düzeylerinin yüksekliğinin bilgisayar sahibi olmayan öğretmenlere göre daha fazla oluşunun sebepleri arasında; bilgisayar ile uygulama yapabilme şanslarının daha fazla oluşundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: teknolojik pedagojik alan bilgisi, matematik eğitimi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Tpab Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet MUTLUOĞLU
Konya N.E. Üniversitesi

Ahmet ERDOĞAN
Konya N.E. Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.