../resim/urun/197085_B.jpg
İcra ve İflas Hukuku

Editör(ler):
Yazar(lar): Ramazan ArslanEjder YılmazSema Taşpınar Ayvaz
Yayınevi: Yetkin Yayınevi

71,25 % 5 indirim
75,00

Sepete At
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 7,5 ' dir. 75 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


§ 1. CEBRÎ İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ 35
A) Cebrî icra hukuku kavramı 35
B) Cebrî icranın konusu ve kapsamı 36
I - Malvarlığı ile sorumluluk ilkesi 36
II - Cebrî icranın etkinliği bakımından bir araç olarak icra suç ve cezaları 37
C) Temel kavramlar 37
I - Alacak-borç ve alacaklı-borçlu 37
II - Kanunda özel olarak kapsamı belirtilen terimler 38
 
§ 2. CEBRÎ İCRA TüRLERİ 40
A) İcra yolları 40
I - İlâmlı icra 40
II - İlâmsız icra 41
III - Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 42
B) İflâs 43
C) Kamu alacaklarının tahsili 43
 
§ 3. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 44
A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK) 44
B) Diğer kaynaklar 46
C) Yargıtay kararları 46
 
GENEL HüKüMLER
 
§ 4. İCRA ORGANLARI 48
A) Asıl organlar 48
I - İcra dairesi 48
1) Kuruluşu ve yapısı 48
2) İcra dairesinin (müdürlerinin) görev, yetki ve yükümlülükleri 50
a) Görevleri 50
b) Yetkileri 51
c) Yükümlülükleri 51
aa) Olumlu yükümlülükler 52
aaa) Dosya ve tutanak düzenlemek 52
bbb) Parayı ödemek ve değerli eşyayı muhafaza etmek 54
bb) Olumsuz yükümlülükler 56
aaa) Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görme yasağı 56
bbb) İcra organlarının kendi kendileri ile sözleşme yapmaları yasağı 57
3) İcra dairesi görevlilerinin sorumlulukları 57
a) Hukukî sorumluluk 57
aa) Tazminat davasının şartları 58
bb) Tazminat davasının görüleceği mahkeme 59
cc) Zamanaşımı 59
dd) Devletin zimmet dolayısıyla sorumluluğu 59
ee) Devletin sorumlu icra dairesi görevlisine rücu etmesi 60
b) Ceza sorumluluğu 60
c) Disiplin sorumluluğu 60
II - İcra mahkemesi 60
1) Kuruluşu ve yapısı 60
2) Görevleri 61
3) İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları 62
a) İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarının temyizi 63
b) İcra mahkemesinin icra suç ve cezaları konusundaki kararlarına karşı kanun yolları 66
III - Yargıtayın icra-iflâs işleri ile görevli hukuk daireleri 67
B) Yardımcı organlar 67
 
§ 5. ŞİKÂYET 69
A) Şikâyet kavramı 69
B) Şikâyetin konusu 69
C) Şikâyet sebepleri 70
I - İşlemin kanuna aykırı olması 70
II - İşlemin somut olaya uygun olmaması 70
III- Bir hakkın yerine getirilmemesi 71
IV - Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 71
D) Şikâyetin tarafları 71
E) Şikâyet süresi 73
F) Şikâyet usulü 75
G) Şikâyetin sonuçları 78
 
§ 6. İCRA HARç VE GİDERLERİ 80
A) İcra harçları 80
B) İcra giderleri 82
C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk 82
D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti 83
I - Müvekkil ile vekili arasındaki avukatlık ücreti 83
II - İcra gideri olan vekâlet ücreti 84
1) İcra dairesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 84
2) İcra mahkemesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 85
3) Vekâlet ücretinin aidiyeti 85
III - Avukatlık Asgarî ücret Tarifesi 85
1) İcra dairesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet (avukatlık) ücreti 86
2) İcra mahkemesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 86
E) Adlî yardım 86
 
§ 7. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT 87
A) Tebligatın amacı ve önemi 87
B) Tebligatın yapılması usulü 87
C) Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı 89
I - Genel olarak 89
II - Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi 89
III - Tüzel kişilere tebligat 93
IV - Tebligatta özel bazı durumlar 93
V - İlanen tebligat 94
VI - Usulsüz tebligat 94
D) Tebligat suçları 96
 
§ 8. SüRELER 97
A) Genel olarak 97
B) Sürelerin çeşitleri ve özellikleri 97
C) Sürelerin başlaması ve hesaplanması 98
 
§ 9. TATİLLER VE ERTELEMELER 101
A) İcra takip işlemleri 101
I - Genel olarak icra işlemleri 101
II - İcra takip işlemlerinin taşıdığı özellikler 102
B) Tatiller ve ertelemeler 104
I - Tatil saat ve günleri 104
II - Erteleme halleri 104
III - Tatiller ve ertelemenin sürelere etkisi 106
1) Tatilin sürelere etkisi 106
2) Erteleme hallerinin sürelere etkisi 106
 
§ 10. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 107
A) Taraf ehliyeti 107
B) Takip ehliyeti ve takip yetkisi 109
C) Sıfat (husumet) 110
D) İcra takibinde tarafların temsili 111
I - Yasal temsil 111
II - İradi temsil (icrada vekâlet) 111
E) Takip arkadaşlığı 112
I - Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı 112
II - Borçlular arasında takip arkadaşlığı 112
F) Takip sırasında tarafların değişmesi 113
 
İLÂMSIZ İCRA
 
§ 11. İLÂMSIZ İCRADA GöREV VE YETKİ 117
A) Görev 117
B) Yetki 117
I - Genel bilgi 117
II - Yetki sözleşmesi 118
III - Yetki itirazı 119
IV - Yetkili icra mahkemesi 122
V - Genel mahkemelerin yetkisi 123
 
BİRİNCİ BöLüM
GENEL HACİZ YOLU
 
§ 12. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU 126
A) Para alacakları 126
B) Teminat alacakları 128
 
§ 13. HER BORçLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLMESİ 130
A) Genel bilgi 130
B) İflâsa tâbi olan kişiler haciz yolu ile de takip edilebilir 130
C) Başvurulan takip yolunun değiştirilmesi 130
 
İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI
 
§ 14. TAKİP TALEBİ 132
A) Takip talebinde bulunulması 132
B) Takip talebinin unsurları 133
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları 138
I - Takip hukuku bakımından 138
II - Maddi hukuk bakımından 139
 
öDEME EMRİ VE KESİNLEŞMESİ
 
§ 15. öDEME EMRİ 141
A) Kavram 141
B) ödeme emrinin içeriği 142
C) ödeme emrinin düzenlenmesi 143
D) ödeme emrinin tebliği 144
E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu 144
 
§ 16. öDEME EMRİNE İTİRAZ 146
A) Kavram 146
B) İtiraz sebepleri 146
I - Maddî hukuka veya takip hukukuna dayanan itiraz sebepleri 147
II - İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri 148
1) İmzaya itiraz 148
2) Borca itiraz 149
III - Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması 150
C) İtirazın geçerlilik şartları 151
D) İtirazın yapılması 154
E) İtiraz süresi 155
F) Gecikmiş itiraz 156
G) İtirazın etkisi 159
H) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar 160
 
öDEME EMRİNE İTİRAZIN HüKüMDEN DüŞüRüLMESİ
(İTİRAZIN GİDERİLMESİ)
 
§ 17. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 164
A) Genel bilgi 164
B) Davanın açılması 165
C) Yargılama usulü 167
D) Davanın sonuçları 168
I - Davanın reddi 168
II - Davanın kabulü 169
1) Genel bilgi 169
2) İcra takibine devam edilmesi 169
3) İcra inkâr tazminatı 169
a) Geçerli ilâmsız icra takibi yapılmış olmalıdır 170
b) Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır 170
c) Süresi içinde açılmış bir itirazın iptali davası bulunmalıdır 170
d) Talep şartı 171
e) Borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi 172
f) Borçlunun inkâr tazminatına mahkûm edilebilmesi için, onun ödeme emrine kötüniyetle itiraz etmiş olmasıkural olarak şart değildir 175
g) İnkâr tazminatının miktarı 175
h) İtirazın iptali davası 176
III - Kesin hüküm oluşturma 176
 
İTİRAZIN KALDIRILMASI
 
§ 18. İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI 179
A) Genel bilgi 179
B) Alacaklının göstermesi gereken belgeler 179
I - İmzası ikrar edilmiş Adi senet 180
1) Borç ikrarı 180
2) Borç ikrarının kayıtsız ve şartsız olması gerekir 181
3) Borç ikrarı belli bir miktar para borcu hakkında olmalıdır 181
4) Adi senet 181
5) Alacaklının birden fazla belgeye dayanması (belgeler zinciri) 183
II - İmzası noterlikçe onaylı senet (onaylama biçimindeki noter senedi) 184
III - Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler 186
IV - Kredi kurumları ile ilgili belgeler 187
V - Borçlunun resmî daireler veya memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması 188
 
