Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirlmektedir. Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Şirketimizce Kişisel Verilerin Korunması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimizin kişisel verileri koruma politikasını lütfen okuyunuz.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKETİMİZİN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu: Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hiz.Tic. A.Ş.

Adres: Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay - Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası: 0312 430 67 50

Vergi Dairesi-Numarası: Çankaya - 7230534342

Mersis Numarası: 0723053434200001

KEP Adresi: pegemakademi@hs01.kep.tr

Web Adresi: https://www.pegem.net/

 

ÇALIŞAN ADAYLARIMIZDAN ALINAN KİŞİSEL VERİLER İLE İŞLENMESİ VE AKTARILMASI AMACI

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgileri
  • Mesleki Deneyim
  • Görsel Kayıtlar
  • Medeni durum, askerlik durumu, yabancı dil, sürücü belgeleri, iş tecrübesi.

Çalışan adaylarımızın yukarıda sayılan kişisel verileri yazılı ve elektronik ortamda alınmakta olup, çalışan adaylarının işe başvuru sürecinde araştırmaların yapılması, referans gösterdiği kişilerle iletişime geçilmesi, işe uygunluğunun belirlenmesi ve çalışan adayına geri bildirimde bulunulması, online başvurularda işlem güvenliğinin ve fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir. İşleme faaliyetleri Şirketimizin Kişisel Veri Koruma Politikasına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Çalışan adaylarımızın kişisel verileri onay vermeleri halinde franchise verdiğimiz firmalara aktarılabilecektir.

ÇALIŞAN ADAYININ KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve çalışan adayının referans gösterdiği kişi ve kurumlarla onayınız halinde paylaşılmaktadır:

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ 

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verileriniz imha politikamız çerçevesinde veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme veya anonim hale getirme esasları “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu sürecin hayata geçirilmesi için “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi” rehberindeki esaslar uygulanmaktadır. Her halükârda çalışan adayının kişisel verileri 2 (iki ) yıl süreyle saklanıp süre sonunda imha edilmektedir. Bu konuda Şirketimizin Kişisel Verileri Saklama İmha ve Anonimleştirme Politikası’nı okuyabilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıdaki taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz 

Çalışan adayı, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili şikayetlerini, öncelikle yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler ile Veri Sorumlusu’na iletir. Veri Sorumlusu, başvuruda yer alan taleplerini talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmak zorundadır. Veri Sorumlusu ilgili kişinin talebini kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Çalışan adayının başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilememesi hallerinde; ilgili kişi, Veri Sorumlusu’nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Hak arama yöntemleri KVK Kurulunun “İlgili Kişinin Hak Arama Esasları” Rehberi’nde detaylandırılmıştır.

Şikayetlerinizi https://www.pegem.net/ adresine şirketimizce kaydedilmiş e-posta, Noter ihtarı ya da Şirketimize bizzat gelme yolu ile iletebilirsiniz.