../resim/urun/128629_B.jpg
Kamu Maliyesi 1

(Hukuki Boyut)

Editör(ler):
Yazar(lar): Nurettin BiliciAdem Bilici
Yayınevi: Savaş Yayınevi

28,41 % 5 indirim
29,90

Satışa Çıkınca Haber Ver
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 10 ' dir. 100 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


Kamu Maliyesi 1 (Hukuki Boyut) Ders Kitabı
 
Prof. Dr. Nurettin Bilici, Av. Adem Bilici
 
Kamu Maliyesi I (Hukuki Boyut):
- Türk Kamu Maliyesinin Unsurları
- Kamu Gelirleri (Parafiskal ve İdare Gelirleri Dahil)
- Vergi (Temel Kamu Geliri)
- Gelir, Harcama ve Servet Gelirleri
- Kamu Giderleri ve Kamu Borçları
- Bütçe Konusuna Giriş
- Bütçeleme Süreci
- Bütçenin Denetimi
 
 
ÖNSÖZ
 
   Kamu maliyesibilimi, insan ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında doğmuştur. İnsanların, fiziksel (özel) ihtiyaçları yanında toplum halinde yaşamalarından (bir devlet oluşturmalarından) kaynaklanan kamusal ihtiyaçlarıda vardır.
 
     Beslenme, barınma, giyinme, seyahat gibi fiziksel ihtiyaçlar özel teşebbüs (özel kesim, özel sektör) tarafından karşılanabilir. Buna karşılık içinde yaşanılan ülke içinde asayişin ve adaletin sağlanması ve aynı ülkenin dış güvenliğinin ve üçüncü ülkeler nezdinde temsilinin sağlanması gibi hizmetler için devlet nezdinde bir teşkilatlanmaya gerek vardır. Bu şekilde ordu, polis, hakim-savcı, diplomat gibi personel ihtiyacı devlet (kamu kesimi, kamu sektörü) tarafından karşılanır ve organize edilir. Günümüz modern devletlerinde; dış güvenlik, asayiş, diplomasi gibi hizmetler yanında eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda da kamu sektörü görev üstlenmektedir.
 
      Devletin bu hizmetleri verebilmesi için gelir toplaması, borçlanması, harcama yapması… gerekir.
 
   Kamu maliyesinin konusunu, “mali olaylar”ın incelenmesi oluşturur. Mali olay kavramı, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin görülebilmesi için kamu geliri toplamasını ve bu gelirleri belirlenen amaçlar doğrultusunda harcamasını ifade eder.
 
    Mutluer-Öner-Kesik’in Kamu Maliyesi kitabında kamu maliyesi, insanların kalp sistemine benzetilmiştir: Nasıl, toplardamarlar aracılığı ile kan kalpte toplanıyor, ardından atardamarlar aracılığı ile tekrar vücuda geri döndürülüyorsa, aynı mekanizma kamu maliyesinde de işlemektedir. Devlet, ekonomiden kamu gelirlerini toplamakta, arkasından da bu topladığı gelirleri ülke ekonomisine geri döndürmektedir. (Mutluer, Öner, Kesik 2010: 1)
 
     Ülkemizde toplanan-harcanan paraların büyüklüğü, aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere ekonomi içinde ortaya çıkan paranın %50’sini bulmaktadır.
 
 
 
Tablo 1
Türkiye Kamu Maliyesi Büyüklüğü (Harcama/GSYH-2015)
 
Merkezi Yönetim (Merkezi Yön. Bütçesi -MYB- + Döner Sermayeler + Fonlar) %24   (20,6 + 2,5 + 0,9)
Sosyal Güvenlik Kurumu %11,7
Yerel idareler %5,2
Kamu İktisadi Teşebbüsleri %5,1
Toplam %46
BİT, TOKİ, TCMB*... de eklenince %50…
 
     Bu toplanıp (veya eld edilip) harcanan gelirlere ilave olarak kamu ayrıca borçlanma yoluna giderek de kaynak sağlayıp harcamaktadır. Kamu borçlanması, gelecekte toplanacak vergilerin bugünden harcanması anlamına da gelir. Alınan ve harcanan borçların da dikkate alınması durumunda kamunun milli gelire oranla %60 civarında bir parayı toplayıp harcadığı anlaşılır. Örneğin, 2019 yılı milli gelirimizin 700 milyar dolar olduğunu varsayarsak, bu yıl içinde kamu 420 milyar dolar tutarında bir kaynağı toplamakta ve harcamaktadır.
 