C) Borçlunun itirazını ispat etmesi 189
I - Niteliği bakımından belgeye bağlanması mümkün olmayan itirazlar 189
1) İcra mahkemesinin incelemeye yetkili olduğu itirazlar 189
2) Niteliği bakımından belgeye bağlanması mümkün olmadığı için, icra mahkemesinin incelemeye yetkili olmadığı itirazlar 189
II - Belge ile ispatı mümkün olan itirazlar 190
1) Alacaklının göstermiş olduğu belgeden anlaşılan itirazlar 190
2) Borçlunun ibraz edeceği belgeler 190
a) Adi belge (makbuz) 191
b) İmzası noterlikçe onaylı belge (makbuz) 191
c) Resmî dairelerin veya yetkili makamların verdikleri belge veya makbuzlar 192
3) Borçlunun itirazını ispat etmesi 192
4) Borçlunun itirazını ispat edememesi 193
5) Borçlunun menfî tespit davası açması 193
D) İtirazın kaldırılması usulü 193
I - İtirazın kaldırılması talebi 193
II - Yargılama usulü 194
E) İcra mahkemesi kararı 195
I - İtirazın kaldırılması talebinin reddi kararı 196
II - İtirazın kesin kaldırılması kararı 196
III - Alacaklının itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmesi 197
 
§ 19. İTİRAZIN GEçİCİ OLARAK KALDIRILMASI VE BORçTAN KURTULMA DAVASI 198
A) İtirazın geçici olarak kaldırılması 198
I - Genel bilgi 198
II - Adi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması 198
III - İtirazın kaldırılması usulü 199
IV - İcra mahkemesi kararı 202
1) İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı 202
2) İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Kararı 203
V - İtirazın geçici kaldırılmasının hükümleri 203
B) Borçtan kurtulma davası 204
I - Genel bilgi 204
II - Yetki ve görev 205
III - Dava açma süresi 205
IV - Yargılama usulü 205
V - Borçtan kurtulma davasının sonuçları 206
1) Davanın hükümden önceki sonuçları 206
2) Davanın hükümden sonraki sonuçları 206
a) Borçlunun davayı kazanması 207
b) Borçlunun davayı kaybetmesi 207
 
§ 20. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE ERTELENMESİ (TALİKİ) ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 209
A) İcra takibinin iptali ve ertelenmesi 209
I - İtfa sebebiyle takibin iptali 209
1) Şartları 209
a) Borcun ve ferîlerinin itfa edilmiş olması 209
b) Borcun itfa edildiğinin belge ile ispat edilmesi 210
2) İcra Takibinin İptali Usulü 210
II - İcra takibinin ertelenmesi (taliki) 211
III - Takibin iptali ve ertelenmesinin hükümleri 211
1) Takibin iptalinin hükümleri 211
2) İcra takibinin ertelenmesinin hükümleri 212
B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması 212
 
§ 21. MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 214
A) Genel bilgi 214
B) Menfî tespit davası 215
I - Kavram 215
II - Menfî tespit davasının açılma zamanı 216
1) İcra takibinden önce açılan menfî tespit davası 216
2) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası 216
III - Yargılama usulü 217
IV - Menfî tespit davasının sonuçları 218
1) Davanın alacaklı lehine sonuçlanması 218
2) Menfî tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması 219
V - Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi 219
C) İstirdat davası 220
I - Kavram 220
II - İstirdat davasının şartları 220
1) Paranın icra takibinin kesinleşmesi üzerine cebrî icra tehdidiyle ödenmesi 220
2) Borçlunun borçlu olmadığı bir parayı ödemek
zorunda kalması 221
3) İstirdat Davası Açma Süresi 222
III - İstirdat davasında yargılama usulü 222
 
§ 22. MAL BEYANI 224
A) Genel bilgi 224
B) Mal beyanının içeriği 224
C) Mal beyanında bulunma süresi 225
D) Süresi içinde mal beyanında bulunmamanın yaptırımı:
tazyik hapsi 226
E) Gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın cezası 226
F) Borçlunun, mal beyanından sonra kazandığı malları ve gelirinde meydana gelen artışları bildirmek yükümlülüğü 227
G) Sonuç 227
 
§ 23. HACİZ 229
A) Genel bilgi 229
B) Haciz talebi 230
C) Haciz için yetkili icra dairesi 231
D) Haczin yapılması 232
E) Haciz tutanağı 233
F) Haczin etkisi 235
I - Haczin alacaklı bakımından etkisi 235
II - Haczin borçlu bakımından etkisi 236
1) Taşınır malların haczedilmesinin etkisi 236
2) Taşınmaz malların haczedilmesinin etkisi 237
III - Haczin üçüncü kişiler bakımından etkisi 238
G) Hacizde tertip 238
H) Haczin konusu 240
I - Taşınır malların haczi 240
II - Taşınmaz malların haczi 243
III - İntifa hakkı, pay haczi ve alacaklının
haciz talep edebileceği diğer haklar 245
1) İntifa hakkının haczi 246
2) Pay (hisse) haczi 246
a) Şirket payı haczi 246
b) Elbirliği mülkiyeti payı haczi 247
c) Paylı mülkiyet payı haczi 248
3) Borçluya ait aynî hakların tescilini isteme yetkisinin
alacaklıya verilmesi 249
4) Borçlunun zilyedi olduğu bir taşınmazın tescilini
dava etme yetkisinin alacaklıya verilmesi 250
5) Alacaklının dava takip yetkisi alarak
borçlu adına dava açması 251
IV - Borçlunun üçüncü kişilerdeki
alacak ve mallarının haczi (haciz ihbarnameleri) 251
1) Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi 251
a) Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi 252
aa) üçüncü kişinin birinci haciz ihbarnamesine
itiraz etmemesi 252
bb) üçüncü kişinin birinci veya
ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmesi 254
cc) üçüncü kişinin borçlu olduğunu bildirmesi 255
b) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi 255
2) Haciz ihbarnamesi dışında yapılan alacak haczi 256
3) Müstakbel alacakların haczi 257
4) Borçlunun maaş veya ücretinin haczi 260
§ 24. HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR 261
A) Tamamı haczedilemeyen mallar ve haklar 261
I - Maddî hukukun başkasına devrini yasakladığı
mallar ve haklar 262
II - İcra ve İflâs Kanununda tamamı haczedilemez
olarak belirlenen mal ve haklar 262
1) Devlet malları 262
2) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden çok
bedenî çalışmasına dayanan borçlunun, mesleğini
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya 264
3) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş,
antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler
hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında
yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı
amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması
durumunda bunlardan biri 264
4) İİK m.82/I,4’de sayılan mallar 265
a) çiftçi borçlunun malları 265
b) Bir sanat ve meslek sahibi olan borçlunun malları 265
III- Haczedilemeyen malların haczedilebilme halleri 269
IV- özel kanunlara göre haczedilemeyen mal ve haklar 270
B) Kısmen haczedilemeyen şeyler 270
I - Maaş veya ücretler 270
II - özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar 272
C) Haczedilmezlikten feragat 272
D) Haczedilmezliğin belirlenmesi 272
 
§ 25. HACZE İŞTİRAK 274
A) Hacze takipli iştirak 275
I - Hacze takipli iştirakin koşulları 275
II - Hacze takipli iştirak usulü 277
B) Hacze takipsiz iştirak 278
I - Genel bilgi 278
II - Takip yapmaya gerek olmaması 278
III - Hacze takipsiz iştirak edebilecek olanlar 278
IV - Takipsiz iştirak usulü 279
§ 26. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 281
A) Hacizli malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası 281
I - İstihkak iddiası 281
II - İstihkak iddiasına itiraz edilmesi 282
III - İstihkak davası 283
1) davanın açılması 283
2) Yargılama usulü 285
3) İstihkak davasında verilecek karar 288
IV - çalınmış veya kaybolmuş şeyler 289
B) Hacizli malın üçüncü kişinin zilyedliğinde olması
halinde istihkak davası 289
C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları 291
D) İstihkak davasının konusu 291
§ 27. MüLKİYETİN SAKLI TUTULMASI SöZLEŞMESİ İLE
SATILAN MALLARIN HACZİ 293
A) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın alıcının alacaklıları tarafından haczi 293
B) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın satıcının alacaklıları tarafından haczi 294
C) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın bizzat satıcı tarafından haczi 295
§ 28. BORCUN TAKSİTLE öDENMESİ 296
A) Alacaklı ile borçlunun anlaşması halinde taksitle ödeme 296
I - Taksitle ödeme sözleşmesinin yapılış biçimi 296
II - Taksitle ödeme sözleşmesinin içeriği 297
III - Taksitle ödeme sözleşmesinin hükümleri 297
B) Alacaklının rızası olmaksızın taksitle ödeme 298
I - Taksitle ödeme koşulları 298
II - Taksitle ödeme taahhüdünün hükümleri 298
 
