../resim/urun/364230_B.jpg
Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat

Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi:15

Editör(ler):
Yazar(lar): Yener Ünver
Yayınevi: Seçkin Yayınevi

112,50 % 10 indirim
125,00

Sepete At
Yaklaşık 7 iş günü içerisinde tedarik edilir.
Kargo Koşulları: Kredi kartı/havale/eft ile siparişlerde; Kargo ücreti 10 ' dir. 100 üzerinde siparişlerde kargo ÜCRETSİZDİR.


Ceza Muhakemesi Hukukunun kendine özgü ispat kuramı ve ilkeleriyle ispat araçlarının fonksiyonu hem yeni teknolojinin ceza yargılamasında artan tür ve yoğunlukta kullanımının artışı hem de Türkiye’de bu tür delillere dayalı yargılamaların son yıllarda özellikle adil yargılanma hakkı açısından sorunlu örnekleri içermesi nedeniyle çok önemli hale gelmiştir. Doğaldır ki, bu alanda Kara Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Sakson hukuk sistemlerinin bilinen ispat ve delil konularında karşılıklı yoğun etkileşimi kadar, temel insan hakları alanındaki gelişmelerin ve ihtiyaçların adil, hukuk devletinin gereklerine uygun ve amaca elverişli çözümü gerekliliği de her iki hukuk sistemine ilişkin verilerin ülkemize aktarılmasını gerekli kılmaktadır. 
 
Bu nedenle delil ve ispat konusunda en yeni ve önemli kaynakların Türkçeye aktarılmasını amaçlayan bu ciltte, ulusalüstü hukuk kurumlarının oluşturduğu hukuk metinleri ve yargı kararları ile ilkesel bazdaki diğer alt düzenlemeleri yanında gelişen hukuk ve bilgi teknolojilerinin klasik ispat araçları ve ispat değerlendirmelerine etkisini ilgilendiren önemli materyalin de Türkçeye aktarımı hedeflenmiştir. Yeni türetilen ilke ve kavramlar kadar, önemli emsal içtihatlar ve çeşitli ülke kanukoyucularının yakın tarihli tasarrufları da aktarılmaya çaba sarf edilmiştir. 
 
Konu delil ve ispata özgülenmekle birlikte, ispat araçlarının değerlendirilmesi açısından hem bilirkişilik kurumu ve adli tıp hem de değerlendirme muhakemesini ilgilendiren konular da doğrudan veya dolaylı biçimde yansıtılmıştır. Bu eserdeki bilgi kaynaklarının ve çeviri konusu makalelerdeki tespitlerin, özellikle son yıllarda ülkemizde hukuk devletine ve özellikle ceza muhakemesi hukukuna yönelik neredeyse tamamen tükenen güveni tekrar canlandırarak, adil yargılamaya katkı yaparak, gerek normlarda sıklıkla yapılan tepki düzenlemeleri gerekse içtihatlarla bozulan yerleşik adil yargılanma ilkelerinin yeniden inşasına katkı sağlaması ümit edilmektedir. Bu kitabın okuyucusu hukukçular, bu kitaptaki bilgilerle derin bir karşılaştırmalı hukuk bilgisiyle tüm önemli ülkelerdeki mevzuat, öğreti ve uygulamalar hakkında bilgi edinecek hem de mevcut kavram ve terimlerin ülkemizde boşaltılan içeriklerini yeniden kazanma ve verimli kullanma olanağı elde edecektir.
 