     Başta, “kamu giderlerini karşılamak üzere gelir toplama fonksiyonu”nu üstlenen kamu maliyesi, XX. yüzyıldan itibaren, “kamunun borçlanmasını ve piyasaya müdahalesini de içine alan bir boyut”a evrilmiştir. Kamu maliyesinin üstlendiği bu yeni görev, (vergi, harcama, bütçe, borçlanma gibi) kamu maliyesi araçlarının kullanılarak ekonomiye çeki düzen verme çabasıyla ilgilidir.
 
     Kamu maliyesi bilim dalı ülkemizde sayıları 70’in üzerine çıkan “Maliye” bölümleri yanı sıra tüm başka bilim dalları açısından da önem taşır. “Ülke ekonomisi içindeki kaynakların yarısı civarındaki kısmının toplanıp arkasından yeniden ekonomiye enjekte edilmesi” demek olan kamu maliyesinin toplum içinde yaşayan herkesi, tüm kurum-kuruluşları etkilememesi mümkün değildir.
 
     Kitabın bu onuncu baskısında, kitap planı bir hayli değişikliğe uğradı. Bazı bölüm ve konular adeta yeniden yazıldı. Bu baskıda kamu maliyesinin hukuk boyutuna ilişkin konularla iktisat boyutuna ilişkin konuları birbirinden ayırmanın yararlı olacağını düşündük. Sözünü ettiğimiz ayrım, kuşkusuz, “makasla böler gibi” yapılabilecek bir ayrım değildir. İlk kitaba aldığımız mevzuların ikinci kitapta, ikinci kitaba dahil ettiğimiz mevzuların birinci kitapta olması gerektiği iddia edilebilecektir. Bizim bu yola gitmemizin temel nedenini, bu şekilde, kamu maliyesi konularının daha rahat okunup öğrenilebileceği düşüncesi oluşturmuştur.
 
     Kamu Maliyesi I kitabı, “kamu maliyesi” bilim dalının amacı ve konusuna ilişkin tartışmalara değinilen bir Giriş bölümünden sonra;
•    Türk Kamu Maliyesinin Unsurları,
•    Kamu Gelirleri (Yerel İdareler, Parafiskalite Dahil),
•    Vergi (Temel Kamu Geliri),          
•    Gelir, Harcama ve Servet Vergileri,
•    Kamu Giderleri ve Kamu Borçları,
•    Bütçe Konusuna Giriş,
•    Bütçeleme Süreci,
•    Bütçenin Denetimi
başlıklarını taşıyan sekiz bölümden oluşmaktadır.
 
     Kitabın bu yeni baskısını da, yayımından önce okuyan ve değerlendirmelerini paylaşan kürsü arkadaşım Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilemre Öden’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yine daha önceki baskılarda yorum ve düzeltmeleriyle kitaba katkı yapan Sayıştay Baş Denetçileri Serdar Süngü, Hilmi Bahadır Barçın’ın; Serdar Reşat Bakır’ın; Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrencilerimin yaptıkları katkılar için minnettarım. Son olarak, Savaş Kitabevi ailesi üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
 
Prof. Dr. Nurettin Bilici
bilici@hacettepe.edu.tr
 
İçindekiler
 
Giriş Bölümü
1. Kamunun (Devletin) Doğuşu Ve Kamu Maliyesinin Konusu
2.Geleneksel Bakış Açısına Göre Kamu Maliyesinin Konusu
A. Hukuki Yaklaşım
B. Kurumsal Yaklaşım
3. Modern (Kamu Maliyesinin İktisat Boyutunu Ön Planda Tutan) Yaklaşım: Gelir (Fonksiyonel Maliye) Yaklaşımı
 