PARAYA çEVİRME (SATIŞ)
§ 29. SATIŞ TALEBİ 301
A) Satış talebine hakkı olanlar ve talebin yapılması 301
B) Satış isteme süresi 302
§ 30. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI 304
A) Satışın yapılması süresi 304
B) Açık artırmaya hazırlık 304
C) Açık artırmanın yapılması ve ihale 305
D) İkinci artırma 306
E) Satış bedelinin ödenmesi 307
F) Pazarlık yolu ile satış 308
§ 31. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA çEVRİLMESİ 309
A) Genel bilgi 309
B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri 309
C) Haczedilen alacağın tahsil için devri 310
§ 32. İNTİFA HAKKI VE PAY SATIŞI 311
A) İntifa hakkının paraya çevrilmesi 311
B) Payların paraya çevrilmesi 312
I - Borçlunun haczedilen şirket payının paraya çevrilmesi 312
II - Elbirliği mülkiyeti payının paraya çevrilmesi 313
1) Miras payının paraya çevrilmesi 313
2) Adi şirket payının paraya çevrilmesi 314
III - Paylı mülkiyet payının paraya çevrilmesi 314
§ 33. TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI 316
A) Satışın yapılması süresi 316
B) Açık artırmaya hazırlık 316
I - Açık artırmanın ilânı 316
II - Artırma şartnamesi 318
III - Mükellefiyetler listesi 319
C) Artırmanın yapılması ve ihale 322
D) İkinci artırma 323
E) Satış bedelinin ödenmesi 324
I - Satış bedeli ödenirse 324
II - Satış bedeli ödenmezse 325
1) İhale kararının kaldırılması 325
2) İhale kararının kaldırılması üzerine yapılacak işlemler 326
F) Mülkiyetin alıcıya geçmesi 327
§ 34. İHALENİN FESHİ 329
A) Genel bilgi 329
B) İhalenin feshi sebepleri 329
I - Satışa hazırlık işlemleri öncesinde, hazırlık işlemleri ile
artırma ve ihale sırasında yapılan usulsüzlük 330
II - Artırma ve ihalenin yapılmasında usulsüzlük 330
III - Kanuna veya ahlâka aykırı bir şekilde artırmaya
fesat karıştırılmış olması 330
IV - Alıcının malın esaslı niteliklerinde yanıltılmış olması 330
C) İhalenin feshi usulü 331
D) İhalenin feshinin sonuçları 333
E) Gemilerin satılması 334
PARALARIN öDENMESİ AŞAMASI
§ 35. PARALARIN öDENMESİ 335
A) ödemenin yapılması 335
B) Sıra cetveli 336
I - Sıra cetveline karşı şikâyet yolu 337
II - Sıra cetveline itiraz davası 338
§ 36. BORç öDEMEDEN ACİZ BELGESİ 340
A) Aciz belgesinin hükümleri 341
I - Aciz belgesinin takip hukuku bakımından hükümleri 341
II - Aciz belgesinin maddî hukuk bakımından hükümleri 342
III - Aciz belgesinin ceza hukuku bakımından hükümleri 342
B) Aciz belgesinin çeşitleri 342
I - Kesin aciz belgesi 342
II - Geçici aciz belgesi 343
§ 37. BORç SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ 344
İKİNCİ BöLüM
§ 38. KAMBİYO SENETLERİNE öZGü HACİZ YOLU İLE TAKİP 345
A) Takip talebi 346
B) ödeme emri 349
C) ödeme emrine itiraz ve incelenmesi 350
I - İmzaya itiraz ve incelenmesi 350
II - Borca itiraz ve incelemesi 351
III - Genel haciz yoluna ilişkin hükümlerin uygulanması 354
D) ödeme emrine karşı şikâyet 354
E) Birden fazla borçlu bulunması 355
üçüNCü BöLüM
KİRALAR HAKKINDA öZEL HüKüMLER
§ 39. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE
TAHLİYESİ 357
A) Kira bedelinin ödenmemesine dayanan ilâmsız tahliye 357
I - Takip talebi 358
II - ödeme emri 359
III - ödeme emrine itiraz 359
1) ödeme emrine itiraz edilmezse 359
2) ödeme emrine itiraz edilirse 360
a) Kira sözleşmesine itiraz 361
b) Kira sözleşmesi dışındaki itirazlar 362
c) İtirazın kaldırılması ve tahliye kararı 362
B) Kira süresinin bitmesine dayanan ilâmsız tahliye 363
I - Genel olarak 363
1) Tahliye talebi 363
2) Tahliye emri 363
3) Tahliye emrine itiraz 364
a) Tahliye emrine itiraz edilmesi 364
b) Tahliye emrine itiraz edilmemesi 365
II - Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi 365
C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması 367
§ 40. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 369
A) Hapis hakkı için defter tutulması 369
B) Kaçırılan hapis hakkına konu eşyanın geri alınması 370
İLÂMLI İCRA
BİRİNCİ BöLüM
ORTAK HüKüMLER
§ 41. İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 373
§ 42. İLÂMLI İCRADA YETKİ 376
§ 43. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 377
A) Genel bilgi 377
B) İlâmlı icra yoluna başvurabilmek için hükmün kesinleşmiş
olması kural olarak şart değildir 378
§ 44. İCRANIN İADESİ 381
İKİNCİ BöLüM
§ 45. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLÂMLARIN İCRASI 383
A) Para alacakları hakkındaki ilâmların icrası 383
B) Teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası 385
§ 46. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 386
A) Genel bilgi 386
B) İcra emrinin tebliğinden önce borcun itfa edilmiş veya
ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış olması 386
C) İcra emrinin tebliğinden sonra, borcun itfa edilmiş veya
ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış olması 388
D) İcranın geri bırakılması talebinin sonuçları 389
üçüNCü BöLüM
KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN
İLÂMLARIN İCRASI
§ 47. TAŞINIR TESLİMİ 391
§ 48. TAŞINMAZ TAHLİYESİ VE TESLİMİ 393
A) Taşınmaz borçlu elinde ise 393
B) Taşınmaz üçüncü bir kişinin elinde ise 394
I - üçüncü kişi taşınmaz üzerinde aynî bir hak
iddiasında bulunursa 394
1) üçüncü kişi taşınmazı davadan önce iktisap etmiş
olabilir 394
2) üçüncü kişi taşınmazı dava devam ederken
iktisap etmiş olabilir 395
3) üçüncü kişi tapuda aynî hak iktisap etmemiş olmakla
birlikte dava anında zilyet olabilir 395
4) üçüncü kişi zilyetliği dava tarihinden sonra
kazanmış olabilir 395
5) üçüncü kişi zilyetliği hükümden sonra kazanmış
olabilir 395
II - üçüncü kişi taşınmaz üzerinde kişisel bir hak
iddiasında bulunabilir 396
III - Tahliye ilâmı kira sözleşmesine dayanabilir 396
 
 
§ 49. BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA,
İRTİFAK HAKKINA, çOCUK TESLİMİNE VE
çOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN
İLÂMLARIN İCRASI 397
A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası 397
B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası 398
C) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin
ilâmın tekrar icrası 398
D) İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası 399
E) çocuk teslimine ilişkin ilâmların icrası 399
I - çocuk teslimi 399
II - çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası 400
REHNİN PARAYA çEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
§ 50. REHNİN PARAYA çEVRİLMESİ HAKKINDA
GENEL KURALLAR 401
A) Giriş 401
B) önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma
zorunluluğu 401
C) Rehnin paraya çevrilmesi usulü 403
D) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 403
I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 403
1) Takip talebi 403
2) ödeme emri 404
3) ödeme emrine itiraz 404
E) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 404
I - Takip talebi 405
II - ödeme emri 406
III - ödeme emrine itiraz 406
IV - ödeme emrine itirazın incelenmesi 406
F) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
II - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
G) Rehnin paraya çevrilmesinin ortak hükümleri 409
I - Paraya çevirme 410
1) Satış isteme süresi 410
2) Paraya çevirme usulü 410
II - Paraların paylaştırılması 410
III - Rehin açığı belgesi 411
1) Geçici rehin açığı belgesi 411
2) Kesin rehin açığı belgesi 411
H) İpotek alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan
kaçınması 412
§ 51. İHTİYATÎ HACİZ 414
A) Genel bilgi 414
B) İhtiyatî haciz kararı 415
C) İhtiyatî haciz kararının yerine getirilmesi (icrası) 417
D) İhtiyatî haciz kararına itiraz 418
E) İhtiyatî haczin etkisi 419
F) İhtiyatî haczi tamamlayan işlemler 420
I - Dava veya takipten önce konulmuş olan
ihtiyatî haczin tamamlanması 420
1) Alacaklının yedi gün içinde takip talebinde bulunması 421
a) Alacaklının yedi gün içinde icra takibi yapması 421
b) Alacaklının yedi gün içinde iflâs takibi yapması 422
2) Alacaklının yedi gün içinde alacak davası açması 423
II - Dava veya takipten sonra konulmuş olan
ihtiyatî haczin tamamlanması 423
1) Takip talebinden sonra ihtiyatî haciz konulması 423
2) Dava açıldıktan sonra ihtiyatî haciz konulması 423
III - İlâmlı icrada ihtiyatî haczin tamamlanması 424
G) İhtiyatî hacizden dolayı tazminat davası 424
İFLÂS HUKUKU
§ 52. İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ 427
A) İflâsın hukukî niteliği ve özellikleri 427
B) İflâs organları 428
I - İflâsın resmî organları 429
1) İcra dairesi 429
2) İflâs dairesi 429
3) İcra mahkemesi 430
4) Asliye ticaret mahkemesi 430
5) Yargıtayın iflâsla ilgili hukuk daireleri 431
II - İflâsın özel organları 432
C) İflâs sebebi 432
D) Her alacaktan dolayı iflâs istenebilmesi 433
 
