AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

M. Mustafa TAT
Mustafa Kemal Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitim yazılımları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) FATİH projesiyle birlikte kendinden daha çok söz ettirmeye başlamıştır. Bu durum, eğitim yazılımlarının nitel ve nicel yeterliği, öğrencilere uygunluğu, içeriğin uygunluğu ve motivasyon öğeleri gibi konuları akla getirmektedir. Eğitim yazılımı geliştirilirken bu konular Öğretim Tasarımı dersinde belli modeller kapsamında ele alınır. Bu bağlamda, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretim programında yer alan öğretim tasarımı dersi nitelikli eğitim yazılımı geliştirilmesi için oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı, öğretim tasarımı dersini alan öğrencilerin eğitim yazılımı geliştirmeye yönelik öz-yeterlik algılarını, akademik benlik kavramlarını, üst-biliş farkındalık düzeylerini ve derse yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmada tek grup ön-test son-test modeli ve tek grup son-test modeli kullanılmıştır.

Çalışmanın örneklemini, Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ikinci sınıf öğrencileri (17 erkek, 18 kız) oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, Aşkar ve Dönmez (2004) tarafından geliştirilen, 22 maddeden oluşan ve 4 alt boyutu bulunan (proje yönetimi ve öğretim tasarımıiç tutarlık katsayısı .91, animasyon ve ses-video tasarımı-iç tutarlık katsayıları .90, grafik tasarımı-iç tutarlık katsayısı .80 ve programlama-iç tutarlık katsayıları .85) eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı (EYGÖYA) ölçeği, Senemoğlu tarafından 1989 yılında Türkçeye uyarlanan, 8 maddeden oluşan ve iç tutarlık katsayısı .83 olarak hesaplanan, akademik benlik kavramı (ABK) ölçeği, Başbay (2008) tarafından geliştirilen, 38 maddeden oluşan ve iç tutarlık katsayısı .93 olarak hesaplanan, öğretim tasarımı dersine yönelik tutum (ÖTDY) ölçeği ve yine Başbay (2008) tarafından geliştirilen, 40 maddeden oluşan, iç tutarlık katsayısı .87 olan üst-biliş farkındalık düzeyi (ÜBFD) ölçeği kullanılmıştır. Örneklemdeki öğrenciler, grup içi heterojen, gruplar arası homojen olacak biçimde 9 gruba ayrılmıştır.

Araştırma, Öğretim Tasarımı dersi kapsamında yapılmış olup, 12 hafta sürmüştür. İlk iki derste, dersin kuramsal ve uygulamalı kısmında nelerin yapılacağı ve öğretim tasarımının çekirdek modeli olan ADDIE açıklanmıştır. Kuramsal derslerde modelinin her bir basamağı sırasıyla açıklanmış, gerekli raporları verilen dönütlerle yazdırılmıştır. Dersin uygulama kısmında ise öğrencilere yazarlık dillerinden Adobe Flash programının kullanımı öğretilmiştir. Oluşturulan grupların, dönem boyunca ADDIE modeline göre kavram öğreten bir eğitim yazılımı geliştirmeleri sağlanmıştır.Nicel veri analizlerinde bağımlı gruplar t-testi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, öğrencilerin eğitim yazılımı geliştirme öz yeterlik algılarının ve tüm alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde geliştiğini göstermiştir. Bu sonuç, eğitim yazılımı geliştirme sürecini yaşayan öğrencilerin eğitim yazılımı geliştirmeye yönelik öz yeterlik algılarını iyileştirdiği anlamına gelmektedir.

Bununla beraber, öğrencilerin öz yeterlik algıları ile akademik benlik kavramları arasında anlamlı ve orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğu bulunmuştur, r(35) = .56, p < .01. Ayrıca, öğrencilerin öğretim tasarımı dersine yönelik tutumları ile akademik benlik kavramları ve üst-biliş farkındalık düzeyleri arasında sırasıyla anlamlı orta, r(35) = .49, p < .01, ve düşük-orta r(35) = .37, p < .05, düzeyde olumlu ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu ilişkisel sonuçlar, öğrencilerin akademik benlik kavramı hem eğitim yazılımı geliştirme öz yeterlik algısı hem de öğretim tasarımı dersine yönelik tutumlarıyla orta düzeyde olumlu ilişkiye sahipken, öğrencilerin öğretim tasarımı dersine yönelik tutumları ile öğrencilerin üst-biliş farkındalık düzeyleri arasında düşüğe yakın olumlu ilişki vardır. Sonuç olarak, gruplar halinde ve proje tabanlı çalışmanın öğrencilerin eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algılarını artırdığı söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: eğitim yazılımı, öz-yeterlik algısı, akademik benlik, üst biliş farkındalık düzeyi


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitim Yazılımı Geliştirme Sürecinde Bazı Değişkenler: Bir Durum Çalışması
Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi

M. Mustafa TAT
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.