AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Arş. Gör. Fevzi İnan DÖNMEZ
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:

20. Yüzyıl’ın sonlarına kadar hâkim olan eğitim anlayışı gereği, eğitim ve uygulandığı ortamlar dört duvar arasında yapılmaktaydı. Bir yandan hâkim olan eğitim anlayışındaki değişiklik, bir yandan da 20. Yüzyılda temelleri atılan ve 21. Yüzyılda hızla artan teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim ve uygulandığı ortamlar hem nitelik, hem de nicelik olarak hızla değişmeye zorlanmaya başladı. Ders içeriklerinin bireyselleşmesi, dersler için uzmanlık alanlarının artması, fiziki ortamlara laboratuvarlar ve derslere göre özelleşmiş sınıfl arın eklenmesi bu değişime verilebilecek örneklerdendir. Eğitim ve uygulandığı ortamlar, bir taraftan bu değişimlere yanıt vermeye çalışırken, bir başka değişimin de; 1990’ların sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan ve 2000’lerde hızla yaygınlaşan sosyal yazılımlarla ortaya çıkan sosyal ağlarla yaşandığı düşünülmektedir.

Sosyal ağların kullanımı her yaş grubu için her geçen gün artmaktadır. Bu ağların kullanıcıları arasında ilk sırada ise eğitim alan bireyler yer almaktadır. Bu durum karşısında eğitim ve öğretim tasarımcıları, öğrencilerinin hemen hemen her gün kullandıkları bu ortamları, eğitim ortamlarıyla bütünleştirmenin yollarını aramaya ve uygulamalar geliştirmeye başlamışlardır. Geliştirilen sosyal ağ destekli ya da sosyal ağ tabanlı eğitim öğretim uygulamalarının sayısı eğitim uygulamaları arasında hızla artmaktadır. Bu ise öğrenciler açısından öğrenme/ders çalışma ortamlarını sadece sınıfla sınırlayan; öğrencilerin sınıftan çıktıklarında öğrenme/ders çalışma ortamlarını geride bırakabildikleri, denetimin kendilerinde olduğu bir eğitim-öğretim ortamından, bireysel amaçlarla kullandıkları sosyal ağların da kullanıldığı ve denetimin sadece kendilerinde olmadığı bir eğitim-öğretim ortamını ortaya çıkarmaya başlamıştır.

Öğrenci açısından, gündelik hayatında, bireysel amaçlar için kullandığı sosyal ağların, eğitim ortamlarında kullanılması üstünlükleri ve sınırlılıkları beraberinde getirmektedir. Bu sınırlılıklardan birinin de; kişisel alanlar olan sosyal ağların sınırlarının, ders çalışma/öğrenme amacıyla oluşturulan sosyal ağ tabanlı ya da sosyal ağ destekli ortamların sınırlarıyla karışması sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar olduğu düşünülmektedir. Geliştirilen uygulamalarda öğrenme/ders çalışma ortamı ile sosyal hayatın yaşandığı ortam üst üste bindiğinden; hem eğitim ortamına dâhil edilen sosyal ağların, hem de düzenlenen eğitim-öğretim ortamının kullanıcısı olan öğrencilerin, kendilerine ait bu ortamı eğitim amaçlı kullanma istekleri bu uygulamaların başarısını etkileyecek ana unsurlardan biridir. Bireysel amaçlar için kullandıkları sosyal ağların, eğitim ortamlarında kullanılmaya başlanması, başlangıç aşamasında yeni olmaları nedeniyle, öğrenciler için çoğunlukla motivasyonunun üst düzeyde olduğu, ilgi çekici uygulamalar olmaktadır.

Bu uygulamaların giderek yaygınlaşması ve derslerin çoğunluğunda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, kişisel alan ve eğitim öğretim ortamı sınırlarının birbirine karışması sonrasında sorunların ortaya çıkması ise olasıdır. Bu durum; öğrencilerin sosyal ağlarını eğitim amaçlı kullanma isteklerinin azalmasına, motivasyonlarının düşmesine ya da bu uygulamaları hiç kullanmamalarına sebep olabilir. Sorunun en aza indirilmesi için sosyal ağların kullanıldığı örneklerde, kişisel alan ve ders çalışma/öğrenme alanlarının birbirinin alanlarını tehdit etmeden kullanılabilmesi, uygulamaların kullanım oranını arttırabilir. Geliştirilen uygulamaların ve entegrasyon planlarının bu sınırlar gözetilerek yapılmasının, uygulamalardan alınacak verimi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: eğitimde teknoloji entegrasyonu, sosyal yazılımlar, sosyal ağlar


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sosyal Ağıma Yaklaşma!-Sosyal Ağlar Eğlence İçin mi Eğitim İçin mi?
Arş. Gör. Fevzi İnan DÖNMEZ
Anadolu Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.