§ 53. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER 434
A) Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler 434
B) Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere
tâbi olan kişiler 435
C) Tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi olan kişiler 435
I - Şahıs şirketlerinin ortakları 435
II - Miras ortaklığı 436
III - Ticareti terk eden kişiler 437
IV - Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi
halinde iflâs 438
V - Banka yöneticileri ve denetçileri 439
VI - Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri 439
D) İflâsa tâbi olmanın iflâs davasının özel dava şartı olması 439
E) İflâsa tâbi kişiye karşı başvurulan takip yolunun
değiştirilebilmesi 440
§ 54. İFLÂSTA YETKİ 441
A) Yetkili icra dairesi 441
B) Yetkili asliye ticaret mahkemesi 442
C) Yetkili iflâs dairesi 442
İFLÂS YOLLARI
§ 55. GENEL İFLÂS YOLU 446
A) Genel olarak 446
B) İflâs takip talebi 446
C) İflâs ödeme emri 446
D) İflâs davası 448
I - Davanın açılması 448
II - Yargılama usulü 449
1) ödeme emrine itiraz edilmemişse 449
2) ödeme emrine itiraz edilmişse 450
III - İflâs kararı 451
IV - İflâs davasında muhafaza tedbirleri 453
V - İflâs harç ve giderleri 454
§ 56. öZEL İFLÂS YOLLARI 456
A) Kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu 456
I - İflâs takip talebi 456
II - ödeme emri 457
III - İflâs davası 458
1) ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikâyet yoluna
başvurulmaması halinde iflâs davası 458
2) ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikâyet yoluna
başvurulması halinde iflâs davası 459
B) Doğrudan doğruya iflâs yolu 459
I - Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 460
II - Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 462
C) Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan
doğruya iflâsı 463
I - İflâs talebi zorunluluğu 463
II - İflâsın ertelenmesi 465
1) Genel olarak 465
2) İflâs erteleme tedbirleri 466
3) İflâs erteleme kararının etkileri 468
IV - Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi 470
İFLÂSIN HUKUKÎ SONUçLARI
§ 57. İFLÂSIN MüFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU
HUKUKÎ SONUçLAR 473
A) İflâsın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve
hakları hakkında doğurduğu hukukî sonuçlar 473
I - İflâs masası 473
II - İflâs masasına girecek mal, alacak ve haklar 473
III - İflâs masasından çıkarılabilecek olan mal,
hak ve alacaklar 475
B) İflâsın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları 477
I - Müflisin iflâs masasına giren mal, alacak ve
haklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması 477
II - Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi 479
III - Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından
on gün sonrasına kadar durması 480
§ 58. İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
DOĞURDUĞU HUKUKÎ SONUçLAR 482
A) Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 482
B) Faizlerin işlemeye devam etmesi 483
C) Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların
durumu 484
D) Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 484
E) İflâsta takas 485
F) Müflisin kefil olduğu borçlar 486
G) Müşterek borçluların aynı zamanda iflâsı 487
H) Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen
ödemiş olması 487
I) Kollektif şirket ve ortaklarının iflâsı 487
J) Komandit şirket ve komandite ortakların iflâsı 488
K) Adi ve rehinli alacakların sırası 488
I - Rehinli alacaklar 489
II - Adi alacaklar 489
L) Adi alacakların ödenme sırası 490
I - İmtiyazlı adi alacaklar 490
II - İmtiyazsız adi alacaklar 490
İFLÂSIN TASFİYESİ
§ 59. İFLÂS MASASININ OLUŞMASI 492
A) Defter tutulması 492
B) İflâs masasındaki malların muhafazası 493
C) Müflisin yükümlülükleri 493
D) Tasfiye şeklinin belirlenmesi 494
I - İflâs tasfiyesinin tatili 494
II - Basit tasfiye usulünün uygulanması 495
III - Adi tasfiye usulünün uygulanması 495
§ 60. İFLÂS MASASININ YöNETİMİ 497
A) Genel olarak 497
B) Birinci alacaklılar toplantısı 497
C) İflâs idaresi 499
§ 61. İFLÂS MASASI İLE İLGİLİ BAZI DURUMLAR VE
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 502
A) İflâsta istihkak davaları 502
I - Malın iflâs masasının elinde olması halinde
istihkak davası 502
II - Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde
istihkak davası 503
B) İflâs masası alacaklarının tahsili 504
C) Acele satışlar 504
D) Alacakların incelenmesi 505
E) Sıra cetveli 506
I - Sıra cetvelinin düzenlenmesi 506
II - Sıra cetveline karşı başvuru yolları 507
1) Şikâyet 507
2) Sıra Cetveline İtiraz Davası 508
a) İflâs masasına karşı açılan sıra cetveline
itiraz davası (kayıt kabul davası) 508
b) Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı
açtığı itiraz davası (kayıt silme davası) 509
F) Alacakların geç bildirilmesi 509
G) İkinci alacaklılar toplantısı 511
§ 62. İFLÂS MASASI MALLARININ SATIŞI VE
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 514
A) İflâs masası mallarının satışı 514
I - Satış usulünün belirlenmesi 514
II - Satışın yapılması 515
B) Paraların paylaştırılması 516
I - Pay cetveli ve son hesap 516
II - Paraların dağıtılması 517
III - Borç ödemeden aciz belgesi 518
IV - Masaya yazdırılmamış olan alacaklar 519
§ 63. İFLÂSIN KAPANMASI VE İFLÂSIN KALDIRILMASI 520
A) İflâsın kapanması 520
I - Genel olarak 520
II - İflâs kapandıktan sonra yeni mal bulunması 521
B) İflâsın kaldırılması 522
I - İflâsın kaldırılması sebepleri 522
II - İflâsın kaldırılması usulü 523
III - İflâsın kaldırılmasının hükümleri 523
§ 64. BASİT TASFİYE 523
A) Masa mallarının yetmemesi nedeniyle basit tasfiye 524
B) Adi tasfiyenin uzamasından dolayı basit tasfiye 525
§ 65. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN
DOĞURDUĞU SONUçLAR 526
A) Kamu hukuku bakımından iflâs çeşitleri 526
I - Adi iflâs 526
II - Taksirli ve hileli iflâs 526
B) Müflisin itibarını yeniden kazanması 527
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
§ 66. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ
HUKUKÎ NİTELİĞİ VE İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR 529
A) Genel olarak 529
B) İptale tâbi tasarruflar 530
I - İvazsız tasarruflar 531
II - Aciz halinde yapılan bazı tasarruflar 532
III - Zarar verme kastından kaynaklanan tasarruflar 532
§ 67. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULü VE
DAVADA VERİLEN İPTAL KARARININ SONUçLARI 534
A) Tasarrufun iptali davasında yargılama usulü 534
B) Tasarrufun iptali davasının sonuçları 535
KONKORDATO
§ 68. KONKORDATO KAVRAMI 537
A) Genel olarak 537
B) Konkordato çeşitleri 537
§ 69. ÂDİ KONKORDATO 539
A) Konkordato talebi 539
B) Konkordato mühleti 540
C) Konkordato komiseri 542
D) Konkordatoda alacaklılar toplantısı 544
E) Konkordatonun mahkemede incelenmesi ve tasdiki 545
F) Konkordatonun doğurduğu sonuçlar 547
G) Konkordatonun feshi 548
I - Konkordatonun bütün alacaklılar bakımından feshi 548
II - Konkordatonun bir alacaklı bakımından feshi 549
§ 70. İFLÂS İçİ KONKORDATO 551
A) Konkordato teklifi 551
B) Konkordato teklifinin görüşülerek karara bağlanması 552
C) Konkordatonun mahkemede incelenmesi ve tasdiki 552
D) Tasdik edilen konkordatonun hükümleri 553
E) Konkordatonun feshi 553
§ 71. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 554
A) Genel olarak 554
B) Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun organları 556
C) Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu içeriği 556
D) Tasdikin sonuçları 557
E) Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 557
F) Sıra cetveli hazırlanması 558
G) Paraya çevirme 558
I - Genel olarak 558
II - Rehinli mallar 558
1) Rehinli taşınmazlar 558
2) Taşınır rehinleri 559
3) Rehin açığı 559
III - Tahsili güç ve ihtilâflı hakların alacaklılara devri 559
H) Paraların paylaştırılması 560
İ) Faaliyet raporu 560
J) Hukukî işlemlerin iptali 560
K) Adi konkordato ile ortak hükümler 561
YENİDEN YAPILANDIRMA
§ 72. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 562
A) Genel olarak 562
B) Yeniden yapılandırmada görevli organlar 563
C) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusu 564
D) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
başvurusunun incelenmesi ve tasdiki 565
I - Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak
işlem ve alınacak tedbirler 565
II - Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun
tasdiki veya reddi 566
III - Asliye ticaret mahkemesinin kararına karşı kanun yolları 567
E) Tasdik kararının sonuçları 567
F) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 567
G) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 568
H) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli 568
İCRA VE İFLÂSLA İLGİLİ CEZA HüKüMLERİ
§ 73. İCRA VE İFLÂS SUçLARI 569
A) Genel olarak 569
B) İcra ceza hükümlerinin amacı ve özellikleri 570
C) İcra ceza yargılama usulü 573
D) İflâs suçları 576
I - Hileli iflâs suçu 576
II - Taksirli iflâs suçu 577
 
§ 74. UYGULAMADAN öRNEKLER 578§ 1. CEBRÎ İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ 35
A) Cebrî icra hukuku kavramı 35
B) Cebrî icranın konusu ve kapsamı 36
I - Malvarlığı ile sorumluluk ilkesi 36
II - Cebrî icranın etkinliği bakımından bir araç olarak icra suç ve cezaları 37
C) Temel kavramlar 37
I - Alacak-borç ve alacaklı-borçlu 37
II - Kanunda özel olarak kapsamı belirtilen terimler 38
 
