AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
Vildan DONMUŞ
Fırat Üniversitesi

Mehmet GÜROL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

GİRİŞ
Gelişen ve değişen teknolojiden eğitim sistemi de nasibini almaktadır. Ancak her ne kadar mevcut durumu olumlu etkilese de teknoloji de eğitim sistemindeki sıkıntıları çözmeye yeterli gelmemektedir. Eğitimde yaşanan sıkıntılardan biri de yabancı dil öğretimi ve ilköğretim programlarında yer alan İngilizce dersinden alınan verimdir. İngilizce öğretimiyle ilgili yapılan çeşitli çalışmalar eğitimde kullanılan yöntemlerin klasik olması ve farklı araç- gereçlerin kullanılmaması, kullanılsa da genel olarak çalışma yapraklarıyla sınırlı kalması, teknolojinin sınıflara yansıtılamaması ve derslerin ezbere dayalı olması gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Eğitimciler, İngilizce öğrenmeye karşı isteksiz olan ya da İngilizcenin o kadar da önemli olmadığını düşünen ve öğrenmeye yönelik herhangi bir çaba sarf etmeyen öğrencilere İngilizceyi sevdirebilmek için alternatifl er aramaktadırlar Eğitsel bilgisayar oyunları da bu noktada öğrencileri öğrenmeye karşı motive edebilecek, ilgi çekici ve eğlenceli ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda;

AMAÇ
Araştırmanın genel amacı, İngilizce öğrenmede eğitsel bilgisayar oyunu kullanmanın motivasyona etkisini belirlemektir. Bu genel amaca bağlı olarak
1. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeğinden aldıkları son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. Deney ve kontrol gruplarının motivasyon ölçeği ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Araştırma soruları alt amaç olarak belirlenmiştir.

YÖNTEM
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi olarak deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deney modeli kullanılmıştır. Çalışma Elazığ ili Merkez Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu’nda altıncı sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Nicel araştırma yaklaşımının kullanıldığı uygulama süreci boyunca, araştırmacı tarafından tasarlanan “Mathematical Problems” ünitesi ile ilgili eğitsel bilgisayar oyunu öğrencilere sunulmuştur. Araştırmada 33 öğrenci araştırmanın deney grubunu oluştururken, 36 öğrenci ise araştırmanın kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma süreci içerisinde dersler, deney grubu öğrencileriyle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersi programının yanı sıra eğitsel bilgisayar oyunu ile işlenirken, kontrol grubu öğrencileriyle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersi programıyla işlenmiştir. Çalışmanın veri toplama boyutunda öğrenci motivasyonu için Keller tarafından oluşturulan CIS Motivasyon ölçeğinin Varank tarafından Türkçeye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Belirtilen araç, deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır.

BULGULAR
Motivasyon ölçeği ile ilgili olarak elde edilen bulgular, araştırma sorularına göre aşağıda incelenmiştir
1. Deney ve kontrol gruplarının (DG, KG) CIS (motivasyon) ölçeğinden aldıkları son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Deney ve kontrol gruplarının CIS ölçeği puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi sonucunda p>0,05 düzeyinde
anlamlı farklılık görülmemiştir [t(67)=0,653; p>0,05]. Yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda, kontrol grubunun CIS ölçeği puanları ortalamasının (X =121,83), deney grubunun CIS ölçeği puanları ortalamasından (X =123,69) daha düşük olduğu görülse de gruplar arasında CIS ölçeği son-test puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.


2. DG ve KG gruplarının CIS ölçeği öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
DG ve KG gruplarının motivasyon ölçeği ön-test ve son-test puanları arasındaki farkı gösteren tekrarlı ölçümler
faktörlerinin uygulamaya ilişkin ortak etkisinin, anlamlı olmadığı görülmektedir (F(1,67)= 1,610, p>,05). Bu bulgular, mevcut eğitim uygulamasına ek olarak eğitsel bilgisayar oyununun kullanıldığı öğrenme ortamının, yalnızca mevcut eğitim uygulamasıyla devam eden öğrenme sürecine göre CIS ölçeği puanları açısından gruplar üzerinde istatistiksel olarak farklı bir etki ortaya koymadığını göstermektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Elde edilen verilerin analizi sonucunda, eğitsel bilgisayar oyunu ile zenginleştirilen öğrenme ortamlarının, sınırlı da olsa öğrencilerin motivasyonları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen uygulama, ilköğretim düzeyinde eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrenmeyi zenginleştiren bir unsur olarak kullanılabileceğini göstermek açısından da önemlidir. Bu araştırma, İngilizce öğrenme de eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır.

 
Motivasyonun öğrenme- öğretme sürecinde çok önemli bir rolü vardır ve yabancı dil öğrenmede de aynı şekilde çok büyük bir yere sahiptir. Genel olarak bakıldığında, öğrencilerin yabancı dil öğrenme söz konusu olduğunda öğrenilecek dile karşı bariyerler oluşturduğu görülmektedir. İşte bu bariyerlerin yıkılmasında motivasyon oldukça etkilidir. Yabancı dil öğrenmede motivasyonu arttırmada ilk olarak başvurulan yöntemlerden biri sürecin eğlenceli hale getirilmesi ve öğretmenin bunu öğrencileri güdülemek için yapmasıdır. Eğlenceli bir ortam sunan eğitsel bilgisayar oyunlarının bu bağlamda kullanılması oldukça yerinde olmaktadır. Yapılan çalışmada her ne kadar eğitsel bilgisayar oyununun kullanıldığı grupla kullanılmadığı grup arasında anlamlı bir farklılık çıkmasa da, eğitsel bilgisayar oyunu kullanarak ek öğrenme gerçekleştirilen grubun motivasyon puanındaki artış bu görüşe kanıt olarak sunulabilir.

Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İngilizce Öğrenmede Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanmanın Motivasyona Etkisi
Vildan DONMUŞ
Fırat Üniversitesi

Mehmet GÜROL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.