Birinci Bölüm
Türk Kamu Maliyesinin Unsurları
I. Genel Yönetim (Genel Devlet)
II. Geniş Anlamda (5018 Sayılı Kanun Anlamında) Kamu
 
İkinci Bölüm
Kamu Gelirleri (Parafiskal Ve Yerel İdare Gelirleri Dahil)
I.Devletin Egemenlik Hakkına Dayanarak (Zor-Cebir-Yoluyla) Elde Ettiği Gelirler
II. Devletin Egemenlik Hakkına Dayanmadan Elde Ettiği Gelirler
III. Parafiskal Gelirler (Vergi Benzerleri)
IV. Yerel İdare Gelirleri
V. Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
 
Üçüncü Bölüm
Vergi (Temel Kamu Geliri)
I. Vergi Kavramı
II. Verginin Konusu, Mükellefi, Matrahı
III. Vergilendirme Süreci Ve Vergiye İlişkin Diğer Kavramlar
IV. Vergiye Karşı Tepki (Vergilemede Sınır)
V. Vergilendirmede Adalet Sorunu
VI. Vergilerin Sınıflandırılması (Tasnifi)
Üçüncü Bölüm Okuma Parçası
 
Dördüncü Bölüm
Gelir, Harcama Ve Servet Vergileri
I. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
II. Harcamalar (Gider) Üzerinden Alınan Vergiler
III. Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Dördüncü Bölüm Okuma Parçası
 
Beşinci Bölüm
Kamu Giderleri Ve Kamu Borçları
I. Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması (Tasnifi)
II. Kamu Giderlerinin Artışı Ve Ekonomiye Etkileri
III. Devlet Borçlarının Sınıflandırılması
IV. Devlete Borç Verenin Avantajları ve Borçların Şartlarının Değişmesi
V. Kamu Borçlarının Ekonomiye Etkisi ve Türkiye Kamu Borçları
Beşinci Bölüm Okuma Parçası
 
Altıncı Bölüm
Bütçe Konusuna Giriş
Bütçe Kavramı Ve Tarihi Gelişimi
II. Bütçelemede İlkeler (Prensipler)
Altıncı Bölüm Okuma Parçası
 
Yedinci Bölüm
Bütçeleme Süreci
I. Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık Süreci
II. Bütçenin Tbmm’de Görüşülmesi Ve Onaylanması
III. “Genel Bütçe” Dışındaki Bütçelerin Hazırlık Ve Yasalaşmasında Özellikli Durumlar
IV. Bütçenin Uygulanması
 
Sekizinci Bölüm
Bütçenin Denetimi
I. Denetime İlişkin Temel İlkeler
II. İdari Denetim (İç Denetim)
III. Sayıştay Denetimi (Dış Denetim)
IV. Yasama Denetimi (Siyasal Denetim)
Sekizinci Bölüm Okuma Parçası
 
Ekler
Ek 1 Türkiye Kamu Maliyesi Büyüklüğü (Harcama / Gsyh – 2015)
Ek 2 Genel Devlet (Yönetim) Gelirleri (2002’den 2015’e)
Şemalar, Kutular Ve Tablolar Listes

ISBN: 9786057963987

Baskı Sayısı: 10. Baskı

Basım Tarihi: Eylül 2019
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 196

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
Yönetim Bilimi
67 adet satıldı
26,55

2
Mahalli İdareler
50 adet satıldı
52,11

3
Yönetim ve Organizasyon
44 adet satıldı
40,95

4
Temel Sigortacılık
31 adet satıldı
33,30

5
Veri Madenciliği Yöntemleri
23 adet satıldı
40,50

6
İşletme Yönetimi
15 adet satıldı
41,40

7
İşletmelerde Uygulamalı İstatistik

8
Kaos Ortamında Self Organizasyon Davranışı

9
Seyahat Endüstrisi İşletmeleri

10
Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi


ETİKETLER
,