§ 2. CEBRÎ İCRA TüRLERİ 40
A) İcra yolları 40
I - İlâmlı icra 40
II - İlâmsız icra 41
III - Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 42
B) İflâs 43
C) Kamu alacaklarının tahsili 43
 
§ 3. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 44
A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK) 44
B) Diğer kaynaklar 46
C) Yargıtay kararları 46
 
GENEL HüKüMLER
 
§ 4. İCRA ORGANLARI 48
A) Asıl organlar 48
I - İcra dairesi 48
1) Kuruluşu ve yapısı 48
2) İcra dairesinin (müdürlerinin) görev, yetki ve yükümlülükleri 50
a) Görevleri 50
b) Yetkileri 51
c) Yükümlülükleri 51
aa) Olumlu yükümlülükler 52
aaa) Dosya ve tutanak düzenlemek 52
bbb) Parayı ödemek ve değerli eşyayı muhafaza etmek 54
bb) Olumsuz yükümlülükler 56
aaa) Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görme yasağı 56
bbb) İcra organlarının kendi kendileri ile sözleşme yapmaları yasağı 57
3) İcra dairesi görevlilerinin sorumlulukları 57
a) Hukukî sorumluluk 57
aa) Tazminat davasının şartları 58
bb) Tazminat davasının görüleceği mahkeme 59
cc) Zamanaşımı 59
dd) Devletin zimmet dolayısıyla sorumluluğu 59
ee) Devletin sorumlu icra dairesi görevlisine rücu etmesi 60
b) Ceza sorumluluğu 60
c) Disiplin sorumluluğu 60
II - İcra mahkemesi 60
1) Kuruluşu ve yapısı 60
2) Görevleri 61
3) İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları 62
a) İcra mahkemesinin hukuk işlerine ilişkin kararlarının temyizi 63
b) İcra mahkemesinin icra suç ve cezaları konusundaki kararlarına karşı kanun yolları 66
III - Yargıtayın icra-iflâs işleri ile görevli hukuk daireleri 67
B) Yardımcı organlar 67
 
§ 5. ŞİKÂYET 69
A) Şikâyet kavramı 69
B) Şikâyetin konusu 69
C) Şikâyet sebepleri 70
I - İşlemin kanuna aykırı olması 70
II - İşlemin somut olaya uygun olmaması 70
III- Bir hakkın yerine getirilmemesi 71
IV - Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması 71
D) Şikâyetin tarafları 71
E) Şikâyet süresi 73
F) Şikâyet usulü 75
G) Şikâyetin sonuçları 78
 
§ 6. İCRA HARç VE GİDERLERİ 80
A) İcra harçları 80
B) İcra giderleri 82
C) İcra harç ve giderlerinden sorumluluk 82
D) İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti 83
I - Müvekkil ile vekili arasındaki avukatlık ücreti 83
II - İcra gideri olan vekâlet ücreti 84
1) İcra dairesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 84
2) İcra mahkemesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 85
3) Vekâlet ücretinin aidiyeti 85
III - Avukatlık Asgarî ücret Tarifesi 85
1) İcra dairesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet (avukatlık) ücreti 86
2) İcra mahkemesindeki hukukî yardımdan dolayı vekâlet ücreti 86
E) Adlî yardım 86
 
§ 7. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT 87
A) Tebligatın amacı ve önemi 87
B) Tebligatın yapılması usulü 87
C) Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı 89
I - Genel olarak 89
II - Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi 89
III - Tüzel kişilere tebligat 93
IV - Tebligatta özel bazı durumlar 93
V - İlanen tebligat 94
VI - Usulsüz tebligat 94
D) Tebligat suçları 96
 
§ 8. SüRELER 97
A) Genel olarak 97
B) Sürelerin çeşitleri ve özellikleri 97
C) Sürelerin başlaması ve hesaplanması 98
 
§ 9. TATİLLER VE ERTELEMELER 101
A) İcra takip işlemleri 101
I - Genel olarak icra işlemleri 101
II - İcra takip işlemlerinin taşıdığı özellikler 102
B) Tatiller ve ertelemeler 104
I - Tatil saat ve günleri 104
II - Erteleme halleri 104
III - Tatiller ve ertelemenin sürelere etkisi 106
1) Tatilin sürelere etkisi 106
2) Erteleme hallerinin sürelere etkisi 106
 
§ 10. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 107
A) Taraf ehliyeti 107
B) Takip ehliyeti ve takip yetkisi 109
C) Sıfat (husumet) 110
D) İcra takibinde tarafların temsili 111
I - Yasal temsil 111
II - İradi temsil (icrada vekâlet) 111
E) Takip arkadaşlığı 112
I - Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı 112
II - Borçlular arasında takip arkadaşlığı 112
F) Takip sırasında tarafların değişmesi 113
 
İLÂMSIZ İCRA
 
§ 11. İLÂMSIZ İCRADA GöREV VE YETKİ 117
A) Görev 117
B) Yetki 117
I - Genel bilgi 117
II - Yetki sözleşmesi 118
III - Yetki itirazı 119
IV - Yetkili icra mahkemesi 122
V - Genel mahkemelerin yetkisi 123
 
BİRİNCİ BöLüM
GENEL HACİZ YOLU
 
§ 12. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU 126
A) Para alacakları 126
B) Teminat alacakları 128
 
§ 13. HER BORçLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLMESİ 130
A) Genel bilgi 130
B) İflâsa tâbi olan kişiler haciz yolu ile de takip edilebilir 130
C) Başvurulan takip yolunun değiştirilmesi 130
 
İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI
 
§ 14. TAKİP TALEBİ 132
A) Takip talebinde bulunulması 132
B) Takip talebinin unsurları 133
C) Takip talebinde bulunmanın sonuçları 138
I - Takip hukuku bakımından 138
II - Maddi hukuk bakımından 139
 
öDEME EMRİ VE KESİNLEŞMESİ
 
§ 15. öDEME EMRİ 141
A) Kavram 141
B) ödeme emrinin içeriği 142
C) ödeme emrinin düzenlenmesi 143
D) ödeme emrinin tebliği 144
E) Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu 144
 
§ 16. öDEME EMRİNE İTİRAZ 146
A) Kavram 146
B) İtiraz sebepleri 146
I - Maddî hukuka veya takip hukukuna dayanan itiraz sebepleri 147
II - İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri 148
1) İmzaya itiraz 148
2) Borca itiraz 149
III - Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması 150
C) İtirazın geçerlilik şartları 151
D) İtirazın yapılması 154
E) İtiraz süresi 155
F) Gecikmiş itiraz 156
G) İtirazın etkisi 159
H) İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar 160
 
öDEME EMRİNE İTİRAZIN HüKüMDEN DüŞüRüLMESİ
(İTİRAZIN GİDERİLMESİ)
 
§ 17. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 164
A) Genel bilgi 164
B) Davanın açılması 165
C) Yargılama usulü 167
D) Davanın sonuçları 168
I - Davanın reddi 168
II - Davanın kabulü 169
1) Genel bilgi 169
2) İcra takibine devam edilmesi 169
3) İcra inkâr tazminatı 169
a) Geçerli ilâmsız icra takibi yapılmış olmalıdır 170
b) Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır 170
c) Süresi içinde açılmış bir itirazın iptali davası bulunmalıdır 170
d) Talep şartı 171
e) Borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi 172
f) Borçlunun inkâr tazminatına mahkûm edilebilmesi için, onun ödeme emrine kötüniyetle itiraz etmiş olmasıkural olarak şart değildir 175
g) İnkâr tazminatının miktarı 175
h) İtirazın iptali davası 176
III - Kesin hüküm oluşturma 176
 
İTİRAZIN KALDIRILMASI
 
§ 18. İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI 179
A) Genel bilgi 179
B) Alacaklının göstermesi gereken belgeler 179
I - İmzası ikrar edilmiş Adi senet 180
1) Borç ikrarı 180
2) Borç ikrarının kayıtsız ve şartsız olması gerekir 181
3) Borç ikrarı belli bir miktar para borcu hakkında olmalıdır 181
4) Adi senet 181
5) Alacaklının birden fazla belgeye dayanması (belgeler zinciri) 183
II - İmzası noterlikçe onaylı senet (onaylama biçimindeki noter senedi) 184
III - Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler 186
IV - Kredi kurumları ile ilgili belgeler 187
V - Borçlunun resmî daireler veya memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması 188
 
C) Borçlunun itirazını ispat etmesi 189
I - Niteliği bakımından belgeye bağlanması mümkün olmayan itirazlar 189
1) İcra mahkemesinin incelemeye yetkili olduğu itirazlar 189
2) Niteliği bakımından belgeye bağlanması mümkün olmadığı için, icra mahkemesinin incelemeye yetkili olmadığı itirazlar 189
II - Belge ile ispatı mümkün olan itirazlar 190
1) Alacaklının göstermiş olduğu belgeden anlaşılan itirazlar 190
2) Borçlunun ibraz edeceği belgeler 190
a) Adi belge (makbuz) 191
b) İmzası noterlikçe onaylı belge (makbuz) 191
c) Resmî dairelerin veya yetkili makamların verdikleri belge veya makbuzlar 192
3) Borçlunun itirazını ispat etmesi 192
4) Borçlunun itirazını ispat edememesi 193
5) Borçlunun menfî tespit davası açması 193
D) İtirazın kaldırılması usulü 193
I - İtirazın kaldırılması talebi 193
II - Yargılama usulü 194
E) İcra mahkemesi kararı 195
I - İtirazın kaldırılması talebinin reddi kararı 196
II - İtirazın kesin kaldırılması kararı 196
III - Alacaklının itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmesi 197
 