Konu Başlıkları
Avrupa Konseyi’nin 18. 12. 2008 Tarih ve 2008:978:JHA Sayılı “Cezai Konularda Yargılamada Kullanılacak Nesne, Belge, ve Verilerin Elde Edilmesi Amacıyla, Avrupa Delil Müzekkeresi (ADM) Hakkında Çerçeve Kararı”, (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ)
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin Ceza Muhakemesinde Bilgi Edinme Hakkı Konulu 22 Mayıs 2012 Tarihli ve 2012:13:AB Sayılı Direktifi, (Çev.: Av. Ahmet YILMAZ)
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin 22 Mayıs 2012 Tarihli Ceza Yargılamalarında Bilgi Edinme Hakkına Dair Direktifi, (Çev.: Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR)
Hock Lai HO: Ceza Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delilin Yasaklanması Kuralı, (Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ)
Victoria M. TIME: Delil Toplama: Çin’de Delil Yasakları, (Çev.: Av. Bengü ÖZ)
Prof. Dr. Kai AMBOS: Devlet Masumların Hayatını Kurtarmak İçin Şüphelilere İşkence Yapabilir mi?, (Çev.: Arş. Gör. Zeynep HAZAR – Arş. Gör. Elif Gül YILMAZLAR)
İşkence Suçunun Önlenmesi İçin İsviçre Ulusal Komisyonunun Bir Önerisi: İsviçre Ceza Kanunu’na Yeni Bir Hükmün Eklenmesi, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ)
Dr. Jan C. SCHUHR: Kusturucu Madde Kullanmak İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Bir Muameledir, (Çev.: Arş. Gör. Alexandra Deniz ÜNER)
Osman Ali USAL: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 11. 7. 2006 Tarih ve 54810:00 sayılı Jalloh:Almanya Kararı, Uyuşturucu Madde Suçlarında Zorla Kusturucu İlaç Verilmesi
Av. Dr. Butz PETERS: Parlamento Araştırma Komisyonları Aracılığıyla Yasak Deliller Toplanması, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
Hock Lai HO: Ceza Davası, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Dışlanması, (Çev.: Nur KALDIRIM – Esra Hazal ÖNCEL)
Av. Dr. Jesko BAUMHÖFENER: Müdahilin Dosyayı Öğrenmesi – Beyana Karşı Beyan Bağlantısında Arama Amacının Tehlikeye Sokulması, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
Frank R. HERMANN – Brownlow M. SPEER: Suçluluğun Kanıtı Olarak Gözaltında Sessiz Kalma: Susma Hakkı Saldırı Altında, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ), Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN: Ceza Muhakemesinde Ekran Görüntüsü Çıktılarının Delil Niteliği
Prof. Dr. Frank ROSE: İleri Sürülen Tanık Neden Bir Şey Söylemelidir? Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Delil İrad ve İkame Talebine İlişkin Koşul Bağlantısına İlişkin Güncel Tartışmaların Durumu, (Çev. Prof. Dr. h.c. Yener ÜNVER), Margaret A. BERGER: Kovuşturmalarda Bilirkişi Tanıklığı: Daubert’in Cevap Veremediği Sorular, (Çev.: Arş. Gör. Gözde KAZAKER)
“Hukuka Aykırı Tıbbi Uygulama” Nedeniyle Yoga Eğitmenine Karşı Başlatılan Ceza Yargılamasında Adil Olmayan Şekilde Uzman Beyanı Elde Etme, (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER)
Prof. Dr. Hans KUDLICH: Bağımlı Delil Değerlendirme Yasaklarının Gerçekleşmesinde Kanıtlama Yükünün Dağıtımı İçin Bir Model Olarak Objektif İsnadiyet Teorisi, (Çev: Arş. Gör. İlker TEPE), Prof. Dr. Sabine GLESS: Delil Yasakları ve Uzak Etki, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
Dr. Stephen C. THAMAN: Karşılaştırmalı Hukukta Yasak Ağacın Meyveleri, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Emrah GEÇER)
Dr. Stephen C. THAMAN: Karşılaştırmalı Hukukta “Zehirli Ağacın Meyveleri”, (Çev.: Öğr. Gör. Hale AKDAĞ)
Florian GEYER: Zehirli Ağacın Meyvesi, (Çev.: Burcu Başak ULUÇAY–Barış HOCAOĞLU)
Michael A. CANTRELL: Anayasal Yarı Gölgeler ve Önleyici Haklar: Müdafiden Yararlanma Hakkı ve Zehirli Ağacın Meyveleri, (Çev.: Arş. Gör. Sezen KAMA)
Prof. Dr. Dres. h.c. Urs KINDHÄUSER: Ceza Muhakemesi Hukuku’nda İspat Ölçüsü –Alman Ceza Muhakemesi Kanunu 261’in Yorumlanması Üzerine Bir İnceleme, (Çev.: Arş. Gör. Serkan MERAKLI)
Prof. Dr. Tonio WALTER: Ceza Muhakemesinde İspat Yükü:, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN)
Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin Sanığın Aleyhindeki Delillere Karşı Dinlenilme Hakkı İhlaline İlişkin Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
Alman Ceza Yargılamasında İnsan Hakkı İhlali: Soruşturma Aşamasındaki Tanıklık Hakkını Reddetme İmkânına Sahip Tek Kamu Tanığının İfadeleri ile Kulaktan Duyma Tanıkların Sorgulanması ile İhlalin Denkleştirilmesi (Hummer v. Almanya) Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
Av. Dr. Matthias JAHN: Ceza Yargılaması Hukukunda Delil Değerlendirmesi ve İnandırıcılık Muhakemesinin Temelleri, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY)
Bernd BUSEMANN: Sınırı Olmayan Bir Ceza Muhakemesi mi?: (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR– Stj. Av. Salih ÖZKAN)
Yrd. Doç. Dr. Gus Van HARTEN: Gizli Deliller Karşısında Yargılamanın Zaafiyeti, (Çev.: Arş. Gör. Emine KABAK)
Prof. Dr. iur. Dr. h. c. mult. Erwin DEUTSCH: Hatalı Tedavinin İspatı; Açık Aydınlatma, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR – Stj. Avukat Salih ÖZKAN)
Risher G. CAVES: Trafik Çevirmeleri ve Yeni Münhasır Kurallar Rejimi, Harris, Hudson ve Herring Neden Aleni Bir Dördüncü Değişiklik İhlali Davaları Dışında Askıdaki Bir Yakalama Emrinin Keşfinin Yasa Dışı Trafik Çevirmesinin Kusurunu Ortadan Kaldırması Gerektiğini Emreder, (Çev.: Elif ÇOHAZM. Serkan YAĞCI)
Prof. Dr. Christopher SLOBOGIN: Aramadaki Dışlayıcı Kural ile Elkoyma Davaları Üzerine Karşılaştırmalı Bakış, (Çev.: Serdar AK – Ezgi ÇUFADAR – Can GÖKALP – Ayça TEKİN)

ISBN: 9789750230363

Baskı Sayısı: 1.Baskı

Basım Tarihi: Ekim 2014
Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 720

Ebat: 16x24


Bu eseri oylarak yorumlayabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızın bilgi verici, açıklayıcı ve adil olmasına dikkat ediniz.
Oyunuz
Adınız ve Soyadınız
Eposta
Yorumunuz

BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER

1
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

2
Çocuk İstismarı 2
40 adet satıldı
63,90

3
Ceza Hukuku Genel Kısım (Ciltli)

4
Ceza Muhakemesi Hukuku
22 adet satıldı
61,75

5
Gerçek Zamanlı Kontrol
19 adet satıldı
32,40

6
Ceza Hukuku Genel Hükümler Çalışma Kitabı

7
Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar

8
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi
6 adet satıldı
24,30

9
Kriminoloji
4 adet satıldı
67,50

10
Kriminoloji
4 adet satıldı
53,10


ETİKETLER
,