AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Rabia Meryem YILMAZ

Fatma Burcu TOPU

Yüksel GÖKTAŞ
Atatürk Ünv

Murat ÇOBAN
Ağrı İbrahim Çeçen Ünv
Bildiri Özeti:

3 boyutlu sanal dünyalar, gerçek hayata yakın, daha etkin iletişim ve etkileşim sistemleri içermesiyle diğer öğrenme ortamlarından ayrılır. Bu özellikleriyle sanal dünyalar kullanıcıların motivasyonlarını etkileyen önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle çalışmada, iletişim ve etkileşim kuramının motivasyon boyutu temel alınarak 3 boyutlu sanal dünyalardan OpenSim platformunu kullanan 42 BÖTE öğretmen adayının motivasyon düzeyleri incelenmiştir. Örneklemin belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada açıklayıcı yöntemlerden biri olan karma yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle 3B ortamlardaki bireylerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla hazır motivasyon anketi, sonrasında ise bu düzeyleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla geçerliği güvenirliği sağlanmış görüşme rehberi kullanılmıştır. Araştırma süreci; analiz-tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Analiz-tasarlama aşamasında bilgilendirme ve ortam seçimi yapılmıştır. Ortam seçiminde, 3B sanal dünyalardan açık kaynak kodlu (ücretsiz) ve gelişimi süren OpenSim ortamı, güçlü bağımsız bir modül olması nedeniyle tercih edilmiştir. Geliştirme aşamasında ortam tasarlanmış, uygulama sürecinde ise hazırlanan ortam kullanılmış ve ölçekler uygulanmıştır. Son olarak değerlendirme aşamasında süreç, analizler yapılarak değerlendirilmiştir. Anketten elde edilen nicel veriler istatistiksel tekniklerle, odak grup görüşmesinden elde edilen nitel veriler ise yazıya dökülüp, daha önce uygulanan ölçeklerde çıkan sonuçlara göre kategoriler ve kodlar belirlenerek betimsel olarak analiz edilmiştir. Nicel sonuçlar OpenSim platformunda bulunan katılımcıların motivasyon düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Nitel sonuçlarda ise motivasyonu etkileyen önemli faktörler ön plana çıkmıştır.

Bunlar arasında “ortamın dikkat çekici olması”, “ortamı kullanmaktan zevk ve mutluluk duyulması” faktörlerinin, ortamın görsel çekiciliğinin ve eğlenceli olmasının yanında öğrenmeyi dikkat çekici hale getirdiği ve buna bağlı olarak da motivasyonu artırdığı ve mutluluk hissi verdiği düşünülebilir. “Ortamın öğrenilmeye değer görülmesi” faktöründe buradalık hissinin, gerçekçiliğin ve etkileşimin önemli rol oynadığı nitel bulgulara dayanılarak söylenebilir. “Yeni bilgiler öğrenilmesi” faktörü ise katılımcıların bu ortamı kullanmaktan zevk almalarını sağladığını göstermektedir. Ayrıca “özgüven duygusunun artması” ve “çevreden gelen olumlu tepkilerle tatmin duygusunun oluşması” faktörleri nitel bulgularda ortaya çıkan bireylerin yakın çevrelerinden olumlu tepkiler alması ve böylelikle kendine güven duymasıyla açıklanabilir. Sonuçlar, 3 boyutlu sanal öğrenme ortamları tasarlanırken ya da güncellenirken bu faktörlerin dikkate alınması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Sözcükler: 3 boyutlu sanal dünyalar, opensim, motivasyon


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
3 Boyutlu Sanal Dünyalarda Motivasyon: Opensim Örneği
Rabia Meryem YILMAZ

Fatma Burcu TOPU

Yüksel GÖKTAŞ
Atatürk Ünv

Murat ÇOBAN
Ağrı İbrahim Çeçen Ünv
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.