§ 19. İTİRAZIN GEçİCİ OLARAK KALDIRILMASI VE BORçTAN KURTULMA DAVASI 198
A) İtirazın geçici olarak kaldırılması 198
I - Genel bilgi 198
II - Adi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması 198
III - İtirazın kaldırılması usulü 199
IV - İcra mahkemesi kararı 202
1) İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı 202
2) İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Kararı 203
V - İtirazın geçici kaldırılmasının hükümleri 203
B) Borçtan kurtulma davası 204
I - Genel bilgi 204
II - Yetki ve görev 205
III - Dava açma süresi 205
IV - Yargılama usulü 205
V - Borçtan kurtulma davasının sonuçları 206
1) Davanın hükümden önceki sonuçları 206
2) Davanın hükümden sonraki sonuçları 206
a) Borçlunun davayı kazanması 207
b) Borçlunun davayı kaybetmesi 207
 
§ 20. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE ERTELENMESİ (TALİKİ) ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 209
A) İcra takibinin iptali ve ertelenmesi 209
I - İtfa sebebiyle takibin iptali 209
1) Şartları 209
a) Borcun ve ferîlerinin itfa edilmiş olması 209
b) Borcun itfa edildiğinin belge ile ispat edilmesi 210
2) İcra Takibinin İptali Usulü 210
II - İcra takibinin ertelenmesi (taliki) 211
III - Takibin iptali ve ertelenmesinin hükümleri 211
1) Takibin iptalinin hükümleri 211
2) İcra takibinin ertelenmesinin hükümleri 212
B) Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması 212
 
§ 21. MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 214
A) Genel bilgi 214
B) Menfî tespit davası 215
I - Kavram 215
II - Menfî tespit davasının açılma zamanı 216
1) İcra takibinden önce açılan menfî tespit davası 216
2) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası 216
III - Yargılama usulü 217
IV - Menfî tespit davasının sonuçları 218
1) Davanın alacaklı lehine sonuçlanması 218
2) Menfî tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması 219
V - Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi 219
C) İstirdat davası 220
I - Kavram 220
II - İstirdat davasının şartları 220
1) Paranın icra takibinin kesinleşmesi üzerine cebrî icra tehdidiyle ödenmesi 220
2) Borçlunun borçlu olmadığı bir parayı ödemek
zorunda kalması 221
3) İstirdat Davası Açma Süresi 222
III - İstirdat davasında yargılama usulü 222
 
§ 22. MAL BEYANI 224
A) Genel bilgi 224
B) Mal beyanının içeriği 224
C) Mal beyanında bulunma süresi 225
D) Süresi içinde mal beyanında bulunmamanın yaptırımı:
tazyik hapsi 226
E) Gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın cezası 226
F) Borçlunun, mal beyanından sonra kazandığı malları ve gelirinde meydana gelen artışları bildirmek yükümlülüğü 227
G) Sonuç 227
 
§ 23. HACİZ 229
A) Genel bilgi 229
B) Haciz talebi 230
C) Haciz için yetkili icra dairesi 231
D) Haczin yapılması 232
E) Haciz tutanağı 233
F) Haczin etkisi 235
I - Haczin alacaklı bakımından etkisi 235
II - Haczin borçlu bakımından etkisi 236
1) Taşınır malların haczedilmesinin etkisi 236
2) Taşınmaz malların haczedilmesinin etkisi 237
III - Haczin üçüncü kişiler bakımından etkisi 238
G) Hacizde tertip 238
H) Haczin konusu 240
I - Taşınır malların haczi 240
II - Taşınmaz malların haczi 243
III - İntifa hakkı, pay haczi ve alacaklının
haciz talep edebileceği diğer haklar 245
1) İntifa hakkının haczi 246
2) Pay (hisse) haczi 246
a) Şirket payı haczi 246
b) Elbirliği mülkiyeti payı haczi 247
c) Paylı mülkiyet payı haczi 248
3) Borçluya ait aynî hakların tescilini isteme yetkisinin
alacaklıya verilmesi 249
4) Borçlunun zilyedi olduğu bir taşınmazın tescilini
dava etme yetkisinin alacaklıya verilmesi 250
5) Alacaklının dava takip yetkisi alarak
borçlu adına dava açması 251
IV - Borçlunun üçüncü kişilerdeki
alacak ve mallarının haczi (haciz ihbarnameleri) 251
1) Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi 251
a) Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi 252
aa) üçüncü kişinin birinci haciz ihbarnamesine
itiraz etmemesi 252
bb) üçüncü kişinin birinci veya
ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmesi 254
cc) üçüncü kişinin borçlu olduğunu bildirmesi 255
b) Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi 255
2) Haciz ihbarnamesi dışında yapılan alacak haczi 256
3) Müstakbel alacakların haczi 257
4) Borçlunun maaş veya ücretinin haczi 260
§ 24. HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR 261
A) Tamamı haczedilemeyen mallar ve haklar 261
I - Maddî hukukun başkasına devrini yasakladığı
mallar ve haklar 262
II - İcra ve İflâs Kanununda tamamı haczedilemez
olarak belirlenen mal ve haklar 262
1) Devlet malları 262
2) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden çok
bedenî çalışmasına dayanan borçlunun, mesleğini
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya 264
3) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş,
antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler
hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında
yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı
amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması
durumunda bunlardan biri 264
4) İİK m.82/I,4’de sayılan mallar 265
a) çiftçi borçlunun malları 265
b) Bir sanat ve meslek sahibi olan borçlunun malları 265
III- Haczedilemeyen malların haczedilebilme halleri 269
IV- özel kanunlara göre haczedilemeyen mal ve haklar 270
B) Kısmen haczedilemeyen şeyler 270
I - Maaş veya ücretler 270
II - özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar 272
C) Haczedilmezlikten feragat 272
D) Haczedilmezliğin belirlenmesi 272
 
§ 25. HACZE İŞTİRAK 274
A) Hacze takipli iştirak 275
I - Hacze takipli iştirakin koşulları 275
II - Hacze takipli iştirak usulü 277
B) Hacze takipsiz iştirak 278
I - Genel bilgi 278
II - Takip yapmaya gerek olmaması 278
III - Hacze takipsiz iştirak edebilecek olanlar 278
IV - Takipsiz iştirak usulü 279
§ 26. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 281
A) Hacizli malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası 281
I - İstihkak iddiası 281
II - İstihkak iddiasına itiraz edilmesi 282
III - İstihkak davası 283
1) davanın açılması 283
2) Yargılama usulü 285
3) İstihkak davasında verilecek karar 288
IV - çalınmış veya kaybolmuş şeyler 289
B) Hacizli malın üçüncü kişinin zilyedliğinde olması
halinde istihkak davası 289
C) Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları 291
D) İstihkak davasının konusu 291
§ 27. MüLKİYETİN SAKLI TUTULMASI SöZLEŞMESİ İLE
SATILAN MALLARIN HACZİ 293
A) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın alıcının alacaklıları tarafından haczi 293
B) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın satıcının alacaklıları tarafından haczi 294
C) Mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devredilen
malın bizzat satıcı tarafından haczi 295
§ 28. BORCUN TAKSİTLE öDENMESİ 296
A) Alacaklı ile borçlunun anlaşması halinde taksitle ödeme 296
I - Taksitle ödeme sözleşmesinin yapılış biçimi 296
II - Taksitle ödeme sözleşmesinin içeriği 297
III - Taksitle ödeme sözleşmesinin hükümleri 297
B) Alacaklının rızası olmaksızın taksitle ödeme 298
I - Taksitle ödeme koşulları 298
II - Taksitle ödeme taahhüdünün hükümleri 298
 
PARAYA çEVİRME (SATIŞ)
§ 29. SATIŞ TALEBİ 301
A) Satış talebine hakkı olanlar ve talebin yapılması 301
B) Satış isteme süresi 302
§ 30. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI 304
A) Satışın yapılması süresi 304
B) Açık artırmaya hazırlık 304
C) Açık artırmanın yapılması ve ihale 305
D) İkinci artırma 306
E) Satış bedelinin ödenmesi 307
F) Pazarlık yolu ile satış 308
§ 31. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA çEVRİLMESİ 309
A) Genel bilgi 309
B) Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri 309
C) Haczedilen alacağın tahsil için devri 310
§ 32. İNTİFA HAKKI VE PAY SATIŞI 311
A) İntifa hakkının paraya çevrilmesi 311
B) Payların paraya çevrilmesi 312
I - Borçlunun haczedilen şirket payının paraya çevrilmesi 312
II - Elbirliği mülkiyeti payının paraya çevrilmesi 313
1) Miras payının paraya çevrilmesi 313
2) Adi şirket payının paraya çevrilmesi 314
III - Paylı mülkiyet payının paraya çevrilmesi 314
§ 33. TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI 316
A) Satışın yapılması süresi 316
B) Açık artırmaya hazırlık 316
I - Açık artırmanın ilânı 316
II - Artırma şartnamesi 318
III - Mükellefiyetler listesi 319
C) Artırmanın yapılması ve ihale 322
D) İkinci artırma 323
E) Satış bedelinin ödenmesi 324
I - Satış bedeli ödenirse 324
II - Satış bedeli ödenmezse 325
1) İhale kararının kaldırılması 325
2) İhale kararının kaldırılması üzerine yapılacak işlemler 326
F) Mülkiyetin alıcıya geçmesi 327
§ 34. İHALENİN FESHİ 329
A) Genel bilgi 329
B) İhalenin feshi sebepleri 329
I - Satışa hazırlık işlemleri öncesinde, hazırlık işlemleri ile
artırma ve ihale sırasında yapılan usulsüzlük 330
II - Artırma ve ihalenin yapılmasında usulsüzlük 330
III - Kanuna veya ahlâka aykırı bir şekilde artırmaya
fesat karıştırılmış olması 330
IV - Alıcının malın esaslı niteliklerinde yanıltılmış olması 330
C) İhalenin feshi usulü 331
D) İhalenin feshinin sonuçları 333
E) Gemilerin satılması 334
PARALARIN öDENMESİ AŞAMASI
§ 35. PARALARIN öDENMESİ 335
A) ödemenin yapılması 335
B) Sıra cetveli 336
I - Sıra cetveline karşı şikâyet yolu 337
II - Sıra cetveline itiraz davası 338
§ 36. BORç öDEMEDEN ACİZ BELGESİ 340
A) Aciz belgesinin hükümleri 341
I - Aciz belgesinin takip hukuku bakımından hükümleri 341
II - Aciz belgesinin maddî hukuk bakımından hükümleri 342
III - Aciz belgesinin ceza hukuku bakımından hükümleri 342
B) Aciz belgesinin çeşitleri 342
I - Kesin aciz belgesi 342
II - Geçici aciz belgesi 343
§ 37. BORç SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ 344
İKİNCİ BöLüM
§ 38. KAMBİYO SENETLERİNE öZGü HACİZ YOLU İLE TAKİP 345
A) Takip talebi 346
B) ödeme emri 349
C) ödeme emrine itiraz ve incelenmesi 350
I - İmzaya itiraz ve incelenmesi 350
II - Borca itiraz ve incelemesi 351
III - Genel haciz yoluna ilişkin hükümlerin uygulanması 354
D) ödeme emrine karşı şikâyet 354
E) Birden fazla borçlu bulunması 355
üçüNCü BöLüM
KİRALAR HAKKINDA öZEL HüKüMLER
§ 39. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE
TAHLİYESİ 357
A) Kira bedelinin ödenmemesine dayanan ilâmsız tahliye 357
I - Takip talebi 358
II - ödeme emri 359
III - ödeme emrine itiraz 359
1) ödeme emrine itiraz edilmezse 359
2) ödeme emrine itiraz edilirse 360
a) Kira sözleşmesine itiraz 361
b) Kira sözleşmesi dışındaki itirazlar 362
c) İtirazın kaldırılması ve tahliye kararı 362
B) Kira süresinin bitmesine dayanan ilâmsız tahliye 363
I - Genel olarak 363
1) Tahliye talebi 363
2) Tahliye emri 363
3) Tahliye emrine itiraz 364
a) Tahliye emrine itiraz edilmesi 364
b) Tahliye emrine itiraz edilmemesi 365
II - Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi 365
C) Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması 367
§ 40. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 369
A) Hapis hakkı için defter tutulması 369
B) Kaçırılan hapis hakkına konu eşyanın geri alınması 370
İLÂMLI İCRA
BİRİNCİ BöLüM
ORTAK HüKüMLER
§ 41. İLÂM VE İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 373
§ 42. İLÂMLI İCRADA YETKİ 376
§ 43. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 377
A) Genel bilgi 377
B) İlâmlı icra yoluna başvurabilmek için hükmün kesinleşmiş
olması kural olarak şart değildir 378
§ 44. İCRANIN İADESİ 381
İKİNCİ BöLüM
§ 45. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ
İLÂMLARIN İCRASI 383
A) Para alacakları hakkındaki ilâmların icrası 383
B) Teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası 385
§ 46. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 386
A) Genel bilgi 386
B) İcra emrinin tebliğinden önce borcun itfa edilmiş veya
ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış olması 386
C) İcra emrinin tebliğinden sonra, borcun itfa edilmiş veya
ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış olması 388
D) İcranın geri bırakılması talebinin sonuçları 389
üçüNCü BöLüM
KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN
İLÂMLARIN İCRASI
§ 47. TAŞINIR TESLİMİ 391
§ 48. TAŞINMAZ TAHLİYESİ VE TESLİMİ 393
A) Taşınmaz borçlu elinde ise 393
B) Taşınmaz üçüncü bir kişinin elinde ise 394
I - üçüncü kişi taşınmaz üzerinde aynî bir hak
iddiasında bulunursa 394
1) üçüncü kişi taşınmazı davadan önce iktisap etmiş
olabilir 394
2) üçüncü kişi taşınmazı dava devam ederken
iktisap etmiş olabilir 395
3) üçüncü kişi tapuda aynî hak iktisap etmemiş olmakla
birlikte dava anında zilyet olabilir 395
4) üçüncü kişi zilyetliği dava tarihinden sonra
kazanmış olabilir 395
5) üçüncü kişi zilyetliği hükümden sonra kazanmış
olabilir 395
II - üçüncü kişi taşınmaz üzerinde kişisel bir hak
iddiasında bulunabilir 396
III - Tahliye ilâmı kira sözleşmesine dayanabilir 396
 
 
§ 49. BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA,
İRTİFAK HAKKINA, çOCUK TESLİMİNE VE
çOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN
İLÂMLARIN İCRASI 397
A) Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası 397
B) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası 398
C) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin
ilâmın tekrar icrası 398
D) İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası 399
E) çocuk teslimine ilişkin ilâmların icrası 399
I - çocuk teslimi 399
II - çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası 400
REHNİN PARAYA çEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
§ 50. REHNİN PARAYA çEVRİLMESİ HAKKINDA
GENEL KURALLAR 401
A) Giriş 401
B) önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma
zorunluluğu 401
C) Rehnin paraya çevrilmesi usulü 403
D) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 403
I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 403
1) Takip talebi 403
2) ödeme emri 404
3) ödeme emrine itiraz 404
E) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip 404
I - Takip talebi 405
II - ödeme emri 406
III - ödeme emrine itiraz 406
IV - ödeme emrine itirazın incelenmesi 406
F) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
II - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 407
G) Rehnin paraya çevrilmesinin ortak hükümleri 409
I - Paraya çevirme 410
1) Satış isteme süresi 410
2) Paraya çevirme usulü 410
II - Paraların paylaştırılması 410
III - Rehin açığı belgesi 411
1) Geçici rehin açığı belgesi 411
2) Kesin rehin açığı belgesi 411
H) İpotek alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan
kaçınması 412
§ 51. İHTİYATÎ HACİZ 414
A) Genel bilgi 414
B) İhtiyatî haciz kararı 415
C) İhtiyatî haciz kararının yerine getirilmesi (icrası) 417
D) İhtiyatî haciz kararına itiraz 418
E) İhtiyatî haczin etkisi 419
F) İhtiyatî haczi tamamlayan işlemler 420
I - Dava veya takipten önce konulmuş olan
ihtiyatî haczin tamamlanması 420
1) Alacaklının yedi gün içinde takip talebinde bulunması 421
a) Alacaklının yedi gün içinde icra takibi yapması 421
b) Alacaklının yedi gün içinde iflâs takibi yapması 422
2) Alacaklının yedi gün içinde alacak davası açması 423
II - Dava veya takipten sonra konulmuş olan
ihtiyatî haczin tamamlanması 423
1) Takip talebinden sonra ihtiyatî haciz konulması 423
2) Dava açıldıktan sonra ihtiyatî haciz konulması 423
III - İlâmlı icrada ihtiyatî haczin tamamlanması 424
G) İhtiyatî hacizden dolayı tazminat davası 424
İFLÂS HUKUKU
§ 52. İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ 427
A) İflâsın hukukî niteliği ve özellikleri 427
B) İflâs organları 428
I - İflâsın resmî organları 429
1) İcra dairesi 429
2) İflâs dairesi 429
3) İcra mahkemesi 430
4) Asliye ticaret mahkemesi 430
5) Yargıtayın iflâsla ilgili hukuk daireleri 431
II - İflâsın özel organları 432
C) İflâs sebebi 432
D) Her alacaktan dolayı iflâs istenebilmesi 433
 
§ 53. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER 434
A) Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler 434
B) Tacir olmamalarına rağmen tacirlere ilişkin hükümlere
tâbi olan kişiler 435
C) Tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi olan kişiler 435
I - Şahıs şirketlerinin ortakları 435
II - Miras ortaklığı 436
III - Ticareti terk eden kişiler 437
IV - Konkordato ile ilgili bazı hallerin gerçekleşmesi
halinde iflâs 438
V - Banka yöneticileri ve denetçileri 439
VI - Sermaye piyasası kurumu ortakları ve yöneticileri 439
D) İflâsa tâbi olmanın iflâs davasının özel dava şartı olması 439
E) İflâsa tâbi kişiye karşı başvurulan takip yolunun
değiştirilebilmesi 440
§ 54. İFLÂSTA YETKİ 441
A) Yetkili icra dairesi 441
B) Yetkili asliye ticaret mahkemesi 442
C) Yetkili iflâs dairesi 442
İFLÂS YOLLARI
§ 55. GENEL İFLÂS YOLU 446
A) Genel olarak 446
B) İflâs takip talebi 446
C) İflâs ödeme emri 446
D) İflâs davası 448
I - Davanın açılması 448
II - Yargılama usulü 449
1) ödeme emrine itiraz edilmemişse 449
2) ödeme emrine itiraz edilmişse 450
III - İflâs kararı 451
IV - İflâs davasında muhafaza tedbirleri 453
V - İflâs harç ve giderleri 454
§ 56. öZEL İFLÂS YOLLARI 456
A) Kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu 456
I - İflâs takip talebi 456
II - ödeme emri 457
III - İflâs davası 458
1) ödeme emrine itiraz edilmemesi ve şikâyet yoluna
başvurulmaması halinde iflâs davası 458
2) ödeme emrine itiraz edilmesi ve şikâyet yoluna
başvurulması halinde iflâs davası 459
B) Doğrudan doğruya iflâs yolu 459
I - Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 460
II - Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 462
C) Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin doğrudan
doğruya iflâsı 463
I - İflâs talebi zorunluluğu 463
II - İflâsın ertelenmesi 465
1) Genel olarak 465
2) İflâs erteleme tedbirleri 466
3) İflâs erteleme kararının etkileri 468
IV - Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi 470
İFLÂSIN HUKUKÎ SONUçLARI
§ 57. İFLÂSIN MüFLİS BAKIMINDAN DOĞURDUĞU
HUKUKÎ SONUçLAR 473
A) İflâsın borçlunun (müflisin) mal, alacak ve
hakları hakkında doğurduğu hukukî sonuçlar 473
I - İflâs masası 473
II - İflâs masasına girecek mal, alacak ve haklar 473
III - İflâs masasından çıkarılabilecek olan mal,
hak ve alacaklar 475
B) İflâsın müflisin tasarruf yetkisi üzerindeki sonuçları 477
I - Müflisin iflâs masasına giren mal, alacak ve
haklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması 477
II - Müflis aleyhindeki bazı takiplerin durması ve düşmesi 479
III - Bazı hukuk davalarının ikinci alacaklılar toplantısından
on gün sonrasına kadar durması 480
§ 58. İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
DOĞURDUĞU HUKUKÎ SONUçLAR 482
A) Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 482
B) Faizlerin işlemeye devam etmesi 483
C) Geciktirici şarta veya belirsiz süreye bağlı alacakların
durumu 484
D) Konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi 484
E) İflâsta takas 485
F) Müflisin kefil olduğu borçlar 486
G) Müşterek borçluların aynı zamanda iflâsı 487
H) Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen
ödemiş olması 487
I) Kollektif şirket ve ortaklarının iflâsı 487
J) Komandit şirket ve komandite ortakların iflâsı 488
K) Adi ve rehinli alacakların sırası 488
I - Rehinli alacaklar 489
II - Adi alacaklar 489
L) Adi alacakların ödenme sırası 490
I - İmtiyazlı adi alacaklar 490
II - İmtiyazsız adi alacaklar 490
İFLÂSIN TASFİYESİ
§ 59. İFLÂS MASASININ OLUŞMASI 492
A) Defter tutulması 492
B) İflâs masasındaki malların muhafazası 493
C) Müflisin yükümlülükleri 493
D) Tasfiye şeklinin belirlenmesi 494
I - İflâs tasfiyesinin tatili 494
II - Basit tasfiye usulünün uygulanması 495
III - Adi tasfiye usulünün uygulanması 495
§ 60. İFLÂS MASASININ YöNETİMİ 497
A) Genel olarak 497
B) Birinci alacaklılar toplantısı 497
C) İflâs idaresi 499
§ 61. İFLÂS MASASI İLE İLGİLİ BAZI DURUMLAR VE
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI 502
A) İflâsta istihkak davaları 502
I - Malın iflâs masasının elinde olması halinde
istihkak davası 502
II - Malın üçüncü kişinin elinde olması halinde
istihkak davası 503
B) İflâs masası alacaklarının tahsili 504
C) Acele satışlar 504
D) Alacakların incelenmesi 505
E) Sıra cetveli 506
I - Sıra cetvelinin düzenlenmesi 506
II - Sıra cetveline karşı başvuru yolları 507
1) Şikâyet 507
2) Sıra Cetveline İtiraz Davası 508
a) İflâs masasına karşı açılan sıra cetveline
itiraz davası (kayıt kabul davası) 508
b) Bir alacaklının diğer bir alacaklıya karşı
açtığı itiraz davası (kayıt silme davası) 509
F) Alacakların geç bildirilmesi 509
G) İkinci alacaklılar toplantısı 511
§ 62. İFLÂS MASASI MALLARININ SATIŞI VE
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 514
A) İflâs masası mallarının satışı 514
I - Satış usulünün belirlenmesi 514
II - Satışın yapılması 515
B) Paraların paylaştırılması 516
I - Pay cetveli ve son hesap 516
II - Paraların dağıtılması 517
III - Borç ödemeden aciz belgesi 518
IV - Masaya yazdırılmamış olan alacaklar 519
§ 63. İFLÂSIN KAPANMASI VE İFLÂSIN KALDIRILMASI 520
A) İflâsın kapanması 520
I - Genel olarak 520
II - İflâs kapandıktan sonra yeni mal bulunması 521
B) İflâsın kaldırılması 522
I - İflâsın kaldırılması sebepleri 522
II - İflâsın kaldırılması usulü 523
III - İflâsın kaldırılmasının hükümleri 523
§ 64. BASİT TASFİYE 523
A) Masa mallarının yetmemesi nedeniyle basit tasfiye 524
B) Adi tasfiyenin uzamasından dolayı basit tasfiye 525
§ 65. İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN
DOĞURDUĞU SONUçLAR 526
A) Kamu hukuku bakımından iflâs çeşitleri 526
I - Adi iflâs 526
II - Taksirli ve hileli iflâs 526
B) Müflisin itibarını yeniden kazanması 527
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
§ 66. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ
HUKUKÎ NİTELİĞİ VE İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR 529
A) Genel olarak 529
B) İptale tâbi tasarruflar 530
I - İvazsız tasarruflar 531
II - Aciz halinde yapılan bazı tasarruflar 532
III - Zarar verme kastından kaynaklanan tasarruflar 532
§ 67. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULü VE
DAVADA VERİLEN İPTAL KARARININ SONUçLARI 534
A) Tasarrufun iptali davasında yargılama usulü 534
B) Tasarrufun iptali davasının sonuçları 535
KONKORDATO
§ 68. KONKORDATO KAVRAMI 537
A) Genel olarak 537
B) Konkordato çeşitleri 537
§ 69. ÂDİ KONKORDATO 539
A) Konkordato talebi 539
B) Konkordato mühleti 540
C) Konkordato komiseri 542
D) Konkordatoda alacaklılar toplantısı 544
E) Konkordatonun mahkemede incelenmesi ve tasdiki 545
F) Konkordatonun doğurduğu sonuçlar 547
G) Konkordatonun feshi 548
I - Konkordatonun bütün alacaklılar bakımından feshi 548
II - Konkordatonun bir alacaklı bakımından feshi 549
§ 70. İFLÂS İçİ KONKORDATO 551
A) Konkordato teklifi 551
B) Konkordato teklifinin görüşülerek karara bağlanması 552
C) Konkordatonun mahkemede incelenmesi ve tasdiki 552
D) Tasdik edilen konkordatonun hükümleri 553
E) Konkordatonun feshi 553
§ 71. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 554
A) Genel olarak 554
B) Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun organları 556
C) Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu içeriği 556
D) Tasdikin sonuçları 557
E) Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu 557
F) Sıra cetveli hazırlanması 558
G) Paraya çevirme 558
I - Genel olarak 558
II - Rehinli mallar 558
1) Rehinli taşınmazlar 558
2) Taşınır rehinleri 559
3) Rehin açığı 559
III - Tahsili güç ve ihtilâflı hakların alacaklılara devri 559
H) Paraların paylaştırılması 560
İ) Faaliyet raporu 560
J) Hukukî işlemlerin iptali 560
K) Adi konkordato ile ortak hükümler 561
YENİDEN YAPILANDIRMA
§ 72. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN
UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 562
A) Genel olarak 562
B) Yeniden yapılandırmada görevli organlar 563
C) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusu 564
D) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
başvurusunun incelenmesi ve tasdiki 565
I - Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak
işlem ve alınacak tedbirler 565
II - Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun
tasdiki veya reddi 566
III - Asliye ticaret mahkemesinin kararına karşı kanun yolları 567
E) Tasdik kararının sonuçları 567
F) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi 567
G) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili 568
H) Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli 568
İCRA VE İFLÂSLA İLGİLİ CEZA HüKüMLERİ
§ 73. İCRA VE İFLÂS SUçLARI 569
A) Genel olarak 569
B) İcra ceza hükümlerinin amacı ve özellikleri 570
C) İcra ceza yargılama usulü 573
D) İflâs suçları 576
I - Hileli iflâs suçu 576
II - Taksirli iflâs suçu 577
 
§ 74. UYGULAMADAN öRNEKLER 578

ISBN: 9786050503265

Baskı Sayısı: 4. Baskı

Basım Tarihi: Eylül 2018
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 679

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz


ETİKETLER
,